สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 1. เด็กหญิงกชกร  รังสรรค์ภิรมย์
2. เด็กชายกฤษณพงษ์  ไพรธาดา
3. เด็กชายกิตติพงศ์   ถิ่นพนาสุข
4. เด็กชายจีรศักดิ์  คีรีประสิทธิ์เวช
5. เด็กหญิงช่อผกา  พวงสุคนธ์
6. เด็กชายณราวุฒิ  ไพรบรรลือ
7. เด็กหญิงณัฐจรีย์  ชัยชนะงาน
8. เด็กชายทักษิณ  กัมปนาทสิริกุล
9. เด็กหญิงทัตพร  บุญมีเมธา
10. เด็กหญิงนิรัชพร  กัมปนาทสิริกุล
11. เด็กชายพัชรพล  วิจิตรปรีชา
12. เด็กหญิงรวิพร  คีรีประสิทธิ์เวช
13. เด็กชายวิจิตร  ไม่มีชื่อสกุล
14. เด็กชายวิชัย  จิตใฝ่ธรรม
15. เด็กชายศักดิ์ชัย  เฉลิมรื่นรมย์
16. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ไพโรจน์ประภา
17. เด็กหญิงศุภลักษณ์  เยาวลักษณ์เลิศ
18. เด็กชายสง่า  แก้วธารากุล
19. เด็กหญิงสาวิตรี  นิตินันท์ชัย
20. เด็กหญิงสุจินดา  กุลอาภรณ์
 
1. นายภัทรพงศ์  เล่อกา
2. จ.ส.อ.สัญญา  สอนบุญทอง
3. นางสาวสุภาพร  ปินคำ
4. นางสาวอุรา  ทาสม
5. นายเพชร  อัดโดดดร
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 1. นางสาวขวัญคำ  -
2. นางสาวชนาภา  -
3. นางสาวณัฐชา  -
4. นางสาวฟ้าพร  -
5. นางสาวมอญจิ่ง  -
6. นางสาวยุ้นหนุ่ม  -
7. นางสาววิกานดา  -
8. นายวิชิต  -
9. นายสมชาย  -
10. นายสายเคอ  -
11. นางสาวสุพร  -
12. นายหน่อคำ  -
13. นายอติเทพ  -
14. นางสาวแสงคำ  -
15. นางสาวแสงจ่าม  -
 
1. นางสาวพัชรี  ยิมิสุโท
2. นางสาวสุทธดา   ทองกอบสม
3. นางสาวเกษรินทร์  นามแก้ว
4. นางสาวเมษายน  แก้วทุ่น
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 1. เด็กชายภานุพงษ์  รัตนาผาแดง
 
1. จ.ส.อ.สัญญา  สอนบุญทอง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชูวิไล
 
1. นายบุญโท  ไพศาล
 
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 1. เด็กชายธนากร  อภิรักษ์
2. เด็กชายธนาดล  นันทะเสน
 
1. นายธนพล  หมั่นสกุล
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กชายเสกสรรค์  กิ่งเกษ
 
1. นางวันเพียน  ศรีดา
 
7 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1. เด็กชายธนภัทร  มั่นเขตกิจ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  มังคลาด
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ชมภูราษฎร์
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.66 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1. เด็กหญิงอภิชญา  ศรานันทวรวงศ์
 
1. นายบุญโท  ไพศาล
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางแปก 1. เด็กหญิงจายิง  แซ่เฉิ่ง
2. เด็กชายอะเร  แซ่จัง
3. เด็กชายเตชิต  อมรเลิศศักดิ์
 
1. นายฤทธิชัย  ดำรงค์ชีพ
2. นางสาวลำดวน  ทามูล