สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ระยอง เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 80.33 ทอง 5 โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงดาริกา  เชื้อต่าย
 
1. นางธัญญลักษณ์  บุษบา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72 เงิน 9 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ 1. เด็กหญิงสาธินี  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา  ผลจิตร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68.94 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายกณิศ  เพชรมณีล้ำค่า
2. เด็กหญิงกัญธิชา   ไตรศรี
3. เด็กชายชวัลวิทย์  พงษ์หัสบรรณ์
 
1. นางปะฐะนี  แสงพรต
2. นางรัตนาภรณ์   เปี่ยมพงษ์สานต์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 72.5 เงิน 10 โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายสถาปวิทย์  วงศ์โกศลจิต
2. เด็กหญิงอนันดา  อยู่เทศ
 
1. นางปรัศนียาภรณ์  ไชยเสนา
2. นางสาวอัจฉรี  ธีระราษฎร์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ชีเปรม
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เลิศนา
3. เด็กชายธนากร  เหลาชำนิ
4. เด็กชายปฏิพัทธ์  สุขโฉม
5. เด็กหญิงศศิธร  ปิดตาทะนัง
 
1. นายทิพย์  ทับโทน
2. นางสาววณิชชา  ขอบเขต
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสำนักทอง 1. เด็กชายชลัท  ศรีลาชัย
 
1. นายคณานนท์  เอี่ยมประกอบกิจ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงภารดา  ชูทรัพย์
 
1. นายประจวบ  วงศ์บุปผา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงดวงกมล  ชื่นบาล
2. เด็กชายธัญวัฒน์  สังข์สุวรรณ
3. เด็กหญิงพรชิตา  ระดมงาม
4. เด็กหญิงภารดา  ชูทรัพย์
5. เด็กหญิงภาวิดา  เทียนสวัสดิ์
6. เด็กหญิงวรณัน  มีโพธิ์
7. เด็กหญิงอานิษา  สิงหา
8. เด็กหญิงเกษริน  มิ่งมิตร
 
1. นายคะเน  สุวรรณพิทักษ์
2. นายประจวบ  วงศ์บุปผา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ป.1-ป.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ขุมทอง
2. เด็กชายกันตวิทย์  เกตุจันทร์
3. เด็กหญิงชนิกานต์  มิ่งมิตร
4. เด็กหญิงชนิกานต์  สุนทร
5. เด็กชายชัยชนะ  พิกุลทอง
6. เด็กชายชัยวัฒน์  รัตนเกตุ
7. เด็กหญิงดวงกมล  ชื่นบาล
8. เด็กหญิงธนวรรณ  ฉายวิมล
9. เด็กหญิงธีรพร  วิจิตรปัญญา
10. เด็กหญิงนริศรา  ชมพูเมือง
11. เด็กหญิงนาถลดา  วิเชียรรัตน์
12. เด็กหญิงบุญสิตา  นรินทร์นอก
13. เด็กชายพิพัฒน์  มิ่งคำ
14. เด็กหญิงพิมผกา  ชนุรัมย์
15. เด็กชายภานุพงศ์  สามัคคี
16. เด็กหญิงภารดา  ชูทรัพย์
17. เด็กหญิงภาวิดา  เทียนสวัสดิ์
18. เด็กชายภูมินทร์  ชาญชัย
19. เด็กหญิงรักษาวรรณ  งามสงวน
20. เด็กหญิงรัตติยา  พิมพ์งาม
21. เด็กชายวงศกร  คงคาประเสริฐ
22. เด็กหญิงวรณัน  มีโพธิ์
23. เด็กหญิงวรภรณ์  ต่วนเครือ
24. เด็กหญิงวรรณิศา  ห่อทรัพย์
25. เด็กชายวิทวัส  แสงทอง
26. เด็กหญิงวิยดา  อักเคย
27. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ศิริโส
28. เด็กชายวีระศักดิ์  ผันกลาง
29. เด็กหญิงศศิมา  อาจหาญ
30. เด็กหญิงศุภนิดา  ทวีสัตย์
31. เด็กหญิงสุจิตรา  ชาภิรมย์
32. เด็กหญิงสุตาภัทร  วิทไชสง
33. เด็กหญิงสุพรรณษา  โคตรทอง
34. เด็กหญิงสุพรรษา  สารารัตน์
35. เด็กหญิงสุพัตรา  สมศิริ
36. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เจริญสุข
37. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สมสอง
38. นางสาวอรญา  ชูฤกษ์
39. เด็กหญิงเชิดชู  เฉลิมพันธ์
40. เด็กหญิงเนตรนภา  นาคทอง
 
