สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ยโสธร เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กหญิงจริยา  บุญทศ
2. เด็กหญิงนันทกานต์  นุตภิบาล
3. เด็กชายสันติสุข  หมายมี
 
1. นางปานทอง  ยั่งยืน
2. นางวันเพ็ญ  อินอ่อน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กชายอภิชัย  พงษ์แสน
2. เด็กชายเท่ห์  ยินดี
 
1. นายชัชวาลย์  ยั่งยืน
2. นางปานทอง  ยั่งยืน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. นางสาวธีร์จุฑา  โกกรบูรณ์
2. นายวัฒนชัย  ชื่นตา
 
1. นางประกอบ  วรรณวิโรจน์
2. นางวรนุช  สุทธิบุญ
 
4 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายธนกฤต  สุริยันต์
2. เด็กหญิงนฤมล  สิงห์ชู
3. เด็กชายเกริกชาติ  อาจญาทา
 
1. นางสาววันทนีย์  ศรีสำอางค์
2. นางเทียมใจ  จันทร
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.66 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโพนดินแดง 1. เด็กชายธนากร  สามารถ
2. เด็กชายธีรพล  ศรีวะรมย์
3. เด็กชายสมภพ  ทองศรี
 
1. นางสาวรินดา  กองทอง
2. นางสมพันธ์  รากทอง