สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 1. เด็กหญิงไมมูน๊ะ  พันชั่ง
 
1. นายจารึก  พลเดช
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 1. เด็กหญิงกนกจิตร์  บุราคร
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ผ่านสาคร
3. เด็กหญิงจันทิมา  พันชั่ง
4. เด็กหญิงจิรภา  ใบงา
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  ภักดี
6. เด็กหญิงชนาพร  ยุ้ง
7. เด็กหญิงฐาปนี  ทองเนียม
8. เด็กหญิงฐิตรัตน์  วิเศษสังข์
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชลเขต
10. เด็กหญิงธันย์ชนก  จิรณรงค์ชัย
11. เด็กหญิงนรินี  พันชั่ง
12. เด็กชายนันทพงศ์  เถระสุวิชะ
13. เด็กหญิงนัสรียา  มาเกตุ
14. เด็กชายนาวิน  ใบงา
15. เด็กชายนิธิวัฒน์  ภักดี
16. เด็กหญิงนุชจรี  สายพลกรัง
17. เด็กหญิงน้ำฝน  พันธุ์ดี
18. เด็กหญิงน้ำฝน  สุวัตถิกุล
19. เด็กหญิงพัชรี  สันสถิตย์
20. เด็กหญิงภัทรวดี  กิตติวรรณาภรณ์
21. เด็กชายมนตรี  วิทยชาญวิฑูร
22. เด็กชายยศกร  นาวาทอง
23. เด็กหญิงรสริน  กั้วเฉ่งโหย
24. เด็กหญิงลักษิกา  จิรณรงค์ชัย
25. เด็กชายวรากร  หลีไมล์
26. เด็กชายวัชรพล  พันชั่ง
27. เด็กชายศรชัย  หอมแก้ว
28. เด็กชายสมชาย  เรืองณรงค์
29. เด็กชายสมพงศ์  ขุนนุ้ย
30. เด็กหญิงสุธิดา  ขุนสุรินทร์
31. เด็กหญิงสุปาตินา  คาน
32. เด็กชายอธิคม  พันชั่ง
33. เด็กหญิงอรสา  บุตรเระ
34. เด็กหญิงอรุณี  หลีไมล์
35. เด็กหญิงอังคณา  อุสาห์ดี
36. เด็กชายอิดริส  พันชั่ง
37. เด็กหญิงอุสนี  ทำเผือก
38. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ยีละงู
39. เด็กชายเพชรสุวรรณ  นิลน้อย
40. เด็กหญิงเหมือนฝัน  หมัดตุกัง
 
1. นางสาวณัฏฐ์พิชา  หนูสมตน
2. นางสาววรุณยุพา  ชูจันทร์
3. นายวศิน  แสงหว้า
4. นายวิรัช  กัณหสุวรรณ
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ 1. เด็กชายนำโชค  ฤทธิสังข์
2. เด็กชายภูริยะ  ชยุติ
 
1. นายภูชิต  จินาเกตุ
2. นางอำภา  วีระกูล
 
4 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านบางหิน 1. เด็กหญิงจิราภา  จำนง
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  ช่วยนวล
3. เด็กชายสมชาติ  มุขโต
 
1. นายกุมเรศ  วัชโรสินธุ์
 
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านบางกลาง 1. เด็กชายนวพล  สาดสาน
2. เด็กหญิงนัญญารัตน์  ช่างเหล็ก
 
1. นางสาวปิยนันท์  สุดใจ