สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กหญิงเขมิกา  ลิขิตนภาพันธุ์
 
1. นางจุไรพร  ขำเกลี้ยง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนกงาง 1. เด็กหญิงชนิสรา  นิสภา
2. เด็กหญิงณัฐริกา  แดงประเสริฐ
3. เด็กหญิงวัสสิกา  นวลเขียน
4. เด็กหญิงศุภลักษณ์  บุญช่วย
5. เด็กหญิงอรสินี  มองเพชร
 
1. นางสาวกัลยา  เซ่งเวียง
2. นายเผ่าพงษ์  หีบเพชร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนกงาง 1. เด็กหญิงกานติมา  กะสีรักษ์
2. เด็กหญิงณัฐมล  แดงประเสริฐ
3. เด็กหญิงมุฑิตา  บุญกล้า
4. เด็กหญิงสุนิสา  เพชรอยู่
5. เด็กหญิงแก้วตา  หัสจักร
 
1. นางสาวกัลยา  เซ่งเวียง
2. นายเผ่าพงษ์  หีบเพชร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.4 ทอง 10 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงมิณฑวดี  วรรณะ
 
1. นางสาวอุมาพร  พรมพุ่ม
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80.6 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พันธ์ทิพย์
2. เด็กหญิงสุรัชดา  จันทร์ประดิษฐ์
3. เด็กหญิงอชิรญา  ถิรพุทธิพงศ์
 
1. นายบุญรวย  ฉั่ววิเชียร
2. นางสาวสุณี  มะหะหมัด
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหาดจิก 1. เด็กหญิงชดารัตน์  ว่าวทอง
2. เด็กหญิงนันทินี  อุ๋ยเล่งจ๋วน
3. เด็กหญิงภัทราวดี  มหาทรัพย์
 
1. นางสาวเอมอร  ชมพล
2. นายโกศล  จำเริญ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 1. เด็กหญิงอัสนา  บินหว้าสุย
 
1. นายจารึก  พลเดช
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กหญิงไหมไทย  สุริยะยรรยง
 
1. นางสาวภัควดี  อ๋องสมหวัง
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 1. เด็กชายกฤษดา  กล้าศึก
2. เด็กชายจักรีรัตน์  เจริญ
3. นายชัยอรุณ  ชิดเอื้อ
4. เด็กชายดาวูด  ดีเอง
5. เด็กชายสรรชัย  พรั้งพิบูลย์
6. เด็กชายอัรฮาวุธ  หลีไมล์
7. นายอาทิตย์  ขาวทอง
8. นายเสก  รังสรรค์
 
1. นางสาวณัฏฐ์พิชา  หนูสมตน
2. นายวศิน  แสงหว้า
3. นายวิรัช  กัณหสุวรรณ
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กหญิงกีรดา  กีรติหัตถยากร
2. เด็กหญิงชนิสรา  กุหลาบสี
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แววกระโทก
4. เด็กหญิงธันยชนก  ผยองศักดิ์
5. เด็กชายธีรภัทร์  วงศ์พัฒนกุล
6. เด็กหญิงนงนภัส  ชาวสมุทร
7. เด็กหญิงปิยธิดา  แสงชูชีพ
8. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สมหาญวงค์
9. เด็กชายพีรกานต์  คชสิงห์
10. เด็กหญิงลีลาวรรณ  ลออศิริงาม
 
1. นางสาวสมศรี  นวลหนู
2. นางสาวสิริรัตน์  ไชยดิษฐ์
3. นางสาวสุณี  มะหะหมัด
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กหญิงชนกมล  ณ ระนอง
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  รักสุวรรณ์
3. เด็กหญิงอภิษฐา  นองวัตร
 
1. นางบุษบา  โอสถเจริญ
2. นางบุษยมาศ  หีบเพชร
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กชายศิวัช  วัดกิจเจริญ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  สันธวกุล
 
1. นายนันทพงศ์  วิเชียรฉาย
2. นางพัชรา  ทินบุตร
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว 1. เด็กหญิงจิตสุภา  ขุนพังเขียว
2. เด็กชายวราเทพ  พรหมเลิศ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีจันทร์
 
1. นายณรงค์  เทพประดิษฐ์
2. นางสาวสลิลทิพย์  จงไกรจักร์
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขจัดภัย 1. เด็กหญิงภัทรีญา  ทำเลดี
2. เด็กหญิงเสาวรส  พันชั่ง
3. เด็กหญิงไหมมูน๊ะ  อาจหาญ
 
1. นางรติรัตน์  ชูชื่น
2. นางสาวอรกนก  เกราะเหล็ก
 
15 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบางกลาง 1. เด็กชายพิทักษ์  รักเกียรติ
2. เด็กชายภานุ  อาชาไนยวิเศษพงศ์
 
1. นายธีรวัฒน์  พูลศรี
2. นางสุลีลา  จันทนู