สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.16 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 1. เด็กชายอภิวััฒน์  สิงห์สนั่น
 
1. นายอัครพล  ศรแม้น
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงสุปราณี  สหะชัย
 
1. นางสุจิรา  ประทุมดวง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90.3 ทอง 7 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 1. เด็กชายกรกฎ  บัวระบัน
 
1. นางอาวร  วิเชียรศรี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  อุทธิยา
 
1. นางเสาวนีย์  ไทยนุกูล
 
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงดลพร  หาหอม
2. เด็กหญิงวรอาภา  บุญกาพิมพ์
 
1. นายนคร  ศรีวะอุไร
2. นางศรีสกุล  บุตรช่วง
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนิตยา  สาระวาท
2. เด็กชายศักรินทร์  กำเนิดขอนแก่น
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีถาวร
 
1. นางอาวร  วิเชียรศรี
2. นางเรวดี  สุภาพ
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 1. เด็กหญิงณัฐกมล  พันธุลี
2. เด็กชายตะวัน  พันละกา
3. เด็กชายธีรภัทร  สุทธิมล
4. เด็กหญิงพรรณลศา  ไชยคิรินทร์
5. เด็กชายวรวุฒิ  แน่นอุดร
6. เด็กหญิงวิชชุดา  เวียงอินทร์
7. เด็กหญิงวิมลรัตน์  แสงสวาสดิ์
8. เด็กชายสุทธิพงษ์  มัจฉาโชติ
9. เด็กชายสุรสิทธิ์  วินทะไชย
10. เด็กหญิงอรวรรณ  สุทธิโพธิ์
 
1. นางสาวนารี  ชมภูวิเศษ
2. นายพิทักษ์  ดลเจือ
 
8 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กชายพีระวิชญ์  จงเจตน์ดี
2. เด็กชายสมชาย  มากอง
 
1. นางสาวณัติจรี  แสงพันธุ์
2. นางสุจิรา  ประทุมดวง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.67 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 1. เด็กหญิงปนัดดา  บุญถวิล
 
1. นางเสาวนีย์  ไทยนุกูล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78.6 เงิน 10 โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจตุพร  บูรกิตติ
2. เด็กหญิงณีรนุช  วงศ์ก้อม
3. เด็กหญิงรัชรินธร  เทียมสิงห์
4. เด็กหญิงวราสินี  ขันโย
5. เด็กหญิงอัจฉรา  บุญสงค์
 
1. นายชูเกียรติ  คูเมือง
2. นางสุภาพ  คูเมือง
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 77.8 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  เสนะพันธ์
2. เด็กหญิงกุลธิดารัตน์  แสงอุ่น
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พิมพ์มหา
4. เด็กหญิงชลลดา  พลเยี่ยม
5. เด็กหญิงนริศรา  สมวงศ์
6. เด็กหญิงรัตนาวดี  วิเศษโวหาร
7. เด็กหญิงอติกานต์  บุญมี
8. เด็กหญิงแพรพลอย  วินทะไชย
 
1. นางมาลัยวัลย์  หอมสมบัติ
2. นางรัตติยา  สวัสดิ์เอื้อ
3. นายวิโรจน์  วัฒนะเลิศโรจน์
4. นางศศิธร  หน่ายครบุรี
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 75.33 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กชายณภัทร   รัตนเดชสกุล
 
1. นางทับทิม  สว่างขจร
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา 1. เด็กชายวรายุทธ  สีสอนเหม่น
2. เด็กชายวัฒนชัย  ชุมพล
 
1. นายฐาปนัท  ภิรมย์
2. นางสาวอรวิลาสินี  โพธิ์ศรีขาม
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 66 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงปัญญาพร   คำสวาสดิ์
 
1. นางศรีอัมพร  สมภักดี
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กชายภัทร   จันทร์โอวาท
 
1. นางวิไล   นิลผาย
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 49.38 เข้าร่วม 10 โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 1. เด็กชายนันทชัย  ฤาชา
2. นายศรัญญู   ตรีเหรา
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สรรพวุธ
 
1. นางณัฏณภัทร  เนืองภา
2. นางพยอม  หรุ่นทะเล
 
17 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 2.33 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงณหทัย   บุตรดีวงศ์
2. เด็กหญิงนภสร  บัวผัน
 
1. นางชุติมา   โพธิ์ขี
2. นางสาวทิพย์กมล   สนสมบัติ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสหคามวิทยา 1. เด็กชายสุภัค  ยมภักดี
 
1. นายประทวน  เปไธสง