สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กำแพงเพชร เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 8 โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงมนัสนันต์  บ่อทรัพย์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  แย้มสุข
3. เด็กหญิงอรัญญารัตน์  ปานดี
4. เด็กหญิงอัจชริญา  เนียมเมฆ
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สุววรณการ
 
1. นางจันทร์รอน  ช่างน้อย
2. นายสมเกียรติ  ครองสุขศิริชัย
3. นายอวยชัย  พิลึก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 83 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กหญิงฐิติภา   มีสมมุติ
2. เด็กหญิงตรีชฎา   มาน้อย
3. เด็กหญิงทัศนีย์  อ่อนเชตุ
4. เด็กหญิงประวรรณรัตน์   ขวัญเมือง
5. เด็กหญิงปวีณา   พะโยม
6. เด็กหญิงมัทธิณา   จันทวงษ์
7. เด็กหญิงสายสมร   ขอนทอง
8. เด็กหญิงสุนันทา   มาน้อย
9. เด็กหญิงสุมิตรา    พลากร
10. เด็กหญิงเบญจลักษณ์   พูลสังข์
 
1. นางจินดา  ฟักแก้ว
2. นางศิริวรรณภา  ฉิมสุข
3. นางเสาวนีย์  ปาพันธ์
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านดงซ่อม 1. เด็กชายภาณุมาศ  ประมาณ
2. เด็กหญิงวรรณา  หวดขุนทด
 
1. นางเสาวนีย์  ตาคำ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางลาด 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  อุดมสุข
2. เด็กชายสิริชัย  หอมรื่น
 
1. นางลัดดา  เมฆี
2. นายศักดิ์ชัย  ปินตา
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 71 เงิน 11 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กชายวทัญญู  กันหาวงค์
 
1. นางจิตรปฏิมา  มังคละคีรี
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. นายธีรวัตร  บัวบาน
2. เด็กชายอทิยะ  ยอดเยี่ยม
3. เด็กชายอนุชิต  คำบรรลือ
 
1. นางสาวพชรพร  วงษ์สกุลพิน
2. นางสาวสำอางค์  คันทา
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กชายรัชชานนท์  พนิกร
2. นางสาวสุกัญญา  แก่นจันทร์
3. เด็กชายเจษฎา  ขอนทอง
 
1. นางสาวสำอางค์  คันทา
2. นายไพโรจน์  พลาพล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงกนกเพชร  หาสุข
2. เด็กหญิงกัลยา  คุณวงศ์
3. เด็กหญิงจิตติมา  ชมนารถติกร
4. เด็กหญิงชนิดา  ใหญ่สมพงษ์
5. เด็กหญิงชลิตา  อิ่มเทศ
6. เด็กชายชัยวัฒน์  นครชัยศรี
7. เด็กหญิงณัฐนันท์  น้อยพงษ์
8. เด็กชายณัฐพงษ์   โพธิ์นิ่ม
9. เด็กหญิงทุเรียน  จูงาม
10. เด็กชายธนวินท์  ดำดี
11. เด็กหญิงนริศรา  ยืนยงค์
12. เด็กชายบุเพชร  จิตสุข
13. เด็กหญิงปนัดดา  หนองหลวง
14. เด็กหญิงปวีณา  แมลงภู่
15. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ไพโรจน์
16. เด็กชายปุญญพัฒน์  เจริญสุข
17. เด็กหญิงพชรวรรณ  อ่อนจิตร
18. เด็กชายพรรณเชษฐ์  หนองหลวง
19. เด็กชายพิพัฒน์  กัลปพฤกษ์
20. เด็กหญิงมัณฑนา  เสือกระจ่าง
21. เด็กชายยศกร  พิศิริ
22. เด็กหญิงระวีวัณย์  ประวรรณ
23. เด็กหญิงวรัญญา  พลแก้ว
24. เด็กหญิงวราภรณ์  เกิดช้าง
25. เด็กชายวรุตม์  หนองหลวง
26. เด็กหญิงวารุณี  มั่นคง
27. เด็กชายวิชญา  ปัญทะนา
28. เด็กชายวิชยา  ปัญทะนา
29. เด็กชายวิพัฒน์  แก้วกูล
30. เด็กชายวิพัฒน์  แก้วกูล
31. เด็กชายศิริศักดิ์  สุกทรัพย์
32. เด็กชายสราวุฒิ  บัววัน
33. เด็กหญิงสุชาดา  เสกแปลก
34. เด็กหญิงสุทธิดา  ภู่สิน
35. เด็กชายสุทธิพงศ์  ยิ้มละมัย
36. เด็กชายสุทิน  พลาพล
37. เด็กชายอนันต์  ท้าวกัลยา
38. เด็กหญิงอารยา  ปิ่นเพชร
39. เด็กชายเด่นพงษ์  เพชรรัตน์
40. เด็กชายเสกสรร  คำเลิศ
 
