สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กหญิงเขมิกา  ลิขิตนภาพันธุ์
 
1. นางจุไรพร  ขำเกลี้ยง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 11 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงทิพยดา  ช่วยพนัง
 
1. นางเยาวนิตย์  พรหมเรือง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กชายกัญจน์  คงอรรถการ
 
1. นายเด่น  เสนาะเสียง
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนกระบุรี 1. เด็กชายธนวันต์  พิทักษ์
2. เด็กหญิงปรภาว์  แพรักษา
3. เด็กชายวันชัย  ทองฉิม
 
1. นางสาวพรพรรณ  คชเชนทร์
2. นางเมตตา  พรหมเนตร
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78.67 เงิน 11 โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  เฉลิมพล
2. เด็กหญิงธนัชพร  มลิวัลย์
3. เด็กหญิงศศิพร  อินทร์ดำ
 
1. นางจารุพรรณ  เลี้ยวเจี้ยง
2. นางสาวบงกช  ประเสริฐดำ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนกงาง 1. เด็กหญิงชนิสรา  นิสภา
2. เด็กหญิงณัฐริกา  แดงประเสริฐ
3. เด็กหญิงวัสสิกา  นวลเขียน
4. เด็กหญิงศุภลักษณ์  บุญช่วย
5. เด็กหญิงอรสินี  มองเพชร
 
1. นางสาวกัลยา  เซ่งเวียง
2. นายเผ่าพงษ์  หีบเพชร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนกงาง 1. เด็กหญิงกานติมา  กะสีรักษ์
2. เด็กหญิงณัฐมล  แดงประเสริฐ
3. เด็กหญิงมุฑิตา  บุญกล้า
4. เด็กหญิงสุนิสา  เพชรอยู่
5. เด็กหญิงแก้วตา  หัสจักร
 
1. นางสาวกัลยา  เซ่งเวียง
2. นายเผ่าพงษ์  หีบเพชร
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.4 ทอง 10 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงมิณฑวดี  วรรณะ
 
1. นางสาวอุมาพร  พรมพุ่ม
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80.6 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พันธ์ทิพย์
2. เด็กหญิงสุรัชดา  จันทร์ประดิษฐ์
3. เด็กหญิงอชิรญา  ถิรพุทธิพงศ์
 
1. นายบุญรวย  ฉั่ววิเชียร
2. นางสาวสุณี  มะหะหมัด
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหาดจิก 1. เด็กหญิงชดารัตน์  ว่าวทอง
2. เด็กหญิงนันทินี  อุ๋ยเล่งจ๋วน
3. เด็กหญิงภัทราวดี  มหาทรัพย์
 
1. นางสาวเอมอร  ชมพล
2. นายโกศล  จำเริญ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 1. เด็กหญิงไมมูน๊ะ  พันชั่ง
 
1. นายจารึก  พลเดช
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 1. เด็กหญิงอัสนา  บินหว้าสุย
 
