สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.5 ทอง 6 โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 1. เด็กหญิงศจิษฐา  เชียงศรี
 
1. นางวงศ์จันทร์  หงส์สิงห์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82.833 ทอง 6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกิตติยากรณ์  อนันทวรรณ
2. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์   ศรีโพธิ์งาม
 
1. นาง อุทัยวรรณ  สังฆะ
2. นางวรรณภา  เภาสระคู
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 85.2 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแดง 1. เด็กหญิง วิลัยแก้ว  ธิพันธ์
2. เด็กหญิงจิดาภา  อายุสม
3. เด็กหญิงชลธิชา  ไชยรักษ์
4. เด็กหญิงวริษา  บรรดาศักดิ์
5. เด็กหญิงสายฟ้า  เทพราษฎร์
6. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ตอมไธสง
7. เด็กหญิงสุพัตรา  ทาลุมพุก
8. เด็กหญิงเมวิกาญจน์  ชาววาปี
9. เด็กหญิงโฉมฉาย  แสงสุมาศ
10. เด็กหญิงโมริน  เพียซ้าย
 
1. นางพะงา  นามคำ
2. นายสุภาพ  นนทมา
3. นางหนูจันทร์  โคตุทา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 1. เด็กชายธีระภัทร  เจริญภักดี
 
1. นายสุชาติ  จำปาทิพย์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 1. เด็กหญิงณัฐภัสสร  โกฏิแสน
 
1. นายสุชาติ  จำปาทิพย์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1. เด็กหญิงศิริมา  ศรีสัจจา
 
1. นายอุทัย  สุริยมาตย์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1. เด็กหญิงกานต์ทิตา  ดวงจันทร์
 
1. นายอุทัย  สุริยมาตย์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1. เด็กหญิงอลิชา  วันโน
 
1. นายอุทัย  สุริยมาตย์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโพนแท่น 1. นายนันทวัฒน์   โคตรภูงา
2. เด็กชายพัฒนศักดิ์   ศรีรักษา
3. นายอนุชา   ศิริร่วง
 
1. นายประวัติ   ชัยสีหา
2. นายไพรวัลย์   ไข่สังข์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา 1. เด็กชายฉัตรมงคล  นามเขต
2. เด็กชายธนากร  ชอบสมัย
 
