สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ยโสธร เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 81.3 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เกษกัน
 
1. นางสุนิดา  เกษกัน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  รัตนวัน
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  นะธีสี
3. เด็กหญิงศิรินธร  ภูคำ
4. เด็กหญิงอนุศรา  ประทุมวัน
5. เด็กหญิงอริสา  โพธิ์สาราช
 
1. นางโสมศิริ  รสจันทร์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ลือเรื่อง
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  ธนาคุณ
3. เด็กหญิงนัทมณ  เล็กอ่อน
 
1. นางกัญจนีย์  สีทา
2. นางสมจิต  สุวัฒน์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคุ้ม 1. นางสาวขวัญณิชา  มหาชนะวงษ์
2. นายธีรพงธ์  จันทร์เจริญ
3. นายนครินทร์  กิ่งป้อง
4. เด็กหญิงวไลภรณ์  วงษ์คำชัย
5. เด็กชายอัครเดช  ศรีระบุตร
6. เด็กหญิงอุบลวรรณ  หงษาพล
 
1. นางคำม้วน  สมสืบ
2. นางถาวร  อนุพันธ์
3. นางเบญจวรรณ  บุญญฤทธิ์