สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ยะลา เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76.1 เงิน 4 โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  สงค์จินดาศักดิ์
2. เด็กชายตุลธร  พุทธแก้ว
3. เด็กชายนิจนราวินทร์  บุญฤทธิ์
4. เด็กหญิงนิศาลักษณ์  สมากล
5. นายประชา  แซ่เซ็น
6. เด็กหญิงปิยฉัตร  จรัสวิโรจน์
7. เด็กหญิงพรรณชา  คีตะโสภณ
8. เด็กหญิงยศชา  คีตะโสภณ
9. เด็กหญิงสิดาพร  ศรีมณียานนท์
10. เด็กชายอดิศร  เลื่องวิจิตรสกุล
11. เด็กหญิงอัมพร  งามดี
12. เด็กหญิงอาจรีย์  แซ่ตั้ง
13. นางสาวฮัสรีน่า  มูฮัมหมัด
14. นายเมธา  เมืองประเสริฐ
 
1. นายกรนันสักก์  ตั้งหทัยชูหิรัญ
2. นายมณเฑียร  บัวอินทร์
3. นางสาวยาทินทา   พึ่งพรพระ