สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อำนวยเดชอนันต์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  เลาหาง
3. เด็กหญิงวรนุช  สิริประภาชื่น
 
1. นางสาวดรุณี  เชวงกิจไพศาล
2. นางสร้อยฟ้า  ขยันงาน
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. นายชวน    อารีกันทร
2. นายชาญเดช    กนกเสนาคุณ
3. นายทวี   ฉายากานน
4. นายธัญญา   ปรีดาเปรม
5. เด็กชายบุญชัย   สกุลเฉลิมพร
6. นายวิชัย    เจริญภูมิชัย
7. นายศรายุทธ   ชุลีเกียรติขจร
8. เด็กชายเจษฎา    เจริญพรธุวานนท์
 
1. นางกัญวรา  วงศ์ธิดา
2. นายพนม  แสงศรีจันทร์
3. นายสมหวัง  วงค์แจ่ม