สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กำแพงเพชร เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กหญิงพิมนภา  ปิ่นนาค
 
1. นางรวงทอง  งามประเสริฐ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 1. เด็กชายนิรันดร์   ลองสันเทียะ
2. เด็กชายปารินทร์  ยอดรัก
 
1. นายภานุวัตร  พันธุ์ยี่
2. นายอมร  สุวรรณยศ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงปาริตา  แสงทอง
 
1. นางวรรณภา  ศรีม่วง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 86.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 1. เด็กชายกฤษฎา   ตีกระพี้
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  โมรา
3. เด็กชายธนกร   ภาษาประเทศ
4. เด็กชายธนพล   จันทร์เขียว
5. เด็กหญิงธิชาภรณ์   พฤกษ์หอม
6. เด็กหญิงพรทิพย์   กะพุทธา
7. เด็กชายภิญโญ   โพธิ์พฤกษ์
8. เด็กหญิงอมราวรรณ   ทองตัน
9. เด็กหญิงเบญจวรรณ   แสงเงิน
10. เด็กหญิงเมษาวดี   เชยจันทร์
 
1. นางสุกัญญา   ขันกสิกรรม
2. นายสุชาติ   จันทร์บ้านโต้น
3. นางอนุรักษ์   สมัครเขตรการ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงจิตรสินี  แซ่เติ๋น
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  แซ่ย้า
 
1. นางสาวเข็มทิศ  นาคสวาสดิ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  จุ้ยวงษ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  โพธิบุตร
2. เด็กชายถนอม  พรมวงค์
3. เด็กชายสุธีย์  รุ่งเรือง
 
1. นางณัฐยา  ผ่องวิลัย
2. นายภาณุวัฒน์  สมนึก
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น 1. เด็กชายภีรภัทร  ปริพล
 
1. นางสมศรี  พิศสารี
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.2 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1. เด็กชายจักรพรรดิ์   กลั่นทิพย์
2. เด็กหญิงจิรกานต์    ขำจาด
3. เด็กชายดนุสรณ์   ทองวิชิต
4. เด็กชายนนทวัฒน์   จิตตรง
5. เด็กหญิงนันทวัน    โพธิ์แสง
6. เด็กชายวิชานนท์   จงสา
7. เด็กชายศรันย์   ธรรมเที่ยง
8. เด็กหญิงสิราวรรณ    เกตุสะริ
9. เด็กหญิงสุธิดา   พิมศรี
10. เด็กหญิงเบญจมาศ    ดิษเจริญ
 
1. นางปรานี    พูลพันธ์ชู
2. นางอรวรรณ์   มัทวรัตน์
3. นางอัญชลี   บุญชูวณิชยวัตร
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 72.8 เงิน 12 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กหญิงชนาพร  ดวงต๊ะ
2. เด็กหญิงทิพวัลย์  เมืองบาง
3. เด็กหญิงธนาพร  ดังใหม่
4. เด็กหญิงวันนิดา  เสือเขียว
5. เด็กหญิงวิลาสินี  ปอสี
6. เด็กหญิงสุกัญญา  วอมขุนทด
 
1. นางปจุติมา  มั่นอ่ำ
2. นายพจน์  ตู้สุพรรณ
3. นายศุภฤกษ์  ใจหมั้น
4. นางสาวเกษสุนีย์  รีเรียง
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กหญิงชนาพร  ดวงต๊ะ
2. เด็กหญิงทิพวัลย์  เมืองบาง
3. เด็กหญิงธนพร  ดังใหม่
4. เด็กชายพรพนม  ทีภูเวียง
5. เด็กหญิงวันนิดา  เสือเขียว
6. เด็กหญิงวิลาสินี  ปอสี
7. เด็กหญิงสุกัญญา  วอมขุนทด
8. เด็กชายอรณิชา  โงนรี
 
1. นางปจุติมา  มั่นอ่ำ
2. นางยุพิน  ใจหมั้น
3. นายศุภฤกษ์  ใจหมั้น
4. นางสาวเกษสุนีย์  รีเรียง
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงจรรยาภรณ์   ทุมเพ็ง
2. เด็กหญิงปานชีวา   แสงจันทร์
3. เด็กชายรัชพล   เนินพลับ
4. เด็กชายรัฐพงษ์  สืบวงษา
5. เด็กหญิงวรนุช   แซ่โซ้ง
6. เด็กหญิงศิวาวดี   สร้อยสุวรรณ์
7. เด็กหญิงสยามนต์  จิตชัยเจริญกุล
8. เด็กหญิงอภิชญา  ศิรินอก
9. เด็กหญิงอาภัสรา   พฤฒิภากร
10. เด็กหญิงไพรินทร์  อินอำไพ
 
1. นายทัศณรงค์   จารุเมธีชน
2. นางสาวภัทรา   สมนึก
3. นายศุภฤกษ์   ภู่ฤทธิ์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังบัว 1. นายธิติวุฒิ    พันธุ์ศรี
2. นางสาวรังสิยา   พุมมา
3. นางสาวสุภัทรา   ค้ากระบือ
 
1. นางสังวน    พุ่มหมอก
2. นางเบญจวรรณ   เย็นอ่อน
 
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.1 ทอง 7 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 1. เด็กชายบุญธรรม  นวลยามเย็น
 
1. นางสาวพชรกมล  คำปัน
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 65.65 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า 1. เด็กหญิงธัญญาศิริ  จันทร์ทอง
 
1. นายสัญชัย  แสงมณี
 
15 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 1. เด็กหญิงลักษณ์นาถ  นากตระกูล
2. เด็กหญิงอรุชา   วงษ์สกุล
 
1. นางบุญเกิด  คำทูม
 
16 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สิริ
2. เด็กชายจิรโชค  เหมือนทิพย์
 
1. นางดวงธิดา  กาลวงค์
2. นายสมชาย  โคตรภูงา
 
17 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.32 ทอง 6 โรงเรียนบ้านชายเคือง 1. เด็กหญิงชญานิศ   ชูพินิจ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   เขียววงศรี
 
1. นางวารุณี   ดีพูล
2. นางสุกานต์ดา   ชัยมงคล
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง 10 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กชายบุญชู  ย่านสากล
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จุ้ยวงษ์
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ดวงพรหมมา
2. เด็กหญิงปราวีนา  มีเนาว์
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  อินทะ
4. เด็กหญิงเบ็ญจพร  สีโน้ง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เอี่ยมรักษา
2. นายสมภพ  ทิพยโสตถิ
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านชายเคือง 1. เด็กชายธวัชชัย   ศรีลาจันทร์
2. เด็กชายศิวะพัฒน์   สุอินทร์
 
1. นายนเรศ   คันชั่ง
2. นางสุกานต์ดา   ชัยมงคล
 
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 1. เด็กชายนพรัตน์   เหล่าลูกอินทร์
2. เด็กชายปฐวี    ม่วงประสิทธิ์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  จนุช
 
1. นายวรวัจน์  ศรีประดิษฐ์
2. นายสมชาย  ทัศนศร