สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.5 ทอง 6 โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 1. เด็กหญิงศจิษฐา  เชียงศรี
 
1. นางวงศ์จันทร์  หงส์สิงห์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82.833 ทอง 6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกิตติยากรณ์  อนันทวรรณ
2. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์   ศรีโพธิ์งาม
 
1. นาง อุทัยวรรณ  สังฆะ
2. นางวรรณภา  เภาสระคู
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 85.2 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแดง 1. เด็กหญิง วิลัยแก้ว  ธิพันธ์
2. เด็กหญิงจิดาภา  อายุสม
3. เด็กหญิงชลธิชา  ไชยรักษ์
4. เด็กหญิงวริษา  บรรดาศักดิ์
5. เด็กหญิงสายฟ้า  เทพราษฎร์
6. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ตอมไธสง
7. เด็กหญิงสุพัตรา  ทาลุมพุก
8. เด็กหญิงเมวิกาญจน์  ชาววาปี
9. เด็กหญิงโฉมฉาย  แสงสุมาศ
10. เด็กหญิงโมริน  เพียซ้าย
 
1. นางพะงา  นามคำ
2. นายสุภาพ  นนทมา
3. นางหนูจันทร์  โคตุทา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 1. เด็กชายธีระภัทร  เจริญภักดี
 
1. นายสุชาติ  จำปาทิพย์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 1. เด็กหญิงณัฐภัสสร  โกฏิแสน
 
1. นายสุชาติ  จำปาทิพย์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1. เด็กหญิงกานต์ทิตา  ดวงจันทร์
 
1. นายอุทัย  สุริยมาตย์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1. เด็กหญิงอลิชา  วันโน
 
1. นายอุทัย  สุริยมาตย์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา 1. เด็กชายฉัตรมงคล  นามเขต
2. เด็กชายธนากร  ชอบสมัย
 
1. นางสาวรัตติกาล  อุปวงษา
2. นายฤทธิรงค์  เศษวงศ์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงจุรีพร  ใจนันตา
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  ทำสระคู
3. เด็กหญิงปณิดา  เอ็นสุข
4. เด็กหญิงวิภาวรรณ  บุญยอม
5. เด็กหญิงศศิธร  ซื่อสัตย์
6. เด็กหญิงแคทรียา  วรรณมหินทร์
 
1. นายวรพจน์   สร้อยจิต
2. นางสุรัตน์ติกานต์  บรอดสกี้
3. นางอรทัย  บุญสองชั้น
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงดวงกมล  เขตเจริญ
2. เด็กชายธนโชค  สังเขต
3. เด็กชายษฏาบดินทร์  สุขโรจน์
 
1. นายชาญวิทย์  อาจสม
2. นายประเสริฐชัย  รัตนจันทร์
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กหญิงปิยะดา  ชาตำแย
 
1. นางละอองทิพย์  พวงศรีเคน
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี 1. เด็กชายชลสิทธิ์  นัยลี
2. เด็กชายธีรศักดิ์  แสนปาง
3. เด็กชายวุฒิชัย  กมลเลิศ
 
1. นางสาวฐิติมา  คานโพนทัน
2. นายประยงค์  รักษา