1. นายจตุพล  เชิงกราย
2. นายธัญญา  อิ่มศรี
3. นายประจวบ  วงศ์บุปผา
4. นายลิขิต  อินทร์อุปถัมภ์
5. นายวิทยา  เทาประโคน
6. นางสาวศิริณี  อินทร์ประเสริฐ
7. นายสามารถ  จันทร์รอด
8. นายสุรศักดิ์  ฝาสันเทียะ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 67.33 ทองแดง 12 โรงเรียนรักภาษา 1. เด็กชายวชิรพล  ยิ่งอำพล
 
1. นางสาวธนัญญาณ์  ท้วมลี้
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนวุฒินันท์ 1. เด็กหญิงอรอุมา  อินธิแสน
 
1. นายอนุชา  ศิลปวิโรจน์
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 78.6 เงิน 7 โรงเรียนวัดมาบข่า 1. นางสาวกฤติยากรณ์  พิมเสน
2. นางสาวชนิภา  เจริญทรัพย์
3. นางสาวชลธิชา  บุษบาศรี
4. นางสาวชลิดา  ประทุมพฤกษ์
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ล้นทม
6. นางสาวอรจิรา  สีดาจันทร์
 
1. นายจิตติชัย   งามแสง
2. นางสาวบุญรัตน์  สุขสบาย
3. นางสาวปัทมา  สุขสบาย
4. นายลิขิต  อินทร์อุปถัมภ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงญาณิศา  สิริเพชรรุ่ง
2. เด็กหญิงรัญชิดา  ตรีวิจิตรไพศาล
 
1. นางนงนุช  โฉมศิริ
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 78.67 เงิน 10 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 1. เด็กหญิงถิรนันท์  คงลือรักษ์
2. เด็กหญิงพรนภา  สีแสด
3. เด็กชายโชคตระการ  สิงห์คำ
 
1. นายกฤษณ์สกร  ชัยวีรพันธ์เดช
2. นางสาวงามตา  ดีบาง
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดบ้านค่าย 1. เด็กชายรัชฌานนท์  ไกลทุกล้าง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองดุน
 
1. นางวนิดา  เยื่อใย
2. นางสาวอรวรรณ  ทรงบัณฑิตย์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงบังอร  ผาดี
2. เด็กหญิงเมธาวี  เจนจบ
 
1. นางสาวจำเริญ  ประทุม
2. นายไกร  ขันขาว
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายณัฐชนน  สาระธนะ
2. เด็กหญิงธนวรรณ  อัจฉริยะชาญวณิช
 
1. ดร.ปณัฏฐา  ศรเดช
2. นางอุษณีย์   เมธาอรรถพงศ์
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 69 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดบ้านค่าย 1. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายอนันต์ยศ  ไชยพฤกษ์
 
1. นางวนิดา  เยื่อใย
2. นางสาวอรวรรณ  ทรงบัณฑิตย์
 
19 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เชื้อหอม
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไปใกล้
 
1. นายธนงศักดิ์  มะลิลา
2. นายธนภัทร  ประดับวงศ์
 
20 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 74.33 เงิน 9 โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายศุภราช  อินทรโสภา
2. เด็กหญิงเนติยา  ไตรราช
 
1. นายมาโนช  พึ่งพิมาย
2. นางสุภาพ  วันคำ
 
21 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.25 ทอง 12 โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายกฤษฎิ์  เหมือนโพธิ์
2. เด็กชายจิรายุทธิ์  สว่างวงศ์
 
1. นางรัชนีกร   บ้งชมโพธิ์
2. นางรัตนา  มุกดา
 
22 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.33 ทอง 11 โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายนคร  อนันต์ก้านตง
2. เด็กหญิงอรพรรณ  พานเงิน
 
1. นางปรีญา  พุดเกลี้ยง
2. นางรำพึง  บุญสุทธิ
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.33 ทอง 4 โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงกัลยา  ส้มจีน
2. เด็กหญิงฉัตรชฎาภรณ์  ประสานศักดิ์
3. เด็กหญิงภัคจิรา  พวงพยอม
4. เด็กหญิงรัศมา  อุรุมปานนท์
5. เด็กหญิงอรพรรณ  พานเงิน
6. เด็กหญิงอินทิรา  ศรีบุญเรือง
7. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  จำปาเงิน
 
1. นางคนิตรา  หารธุจิต
2. นางประไพ  ในเมือง
3. นางสาวเขมจิรา  นาวรัตน์