1. นายจารึก  พลเดช
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ป.1-ป.6 77.5 เงิน 10 โรงเรียนบ้านบางหิน 1. เด็กหญิงกิตติมา  วังทอง
2. เด็กชายขวัญชัย  พานก่ำ
3. เด็กชายชนะเกียรติ  ปานสุวรรณ
4. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีเชียงหุ่ง
5. เด็กหญิงฐานิสา  สมหวัง
6. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  หวังดีกลาง
7. เด็กหญิงณัฐวรรณ  กุจิ
8. เด็กหญิงดวงนภา  เกตุธีระกุล
9. เด็กชายธราดล  ศรีสวัสดิ์
10. เด็กหญิงธิติมา  ล้วนดี
11. เด็กชายประพัฒน์พงษ์  นาคประดิษฐ์
12. เด็กหญิงปรียาพร  เกาะกิ่ง
13. เด็กหญิงพรธิตา  ไชยศรี
14. เด็กหญิงพรประภา  พิพัฒน์
15. เด็กชายพรเทพ  รักราษฎร์
16. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คะเรรัมย์
17. เด็กหญิงภานุสรา  กล้าศึก
18. เด็กหญิงมะลินี  สุขแป๊ะฮ้าว
19. เด็กหญิงรัตนา  สุดตา
20. เด็กหญิงลดามณี  แซ่โซว
21. เด็กหญิงวรรณพร  พิบูลย์
22. เด็กชายวรวิทย์  ชิดเอื้อ
23. เด็กหญิงวราพร  กิ่งแก้ว
24. เด็กชายวีรยุทธ  วงค์นรินทร์
25. เด็กชายศตวรรษ  วงค์นรินทร์
26. เด็กชายศราวุธ  ตะละชอน
27. เด็กหญิงศิริมา  ปานมาก
28. เด็กหญิงสุภาพร  ชาตรีทัพ
29. เด็กชายสุเมธ  เสือผิวนวล
30. เด็กหญิงหัทยา  สุริยงค์
31. เด็กหญิงหัสจริญา  ฐานะจิตร
32. เด็กชายหัสตชัย  ทิพย์ภักดี
33. เด็กชายอนุวัติ  สุคันธเมศ
34. เด็กชายอนุวัติ  พบขุนทด
35. เด็กหญิงอรัญญา  ภิญโย
36. เด็กชายอริยะ  ชาตรีทัพ
37. เด็กหญิงอิสริยา  ใหม่สุดใจ
38. เด็กหญิงอุไรน้า  อ่อนสุวรรณ
39. เด็กหญิงเสาวลักษณ   บุราคร
40. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ภิญโญ
 
1. นางสาวกาญจนา  รักษ์รงค์
2. นางดุจมณี  เพชรทะนันท์
3. นางบุศรินทร์  นวเลิศปัญญา
4. นางปราณี  วิเศษ
5. นางสาวยูรา  แวอารี
6. นางสมใจ  นวนภิรมย์
7. นางสุณีย์  โพชนุกูล
8. นายเอกชัย  เจ้ยทอง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 1. เด็กหญิงกนกจิตร์  บุราคร
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ผ่านสาคร
3. เด็กหญิงจันทิมา  พันชั่ง
4. เด็กหญิงจิรภา  ใบงา
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  ภักดี
6. เด็กหญิงชนาพร  ยุ้ง
7. เด็กหญิงฐาปนี  ทองเนียม
8. เด็กหญิงฐิตรัตน์  วิเศษสังข์
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชลเขต
10. เด็กหญิงธันย์ชนก  จิรณรงค์ชัย
11. เด็กหญิงนรินี  พันชั่ง
12. เด็กชายนันทพงศ์  เถระสุวิชะ
13. เด็กหญิงนัสรียา  มาเกตุ
14. เด็กชายนาวิน  ใบงา
15. เด็กชายนิธิวัฒน์  ภักดี
16. เด็กหญิงนุชจรี  สายพลกรัง
17. เด็กหญิงน้ำฝน  พันธุ์ดี
18. เด็กหญิงน้ำฝน  สุวัตถิกุล
19. เด็กหญิงพัชรี  สันสถิตย์
20. เด็กหญิงภัทรวดี  กิตติวรรณาภรณ์
21. เด็กชายมนตรี  วิทยชาญวิฑูร
22. เด็กชายยศกร  นาวาทอง
23. เด็กหญิงรสริน  กั้วเฉ่งโหย
24. เด็กหญิงลักษิกา  จิรณรงค์ชัย
25. เด็กชายวรากร  หลีไมล์
26. เด็กชายวัชรพล  พันชั่ง
27. เด็กชายศรชัย  หอมแก้ว
28. เด็กชายสมชาย  เรืองณรงค์
29. เด็กชายสมพงศ์  ขุนนุ้ย
30. เด็กหญิงสุธิดา  ขุนสุรินทร์
31. เด็กหญิงสุปาตินา  คาน
32. เด็กชายอธิคม  พันชั่ง
33. เด็กหญิงอรสา  บุตรเระ
34. เด็กหญิงอรุณี  หลีไมล์
35. เด็กหญิงอังคณา  อุสาห์ดี
36. เด็กชายอิดริส  พันชั่ง
37. เด็กหญิงอุสนี  ทำเผือก
38. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ยีละงู
39. เด็กชายเพชรสุวรรณ  นิลน้อย
40. เด็กหญิงเหมือนฝัน  หมัดตุกัง
 
