สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กหญิงเขมิกา  ลิขิตนภาพันธุ์
 
1. นางจุไรพร  ขำเกลี้ยง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กหญิงไหมไทย  สุริยะยรรยง
 
1. นางสาวภัควดี  อ๋องสมหวัง
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กหญิงกีรดา  กีรติหัตถยากร
2. เด็กหญิงชนิสรา  กุหลาบสี
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แววกระโทก
4. เด็กหญิงธันยชนก  ผยองศักดิ์
5. เด็กชายธีรภัทร์  วงศ์พัฒนกุล
6. เด็กหญิงนงนภัส  ชาวสมุทร
7. เด็กหญิงปิยธิดา  แสงชูชีพ
8. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สมหาญวงค์
9. เด็กชายพีรกานต์  คชสิงห์
10. เด็กหญิงลีลาวรรณ  ลออศิริงาม
 
1. นางสาวสมศรี  นวลหนู
2. นางสาวสิริรัตน์  ไชยดิษฐ์
3. นางสาวสุณี  มะหะหมัด
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กชายศิวัช  วัดกิจเจริญ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  สันธวกุล
 
1. นายนันทพงศ์  วิเชียรฉาย
2. นางพัชรา  ทินบุตร