1. นางสาวรัตติกาล  อุปวงษา
2. นายฤทธิรงค์  เศษวงศ์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สระคำจันทร์
2. เด็กหญิงกมลชนก  ทรัพย์สมบัติ
3. เด็กชายกฤตย์  ร่านบ้านแพ้ว
4. เด็กชายกัณนกร  โหประยูร
5. เด็กชายกิตติ  สอนสนาม
6. เด็กชายก้องนิรุจน์  สีดาว
7. เด็กหญิงจณิสตา  กลางคาร
8. เด็กชายจตุพล  พลอาษา
9. เด็กชายจักริช  เชิงหอม
10. เด็กชายจีรวัฒน์  ต้นประเสริฐ
11. เด็กหญิงฉัตรนก  สุวรรณพันธ์
12. เด็กหญิงชญาดา  เจริญสุข
13. เด็กหญิงชนิกานต์  เกลาเกลี้ยง
14. เด็กหญิงชลธิชา  พรมมา
15. เด็กชายชัชฎาภรณ์  โชคแสน
16. เด็กชายชัยวิทย์  คำสีมา
17. เด็กชายชาคริต  ในเมือง
18. เด็กหญิงชิดชนก  ธนสีลังกูร
19. เด็กหญิงชุติมา  ศรีสมบูรณ์
20. เด็กหญิงญาดา  โคตรบุปผา
21. เด็กหญิงณัฐณิชา  แสนชมภู
22. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณพันธ์
23. เด็กหญิงณัฐริกาณ์  แก้วจำปา
24. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ศรีโชติ
25. เด็กหญิงณิฐณิชา  ธนะสีลังกูร
26. เด็กหญิงดาราธร  โยธา
27. เด็กชายต้นตระกูล  ประทิน
28. เด็กหญิงทิตยา  คำศรี
29. เด็กหญิงทิพย์เกสร  สายพรมมา
30. เด็กชายธงทอง  สิงห์ทอง
31. เด็กชายธนศักดิ์  สุวรรณพันธ์
32. เด็กชายธัญวิชญ์  พวงเขียว
33. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญธรรม
34. เด็กชายธเดช  เกษสุข
35. เด็กชายนพเก้า  ลำภา
36. เด็กหญิงนภัสสร  สิงห์ทอง
37. เด็กชายนราธร  แก้วโพนงาน
38. เด็กชายนวพิชญ์  พัฒนสระคู
39. เด็กหญิงนันทนี  สีโล
40. เด็กชายนิกร  สุจิตโต
41. เด็กชายนิติพัฒน์  อาญาเมือง
42. เด็กหญิงนิภากร  สุระโส
43. เด็กชายบุญญฤทธิ์  หาสนาม
44. เด็กหญิงบุษบา  ชาระ
45. เด็กหญิงปทุมวดี  คำสีมา
46. เด็กหญิงปราภนา  อำมะเหียะ
47. เด็กหญิงปศุตา  พาราศรี
48. เด็กหญิงปัญญ์พุธิตา  ยอดภิรมย์
49. เด็กหญิงปัณณธร  แสงเทียน
50. เด็กหญิงปารณัท  หลักคำ
51. เด็กชายปุริม  สุดหลักทอง
52. เด็กชายพลวัฒน์  สุมามาลย์
53. เด็กหญิงพัชรี  อังคณิตย์
54. เด็กชายพัฒน์พงษ์  สุมามาลย์
55. เด็กหญิงพิชชาวุธ  ศรีโพยา
56. เด็กชายพิทวัส  มูลสุวรรณ
57. เด็กชายพีรภัทธ์  แก้วประทุม
58. เด็กชายพีรศาสตร์  จันแดง
59. เด็กชายภาสกร  บุญชะโด
60. เด็กหญิงภูษนิศา  ศศินโชติพัส
61. เด็กหญิงมัลลิกา  สมภูงา
62. เด็กหญิงมัลลิกา  สมภูงา
63. เด็กหญิงรวีวรรณ  แซ่ต่าง
64. เด็กชายรัฐฒินันท์  พิมพ์ทอง
65. เด็กหญิงลัลน์ลลิต  ประทุมชนกกูล
66. เด็กชายวายุ  หลักคำ
67. เด็กชายวิชญะ  ทองแข็ง
68. เด็กหญิงวิชุดา  สายเชื้อ
69. เด็กหญิงวิภาพร  เกษสุข
70. เด็กหญิงศศิกานต์  นามเขต
71. เด็กหญิงศิริกัญญา  แก้วแสง
72. เด็กหญิงศิริประภา  สีดามา
73. เด็กหญิงศิริวิภา  ยิ่งยง
74. เด็กชายสัตยา  วิชาชัย
75. เด็กชายสิทธิโชค  เชิงหอม
76. เด็กหญิงสิริยากรณ์  กลางคาร
77. เด็กหญิงสิริวรรณ  มะโนชัย
78. เด็กหญิงสุชาดา  ผาสวาสดิ์
79. เด็กหญิงสุธิดา  อารณะโรจน์
80. เด็กหญิงสุนิสสา  นันทะวงค์
81. เด็กชายสุรเดช  บัวไข
82. เด็กหญิงสุวนันท์  ชื่นเฉลา
83. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ศรีสมุทร
84. เด็กหญิงอติพร  มีภูงา
85. เด็กชายอนุรักษ์  อ่อนสองชั้น
86. เด็กชายอภิชาติ  อันโน
87. เด็กชายอภิสิทธิ์  หลักคำ
88. เด็กหญิงอังคณา  ทองใบน้อย
89. เด็กหญิงอาทิตยา  ละมัย
90. เด็กชายอาทิตย์  อุนวงษา
91. เด็กหญิงอินทิรา  อังคนิส
92. เด็กหญิงอิษยา  ชิณวงค์
93. เด็กหญิงเกศกนก  ชนะสงสงคราม
94. เด็กชายเจษฎา  คำร้าง
95. เด็กชายเจษฎา  แสงห้าว
96. เด็กชายเจษฎา  ขำเนตร
97. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มาหนองหว้า
98. เด็กชายเศรษฐพงษ์  ประสาร
99. เด็กชายเอกราช  เปล่งประยงค์
100. เด็กชายไหมแก้ว  สุวรรณธาดา
 
1. นางจตุพร  สอนสนาม
2. นางสาวธันยธรณ์  นามชารี
3. นายนายเสนีย์  กลางคาร
4. นางประทุมทิพย์  ยาสมร
5. นายประเสริฐ  สาโพนทัน
6. นายภิรมย์  พันธ์พินิจ
7. นางสาวมะลิสา  วันใส
8. นายศุภธี  ศรีสนาม
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงจุรีพร  ใจนันตา
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  ทำสระคู
3. เด็กหญิงปณิดา  เอ็นสุข
4. เด็กหญิงวิภาวรรณ  บุญยอม
5. เด็กหญิงศศิธร  ซื่อสัตย์
6. เด็กหญิงแคทรียา  วรรณมหินทร์
 
1. นายวรพจน์   สร้อยจิต
2. นางสุรัตน์ติกานต์  บรอดสกี้
3. นางอรทัย  บุญสองชั้น
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงดวงกมล  เขตเจริญ
2. เด็กชายธนโชค  สังเขต
3. เด็กชายษฏาบดินทร์  สุขโรจน์
 
1. นายชาญวิทย์  อาจสม
2. นายประเสริฐชัย  รัตนจันทร์
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านกอกแก้ว 1. เด็กชายรัชชานนท์  เหล่าสองชั้น
 
1. นางอรทัย  โพธิ์มนต์
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กหญิงปิยะดา  ชาตำแย
 
1. นางละอองทิพย์  พวงศรีเคน
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี 1. เด็กชายชลสิทธิ์  นัยลี
2. เด็กชายธีรศักดิ์  แสนปาง
3. เด็กชายวุฒิชัย  กมลเลิศ
 
1. นางสาวฐิติมา  คานโพนทัน
2. นายประยงค์  รักษา