1. นางสาวณัฏฐ์พิชา  หนูสมตน
2. นางสาววรุณยุพา  ชูจันทร์
3. นายวศิน  แสงหว้า
4. นายวิรัช  กัณหสุวรรณ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กหญิงไหมไทย  สุริยะยรรยง
 
1. นางสาวภัควดี  อ๋องสมหวัง
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กหญิงวรินทร  แสงทอง
2. เด็กหญิงอวภาส์  ศรนรินทร์
 
1. นางสาวธนิดา  ตอวิเชียร
2. นางสิรินทร  ฤาชุตกุล
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 1. เด็กชายกฤษดา  กล้าศึก
2. เด็กชายจักรีรัตน์  เจริญ
3. นายชัยอรุณ  ชิดเอื้อ
4. เด็กชายดาวูด  ดีเอง
5. เด็กชายสรรชัย  พรั้งพิบูลย์
6. เด็กชายอัรฮาวุธ  หลีไมล์
7. นายอาทิตย์  ขาวทอง
8. นายเสก  รังสรรค์
 
1. นางสาวณัฏฐ์พิชา  หนูสมตน
2. นายวศิน  แสงหว้า
3. นายวิรัช  กัณหสุวรรณ
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กหญิงกีรดา  กีรติหัตถยากร
2. เด็กหญิงชนิสรา  กุหลาบสี
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แววกระโทก
4. เด็กหญิงธันยชนก  ผยองศักดิ์
5. เด็กชายธีรภัทร์  วงศ์พัฒนกุล
6. เด็กหญิงนงนภัส  ชาวสมุทร
7. เด็กหญิงปิยธิดา  แสงชูชีพ
8. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สมหาญวงค์
9. เด็กชายพีรกานต์  คชสิงห์
10. เด็กหญิงลีลาวรรณ  ลออศิริงาม
 
1. นางสาวสมศรี  นวลหนู
2. นางสาวสิริรัตน์  ไชยดิษฐ์
3. นางสาวสุณี  มะหะหมัด
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 7 โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง 1. นายกิตติพงศ์  ขาวใหม่
2. นางสาววราลี  ทองสุวรรณ์
3. นายสุควัตร์  คุณประสพ
4. เด็กหญิงสุนิสา  คงจันทร์
5. นายอัฒฑ์  สวัสดี
 
1. นางสาวจินตณา  ตันติสาครเขต
2. นายพรศักดิ์  อุปการดี
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กหญิงชนกมล  ณ ระนอง
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  รักสุวรรณ์
3. เด็กหญิงอภิษฐา  นองวัตร
 
1. นางบุษบา  โอสถเจริญ
2. นางบุษยมาศ  หีบเพชร
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 12 โรงเรียนชาติเฉลิม 1. เด็กชายติณณ์  ก้องสุนทรวงศ์
2. เด็กหญิงเมลินดา  แสงธนู
 
