สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ยะลา เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กชายณัฐภัทร  พรหมสว่าง
 
1. นายเสกสรรค์  รัตนแคล้ว
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกวินท์นาฎ  เขียวจันทร์
2. เด็กหญิงฐานิดา  แก่นกุล
3. เด็กหญิงวรรณิดา  ศรีวิมล
 
1. นายฉัตรชัย  ประแก้ว
2. นางวาสนา  จันทวาศ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาบาลอ 1. เด็กหญิงซูไรฟ่า  เจ๊ะดี
2. เด็กหญิงฟาติยา  ดอแม
3. เด็กหญิงฟารินี  มะระเปะ
 
1. นางสาวพารินดา  มิยะ
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ภูผาภักดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอคิราภ์  เหมทานนท์
 
1. นางเสาวภา  คงมั่น
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กชายธัชพล  จิรรัตนโสภา
 
1. นางศิริพร  อมรนรชัย
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง 5 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงรัยมีย์  ปาละมาณ
 
1. นางบุศยรินทร์  ภู่ทับทิมธนพัฒน์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 84.8 ทอง 5 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  สองเพชรแก้ว
2. เด็กชายรัฐภาคย์  จิตรประพันธ์
3. เด็กชายศิวฤทธิ์  นกเกตุ
 
1. นางมุสลีมะฮ์  ดือมอ
2. นางสาวสิริภา  โกวิทวิกรัย
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายคณิน  บุตตะจีน
 
1. นางบุศยรินทร์  ภู่ทับทิมธนพัฒน์
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 73.4 เงิน 9 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายชิตวัน  แก้วเหมือน
2. เด็กชายนักรบ  คล้ายเลื่ยน
3. เด็กชายวิลดาน  หลงลูวา
 
1. นายฉัตรชัย  ประแก้ว
2. นางอัญชลี  ยาวงศ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.6 ทอง 11 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฉัตรวรี  แดงกระจ่าง
2. เด็กหญิงซาฟา  ดือราแม
3. เด็กชายศุภกิตติ์  อิงคมณี
4. เด็กหญิงสิริกัญญา  บุณยอด
5. เด็กหญิงเนาวาร์  ตอแลมา
 
1. นางดวงแข  วาสนาสมศักดิ์
2. นางบุษราภรณ์  ศรีรักษา