1. นางทิพวรรณ  เกิดอ่วม
2. นางสาวธมน  ดีหนอ
3. นางธารารัตน์  อินเกตุุ
4. นายนำพล  ธินวล
5. นางพัชรี  เขื่อนแก้ว
6. นางวิลาวรรณ  ทองทา
7. นายอารัญ  หนองหลวง
8. นายไชยรัตน์   เกิดสุข
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงโสพิศ  แพรทอง
 
1. นางนพรัตน์  แจ่มทุ่ง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 61.6 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 1. เด็กหญิงจรรยา  สะอิ้ง
 
1. นายพิษณุ  เกตุสุวรรณ์
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 58.01 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า 1. เด็กชายสิริโรจน์  ก๋าฝั้น
 
1. นางประภาสิริ  อยู่ยืน
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 80.83 ทอง 5 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1. เด็กชายโธมัส ควินตัน อุดมมิตร  รามสูต แมทธี
 
1. นางนพรัตน์  รามสูต
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงกรกนก  โพเทพ
2. เด็กหญิงกฤตญภรณ์  จินเพชร
3. เด็กหญิงจิรภัทร์  กอแก้ว
4. เด็กหญิงจุฑามาส  วัฒนศิริ
5. เด็กชายชนินธรณ์  ท้วมทอง
6. เด็กชายณัชพล  บ่อทอง
7. เด็กหญิงถวิกา  อินทรโส
8. เด็กหญิงปาลิดา  ศรีสิงห์
9. เด็กหญิงพัชฏาภรณ์  ทิพโอสถ
10. เด็กหญิงเมธาวี  ลิ่มวชิรโชติ
 
1. นางทัศนีย์  สุพรรณแสง
2. นายปริพนธ์  กรรณิกา
3. นางวัญเพ็ญ  ม่วงจันทร์
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนสาธิต 1. เด็กหญิงณิรัชชา   ผ่องแผ้ว
2. เด็กชายวิศรุต   ปิยะมัยคงเดช
 
1. นางสาวปาณิศา   มีขันหมาก
2. นายไพบูลย์   ปิ่นจุไร
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80.2 ทอง 11 โรงเรียนสิริแก้วเจริญ 1. เด็กหญิงพลอยไพริน  ทั่งหิรัญ
2. เด็กหญิงวรดา  ปาปะเข
3. เด็กหญิงอนุสรา  สมอบ้าน
 
1. นางกฤณภัทร  นวลอยู่
2. นางนันทวัน  จีระดิษฐ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  มีขันหมาก
 
1. นายมงคล  รอพันธ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 75.66 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงฐิติรักษ์  ชนะภัย
 
1. นายมงคล  รอพันธ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 74.4 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กชายจิราเจตต์  ประเสริฐพงษ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เอี่ยมสอาด
3. เด็กชายณัฐนันท์  มั่นสุทธิ
4. เด็กหญิงนันท์ณิภัค  สุขสวัสดิ์
5. นายพลากร  ทิพย์มาลา
6. เด็กหญิงพัชรวรรณ  พิมพา
7. เด็กหญิงพิชญานิน  พิลึก
8. เด็กหญิงรุจิรัตน์  พิสิษฐ์ภาคิน
9. เด็กชายวิชญ์บดินทร์  พุทธรักษา
10. เด็กหญิงวีนาพร  ประดิษฐ์
11. เด็กชายศุพณัฐ  สุวรรณวงษ์
 
1. นางจุฬาพัฒน์  สุขสวัสดิ์
2. นายชวลิต  จรรยาวัฒน์
3. นายมงคล  รอพันธ์
4. นางสาวเบญจนารถ  อมรประสิทธิ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.67 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 1. เด็กหญิงพรนภัส  อัศวคีรีรุ่ง
 
1. นายเอกกฤษ  ขะมันจามร