สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) 1. นายจิรศักดิ์   นาริวงค์
2. เด็กชายธนากร  โพธิ์ศรีบึ้ง
3. เด็กชายธวัชชัย  มลากรรณ
 
1. นายจำรัส  ธงทอง
2. นางสุจิตรา  ฉายวิไชย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 73.2 เงิน 9 โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  วงษ์แก้ว
2. เด็กชายจิรศักดิ์  พิมพ์ไสย
3. นายธวัชชัย  สิงห์หล้า
4. นางสาวปวริศา  สมดา
5. เด็กชายปัญญา  พรหมนอก
6. เด็กหญิงปาลิดา  เจริญสุข
7. นางสาวปิยธิดา  กิจเกียรติ์
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองใบ
9. เด็กหญิงรักษ์สุดา  พรมเมตตา
10. เด็กหญิงรุจิรา  โสสุด
11. นางสาวลลิตา  กุลพรม
12. เด็กชายวาทิน  พลเทียร
13. เด็กชายวิทวัฒน์  ศิริโส
14. นายสมพงษ์  หลงสิงห์
15. เด็กหญิงสุภัสสร  โสสุด
16. นางสาวสุมินตรา  แก้วสีบุตร
17. เด็กชายอดิศร  โสสุด
18. นางสาวอรอนงค์  ทองใบ
19. เด็กหญิงอรอุมา  พงษ์สุระ
20. เด็กหญิงเทียมจันทร์  คำรัง
 
1. นายวัชรากรณ์  วันชา
2. นายวิชัย  ภาโนมัย
3. นางเพลินพิศ  ศึกษา
4. นางเยาวลักษณ์  มูลสระคู
5. นางสาวแก้ว  สมดา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนกกตาลดงบังวิทยา 1. เด็กหญิงสลักดาว  จันทคัด
 
1. นางสายวสันต์  สุชะไตร
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนกกตาลดงบังวิทยา 1. เด็กชายณัฐการ  นาคะไชย
2. เด็กหญิงศุภกร  เนินสนิท
 
1. นายวิชัย  ธรหาญ
2. นางเธียรไท  เจนเชี่ยวชาญ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สุขสงวน
2. เด็กหญิงมัณฑิกา  มีสูงเนิน
3. นางสาวอรสา  บุราณสุข
 
1. นายถนอม  ชินทะวัน
2. นายวีระศักดิ์  ศรีขาว
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบัวคำ 1. เด็กชายวัชรพงษ์  แสนคำ
2. เด็กชายวิทวัส  บรรจโรจน์
3. เด็กชายอนาวิน  บรรจโรจน์
 
1. นายชินชน  สร้อยสุวรรณ
2. นางสมใจ  เพชรโรจน์
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบัวคำ 1. เด็กชายนพรัตน์  นุเสน
2. เด็กชายสุพัฒน์  ประดับกรณ์
3. เด็กหญิงสุภามณี  บรรจโรจน์
 
1. นายจรัส  เนาวะเศษ
2. นายชินชน  สร้อยสุวรรณ
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 77.66 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบัวคำ 1. เด็กชายนพดล  ประชานันท์
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  ผกากอง
3. เด็กชายอภิรักษ์  ขามวิเศษ
 
1. นายชินชน  สร้อยสุวรรณ