สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กชายกัญจน์  คงอรรถการ
 
1. นายเด่น  เสนาะเสียง
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนกระบุรี 1. เด็กชายธนวันต์  พิทักษ์
2. เด็กหญิงปรภาว์  แพรักษา
3. เด็กชายวันชัย  ทองฉิม
 
1. นางสาวพรพรรณ  คชเชนทร์
2. นางเมตตา  พรหมเนตร
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78.67 เงิน 11 โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  เฉลิมพล
2. เด็กหญิงธนัชพร  มลิวัลย์
3. เด็กหญิงศศิพร  อินทร์ดำ
 
1. นางจารุพรรณ  เลี้ยวเจี้ยง
2. นางสาวบงกช  ประเสริฐดำ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ป.1-ป.6 77.5 เงิน 10 โรงเรียนบ้านบางหิน 1. เด็กหญิงกิตติมา  วังทอง
2. เด็กชายขวัญชัย  พานก่ำ
3. เด็กชายชนะเกียรติ  ปานสุวรรณ
4. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีเชียงหุ่ง
5. เด็กหญิงฐานิสา  สมหวัง
6. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  หวังดีกลาง
7. เด็กหญิงณัฐวรรณ  กุจิ
8. เด็กหญิงดวงนภา  เกตุธีระกุล
9. เด็กชายธราดล  ศรีสวัสดิ์
10. เด็กหญิงธิติมา  ล้วนดี
11. เด็กชายประพัฒน์พงษ์  นาคประดิษฐ์
12. เด็กหญิงปรียาพร  เกาะกิ่ง
13. เด็กหญิงพรธิตา  ไชยศรี
14. เด็กหญิงพรประภา  พิพัฒน์
15. เด็กชายพรเทพ  รักราษฎร์
16. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คะเรรัมย์
17. เด็กหญิงภานุสรา  กล้าศึก
18. เด็กหญิงมะลินี  สุขแป๊ะฮ้าว
19. เด็กหญิงรัตนา  สุดตา
20. เด็กหญิงลดามณี  แซ่โซว
21. เด็กหญิงวรรณพร  พิบูลย์
22. เด็กชายวรวิทย์  ชิดเอื้อ
23. เด็กหญิงวราพร  กิ่งแก้ว
24. เด็กชายวีรยุทธ  วงค์นรินทร์
25. เด็กชายศตวรรษ  วงค์นรินทร์
26. เด็กชายศราวุธ  ตะละชอน
27. เด็กหญิงศิริมา  ปานมาก
28. เด็กหญิงสุภาพร  ชาตรีทัพ
29. เด็กชายสุเมธ  เสือผิวนวล
30. เด็กหญิงหัทยา  สุริยงค์
31. เด็กหญิงหัสจริญา  ฐานะจิตร
32. เด็กชายหัสตชัย  ทิพย์ภักดี
33. เด็กชายอนุวัติ  สุคันธเมศ
34. เด็กชายอนุวัติ  พบขุนทด
35. เด็กหญิงอรัญญา  ภิญโย
36. เด็กชายอริยะ  ชาตรีทัพ
37. เด็กหญิงอิสริยา  ใหม่สุดใจ
38. เด็กหญิงอุไรน้า  อ่อนสุวรรณ
39. เด็กหญิงเสาวลักษณ   บุราคร
40. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ภิญโญ
 
1. นางสาวกาญจนา  รักษ์รงค์
2. นางดุจมณี  เพชรทะนันท์
3. นางบุศรินทร์  นวเลิศปัญญา
4. นางปราณี  วิเศษ
5. นางสาวยูรา  แวอารี
6. นางสมใจ  นวนภิรมย์
7. นางสุณีย์  โพชนุกูล
8. นายเอกชัย  เจ้ยทอง
 
5 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านรังแตน 1. เด็กหญิงภวิกา  จันทเขตต์
2. เด็กหญิงวงศ์ผกา  แสนโสภา
3. เด็กหญิงเนตรชนก  ทัพพะรังษี
 
1. นางจันทร์จิรา  ทองพลอย
2. นายปรีชาพล  ทองพลอย
 
6 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านบางหิน 1. เด็กชายสมชาติ  มุขโต
2. เด็กชายอนุวัฒน์  พุบขุนทด
 
1. นายกุมเรศ  วัชโรสินธุ์
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  หนูไข่
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เหมาะสม
 
1. นายบัญชา  เกตุแก้ว
2. นางสาวรัตธิญา  สงวนศักดิ์