สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ยโสธร เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จิตซื่อ
2. นางสาวชนิดา  ทองบ่อ
3. เด็กหญิงทิพยา  คำแสน
4. นางสาวธิดารัตน์  งามดี
5. นางสาวประภาขวัญ  ศรีชนะ
6. นางสาวพัตรดา  สุโภชน์
7. เด็กหญิงรัตติกานต์  ประชุมคุณ
8. เด็กหญิงวราภรณ์  พยุงวงษ์
9. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ปันทะวงศ์
10. เด็กหญิงเกวราภรณ์  พันสาย
 
1. นางชิดชวน   ศรีสุข
2. นางปิยมาภรณ์  นวลฝ้าย
3. นางวรนุช  สร้อยศิลา
4. นายวัฒนา  วงศิอินตา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. นางสาวธีร์จุฑา  โกกรบูรณ์
2. นายวัฒนชัย  ชื่นตา
 
1. นางประกอบ  วรรณวิโรจน์
2. นางวรนุช  สุทธิบุญ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กหญิงจริยา  บุญทศ
2. เด็กหญิงนันทกานต์  นุตภิบาล
3. เด็กชายสันติสุข  หมายมี
 
1. นางปานทอง  ยั่งยืน
2. นางวันเพ็ญ  อินอ่อน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กชายอภิชัย  พงษ์แสน
2. เด็กชายเท่ห์  ยินดี
 
1. นายชัชวาลย์  ยั่งยืน
2. นางปานทอง  ยั่งยืน
 
5 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายธนกฤต  สุริยันต์
2. เด็กหญิงนฤมล  สิงห์ชู
3. เด็กชายเกริกชาติ  อาจญาทา
 
1. นางสาววันทนีย์  ศรีสำอางค์
2. นางเทียมใจ  จันทร
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.66 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโพนดินแดง 1. เด็กชายธนากร  สามารถ
2. เด็กชายธีรพล  ศรีวะรมย์
3. เด็กชายสมภพ  ทองศรี
 
1. นางสาวรินดา  กองทอง
2. นางสมพันธ์  รากทอง