สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ยะลา เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1. เด็กหญิงสุชาดา  งามศรีตระกูล
 
1. นางสาวสุวรรณี  หอมฟุ้ง
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76.1 เงิน 4 โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  สงค์จินดาศักดิ์
2. เด็กชายตุลธร  พุทธแก้ว
3. เด็กชายนิจนราวินทร์  บุญฤทธิ์
4. เด็กหญิงนิศาลักษณ์  สมากล
5. นายประชา  แซ่เซ็น
6. เด็กหญิงปิยฉัตร  จรัสวิโรจน์
7. เด็กหญิงพรรณชา  คีตะโสภณ
8. เด็กหญิงยศชา  คีตะโสภณ
9. เด็กหญิงสิดาพร  ศรีมณียานนท์
10. เด็กชายอดิศร  เลื่องวิจิตรสกุล
11. เด็กหญิงอัมพร  งามดี
12. เด็กหญิงอาจรีย์  แซ่ตั้ง
13. นางสาวฮัสรีน่า  มูฮัมหมัด
14. นายเมธา  เมืองประเสริฐ
 
1. นายกรนันสักก์  ตั้งหทัยชูหิรัญ
2. นายมณเฑียร  บัวอินทร์
3. นางสาวยาทินทา   พึ่งพรพระ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 69.16 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ 1. เด็กชายสยามรัฐ  แววเพ็ชร
 
1. นางภัทรานิษฐ์  ฉันทจุลสินธุ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 83.9 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงดาราณี  เวชวัฒนาเศรษฐ
 
1. นางสาววินิตย์  เชี่ยวชาญศิลป์