1. นางสาวเพียงพิศ  รัตนะ
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  โหสถ
2. เด็กชายกฤษกร  รัตนพันธ์
3. เด็กหญิงกัลยา  สาลี
4. เด็กหญิงกัสสามา  อุ่นเรือน
5. เด็กชายกิตติศักดิ์  โหสถ
6. เด็กหญิงครีมา  มาโนช
7. เด็กหญิงคารีมา  ฤทธา
8. เด็กหญิงจัสมิน  พรมมี
9. เด็กหญิงจิรนันท์  กำพวน
10. เด็กหญิงจิรนันท์  มังคะลัง
11. เด็กชายจิรวัฒน์  เมตาตาจิตร
12. เด็กชายฉุกรอน  ภักดี
13. เด็กหญิงซอฟานี  หวันเมือง
14. เด็กหญิงซาลีป๊ะ  บำรุง
15. เด็กหญิงซาเร๊าะ  ชาญสมุทร
16. เด็กหญิงซีตีรอฮานี  กิจการ
17. เด็กหญิงซีตีอาหยาด  กำพวน
18. เด็กหญิงณัฐนรินทร์  อินตัน
19. เด็กชายณัฐพล  เมตตาจิตร
20. เด็กชายณัฐวุฒิ  สวนสัน
21. เด็กหญิงณิรชา  ประเทศพิบูลย์
22. เด็กหญิงดารูนี  วาจิ
23. เด็กชายดาวุธ  ช่างแห
24. เด็กชายติรมีซี  ภักดี
25. เด็กชายทัศยุร์  ลาสมัน
26. เด็กชายทิวา  กล้าศึก
27. เด็กชายธนบดี  สวนสัน
28. เด็กหญิงธนพร  ไชยวงค์คต
29. เด็กหญิงธนวรรณ  กำพวน
30. เด็กหญิงธนัญญา  บิลหร่อหีม
31. เด็กชายธนา  กล้าศึก
32. เด็กชายธนิต  ผดุงชาติ
33. เด็กชายธวัตชัย  อาจหาญ
34. เด็กชายธีระศักดิ์  ชื่นใจ
35. เด็กชายนพนันท์  ฤทธิรงค์
36. เด็กชายนัฐพงค์  แก้วนพรัตน์
37. เด็กชายนัฐมล  เก็บทรัพย์
38. เด็กหญิงนัสริน  นะลู่่เก็ม
39. เด็กหญิงนัสสินี  หลงติ้ง
40. เด็กหญิงนาริน  มะหะหมัด
41. เด็กชายนาวาวี  วิเศษ
42. เด็กหญิงนิตสริน  พิศแลงาม
43. เด็กหญิงนิสา  ยั่งยืน
44. เด็กชายนูซี  บำรุง
45. เด็กหญิงน้ำฝน  หวานเย็น
46. เด็กหญิงบัณฑิตา  กาหลง
47. เด็กชายบุคข้อรี  วิเศษ
48. เด็กหญิงปนัดดา  เสริมสมบูรณ์
49. เด็กหญิงปริตา  ช่วยชาติ
50. เด็กหญิงผกาวรรณ  กำพวน
51. เด็กชายพงษ์ทวี  สมเคราะห์
52. เด็กหญิงพรชนก  สาลี
53. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปล้องทอง
54. เด็กชายฟรุกอน  เก็มกาเม็น
55. เด็กหญิงฟาตอน๊ะ  ภิญโย
56. เด็กหญิงฟารีด้า  สุดจิตร์
57. เด็กหญิงฟิสซีญาห์  หะหรับ
58. เด็กหญิงภัทรศราภรณ์  ภู่สกุล
59. เด็กชายภาคิน  ผดุงชาติ
60. เด็กชายมัรวาน  สำลี
61. เด็กหญิงมัสยา  กิจการ
62. เด็กหญิงมารียะห์  ดำดี
63. เด็กหญิงมาเรียม  มะตะพันธ์
64. เด็กชายมุฮำหมัด  อาจหาญ
65. เด็กชายมูฮัมมัด  อาจหาญ
66. เด็กหญิงรุสอัยนี  หัสเล็ม
67. เด็กหญิงรูกัยย่า  ถลาง
68. เด็กชายรู้นกิบลี  มาโนชน์
69. เด็กหญิงวรนุช  ดารามัน
70. เด็กหญิงวรรณิศา  สำลี
71. เด็กชายวริศ  กิจการ
72. เด็กหญิงวริษา  หมื่นศรีรา
73. เด็กหญิงวิภาดา  ผดุงชาติ
74. เด็กหญิงวิลาสินี  ผดุงชาติ
75. เด็กชายวิโรจน์  แสงไพรวัลย์
76. เด็กหญิงศิริมา  ชนะเทพ
77. เด็กชายสมภพ  คมสัน
78. เด็กหญิงสายธาร  กล้าสมุทร
79. เด็กหญิงสิทธิณี  ขุนพล
80. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  บำรุง
81. เด็กหญิงสุพัฒตรา  หาญจิตร
82. เด็กหญิงสุรัฐฐา  แซ่ตัน
83. เด็กชายอนุพงษ์  คงเกื้อ
84. เด็กชายอภิชาติ  ถลาง
85. เด็กหญิงอรอุมา  เก็บทรัพย์
86. เด็กหญิงอรัญญา  นนทรี
87. เด็กชายอับดลเลาะห์  อุ่นเรือน
88. เด็กหญิงอัสฟานา  เรียบร้อย
89. เด็กหญิงอากิช  อาจหาญ
90. เด็กหญิงอาซีย๊ะ  สำลี
91. เด็กหญิงอารยา  รักอู่
92. เด็กหญิงอุบลรัตน์  อุ่นเรือน
93. เด็กชายอุสมาน  เวชกล้า
94. เด็กหญิงอูม๊ะ  เพียรการ
95. เด็กชายเจตนิพัทธ์  กันฐะสุทธฺิ
96. เด็กชายเทวา  สายน้ำค้าง
97. เด็กชายเมธัส  ช่วยชาติ
98. เด็กหญิงไปรยา  สวนสัน
99. เด็กหญิงไรหนาบ  เวชกล้า
 
