สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ระยอง เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กชายธนโชติ  ถิ่นนา
2. เด็กชายวงศ์ตระกานต์  ยิ่งแสงตระกูล
 
1. นายพิศาล  สุดแก้ว
2. นางสาวมลฤดี  พรมมา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดเกาะลอย 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  บัวเผื่อน
2. เด็กชายสุทธิชัย  เหล็กเพชร
 
1. นายสมศักดิ์  แสงมณี
2. นายอภิรักษ์  เพียรชอบ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กชายชินดนัย  ทองเหมือน
2. เด็กชายทองไท  ทองแพรว
 
1. นายจีระศักดิ์  มะณีโรจน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1. เด็กหญิงชนเมธ  บุญก่อเกื้อ
2. เด็กหญิงชุติมา  ยิ้มเยื้อน
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุขสำราญ
4. เด็กหญิงรักษิตา  รุ่งเรือง
5. เด็กหญิงศสิธร  กระสินธุ์
 
1. นางสาวนงนภัส  บุญก่อเกื้อ
2. นางสาวปารสา  ประมวล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางเอน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ผาปรางค์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แก้วประสม
3. เด็กชายดนัย  สงวนกอ
4. เด็กชายธีรภัทร  สามบุญเรือง
5. เด็กชายวิศรุต  มาตรโห้
 
1. นางสาวพนิตนาฏ  ลายสังข์
2. นายมนตรี  คนเล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.333 ทอง 4 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงญานิกา  บำรุงกิจ
2. เด็กชายนครินทร์  ศิริรัตนบวร
 
1. ดร.จงดี  เยือกเย็น
2. นางอุทัยวรรณ  โสธนะ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  โค้วบ้วนอาน
2. เด็กหญิงณัชชา  บุญประกอบ
3. เด็กหญิงนฤพร  สิงห์ซอม
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  ภูทอง
5. เด็กหญิงภรณ์ระพีร์  พึ่งจะแย้ม
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พราหมสุข
7. เด็กหญิงวัชรี  แสงแท้
8. เด็กหญิงศศิธร  ทองนาค
9. เด็กหญิงหนึ่ง  บริสุทธิ์
10. เด็กหญิงเสาวคนธ์  พ้นเคราะห์
 
1. นางกาญจนา  นันทกมลวารี
2. นางสาวธัญลักษณ์  แก้วทิพเนตร
3. นางสาวสุดารัตน์  สุขสอาด
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองก่ำ
2. เด็กหญิงกรกฎ  แซ่เตี๋ยว
3. เด็กหญิงจิดาภา  บุญเตา
4. เด็กหญิงจีระพา  ชังอินทร์
5. เด็กหญิงฐิตาพร  ชินทรักษา
6. เด็กหญิงนภัสสร  ศรัทธา
7. เด็กหญิงนารีรัตน์  รายศิริ
8. เด็กหญิงนิสา  จิตรักษ์
9. เด็กหญิงปวีรา  เสนคราม
10. เด็กหญิงรัตติยาพร  บุญประกอบ
11. เด็กหญิงวริยา  วงษ์นิล
12. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ชอบชื่น
13. เด็กหญิงศรีวรรณ  ทองงาม
14. เด็กหญิงสุนิสา  ภาษี
15. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เขียวศรี
 
1. นางพัชรินทร์  เจริญรัศมีโสภา
2. นายพิทักษ์  พิสัยพันธุ์
3. นายสมบุญ  สุทธิวงค์
4. นายอรรถวัฒน์  สบายกาญจน์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กชายพิรภพ  หลาบคำ
 
1. นายรุ่งแสง  พลซา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ธรรมเสถียร
2. เด็กหญิงปิยะนุช  สิงห์จันทร์
 
1. นางอรุณรัตน์  ก้องเสนาะ
2. นางอำไพ  ขาวนวล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 1. เด็กหญิงเกศินี  บรรจงกิจ
2. เด็กหญิงเวสารัช  เวชสัมฤทธิ์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ผลทวีวัฒนชัย
2. นางอำไพ  ขาวนวล
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กชายการัณยภาส  เคนพันธ์
2. เด็กชายธนากร   เปรมอ่อน
3. เด็กชายนัทธพล   ฉุนเฉียว
 
1. นางกาญจนา   นันทกมลวารี
2. นายสมเดช   มีสุข
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ใจคง
 
1. นางสาวอภินทร์นิชา  เอี่ยมสะอาด
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายกิตติภณ  ทัศนมณเฑียร
 
1. นางสาวสุชาดา  สรหงษ์
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  ปลื้มผล
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  แก่นบุบผา
 
1. นางสาวกาญจนา  พิจารย์
2. นางสาววรรณภา  ทุมมะดี
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงนุชนาถ  แพทย์รักษา
2. เด็กหญิงน้ำบุศย์  เพชรก้อน
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางสาวเสาวณีย์  พิมพ์ดี
 
17 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงชาลิณี  น้อยเจริญ
2. นายธนบูรณ์  ค่ายหนองสรวง
 
1. นายคมสัน  คงเอี่ยม
2. นางสาวโอปอ  ยังเหลือ
 
18 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. เด็กชายชาคริต  แซ่โค้ว
2. เด็กชายอาคเนย์  สุวรรณโชติ
 
1. นางสาวญาดา  ศิริเจริญ
2. นางสาวธัญชาติ  ถือบุญ
 
19 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงกาญจนา  เสาะแสวง
2. เด็กหญิงพัชราภา   ผลประดิษฐ์
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางพัชรี   นาคะเนจร
 
20 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงกุลรักษ์  วงศ์เกิด
2. เด็กหญิงสุนารี   สนิทเหลือ
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางสาวศุลี  ชัยกฤษ
 
21 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 1. เด็กชายธนพงษ์  อรุณ
2. เด็กชายธีรภัทร  แนบเนียน
3. เด็กชายพิพิธธน  อรุณ
 
1. นายกรเทพ  จันทนะผะลิน
2. นางสาวช่อผกา  เอี่ยมสุนทร
 
22 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กหญิงจันทกานต์    สุยไสย์
2. เด็กหญิงรัชดาพร    สระสังข์
3. เด็กหญิงศุภรัตนื   วิลัยชื่น
 
1. นายณรงค์เดช    ปุณขันธุ์
2. นางสาวมธุรส   ป้องความดี
 
23 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสีระมัน 1. เด็กหญิงปิยนันท์  เหวขุนทด
2. เด็กชายพัชรพล  ชาติสุวรรณ
3. เด็กชายศิริชัย  บุญเย็น
 
1. นางพรพรรณ  เครือวัลย์
2. นายสมศักดิ์  บุญฤทธิ์