1. นางสาวขวัญตา  ตนคลัง
2. นายธรรมรส  สุวรรโณ
3. นายธราธิป  ชัยชาญ
4. นางบังอร  สระแก้ว
5. นายพูนศักดิ์  จินาเกตุ
6. นางสาวมณีรัตน์  สิทธิมนต์
7. นางมนต์รัตน์  อัมมรดารา
8. นางอรุณศรี  ลิ่มสืบเชื้อ
 
23 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านรังแตน 1. เด็กหญิงภวิกา  จันทเขตต์
2. เด็กหญิงวงศ์ผกา  แสนโสภา
3. เด็กหญิงเนตรชนก  ทัพพะรังษี
 
1. นางจันทร์จิรา  ทองพลอย
2. นายปรีชาพล  ทองพลอย
 
24 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านบางหิน 1. เด็กชายสมชาติ  มุขโต
2. เด็กชายอนุวัฒน์  พุบขุนทด
 
1. นายกุมเรศ  วัชโรสินธุ์
 
25 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ 1. เด็กชายนำโชค  ฤทธิสังข์
2. เด็กชายภูริยะ  ชยุติ
 
1. นายภูชิต  จินาเกตุ
2. นางอำภา  วีระกูล
 
26 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  หนูไข่
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เหมาะสม
 
1. นายบัญชา  เกตุแก้ว
2. นางสาวรัตธิญา  สงวนศักดิ์
 
27 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กชายศิวัช  วัดกิจเจริญ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  สันธวกุล
 
1. นายนันทพงศ์  วิเชียรฉาย
2. นางพัชรา  ทินบุตร
 
28 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านบางหิน 1. เด็กหญิงจิราภา  จำนง
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  ช่วยนวล
3. เด็กชายสมชาติ  มุขโต
 
1. นายกุมเรศ  วัชโรสินธุ์
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว 1. เด็กหญิงจิตสุภา  ขุนพังเขียว
2. เด็กชายวราเทพ  พรหมเลิศ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีจันทร์
 
1. นายณรงค์  เทพประดิษฐ์
2. นางสาวสลิลทิพย์  จงไกรจักร์
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขจัดภัย 1. เด็กหญิงภัทรีญา  ทำเลดี
2. เด็กหญิงเสาวรส  พันชั่ง
3. เด็กหญิงไหมมูน๊ะ  อาจหาญ
 
1. นางรติรัตน์  ชูชื่น
2. นางสาวอรกนก  เกราะเหล็ก
 
31 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบางกลาง 1. เด็กชายพิทักษ์  รักเกียรติ
2. เด็กชายภานุ  อาชาไนยวิเศษพงศ์
 
1. นายธีรวัฒน์  พูลศรี
2. นางสุลีลา  จันทนู
 
32 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านบางกลาง 1. เด็กชายนวพล  สาดสาน
2. เด็กหญิงนัญญารัตน์  ช่างเหล็ก
 
1. นางสาวปิยนันท์  สุดใจ
 
33 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนกงาง 1. เด็กหญิงสุธิตา  เซนทรง
 
1. นางสาวสุพัตรา  แซะแดง