สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ราชบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) 1. เด็กชายกฤษฎา  บุ้งกี๋
2. เด็กชายกานต์  ยูมิ
3. เด็กชายชัยสิทธิ์  ลงต้ง
4. เด็กหญิงดวงใจ  ปัญญา
5. เด็กชายทวิทย์  พุตตี้
6. เด็กชายธนาวุฒิ  เต้าทอง
7. เด็กชายนนทนันท์  บาบู
8. เด็กชายประสงค์  ช่วยหล้า
9. เด็กชายมีสุข  ทองยุ
10. เด็กชายราชศักดิ์  บุญสน
11. เด็กหญิงวันวิสา  ต้นตระกูลนิธิ
12. เด็กหญิงวิลัยพร  สวนผึ้ง
13. เด็กหญิงศรุตา  ขาวแก้ว
14. เด็กหญิงศรุตา  สวนผึ้ง
15. เด็กหญิงสุกัญญา  จี้ช่วย
16. เด็กหญิงสุรษา  คะเชนทร
17. เด็กหญิงอรณิชา  กะดี้
18. เด็กหญิงอัญชิสา  ทับถิ่น
19. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  สวนผึ้ง
20. เด็กชายเอิญ  ช่วยหล้า
 
1. นายชาตรี  ทองแดง
2. นายธีระวุฒิ  รูขะจี
3. นายรัฐภูมิ  จีนขาวขำ
4. นางวรีวรรณ  วัฒนาณรงค์
5. นายเกษม  ปะวะกุล
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงพิณพิมาน  พินพิสิทธิ์
 
1. นายอนุสรณ์  ยอแซฟ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงพิณพิมาน  พินพิสิทธิ์
 
1. นายอนุสรณ์  ยอแซฟ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงพิณพิมาน  พินพิสิทธิ์
 
1. นายมารุต  ยอแซฟ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงสุพิชญนันทน์  พักเนียม
 
1. นางสาวปิยนารถ  พักเนียม
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.99 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 1. เด็กชายภูผา  บุญทิน
2. เด็กชายยอดรักษ์  คำลือ
3. เด็กชายสุรศักดิ์  เซอดิ
 
1. นางเอมอร  มุ่นพลาย
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเบิกไพร 1. เด็กชายยศ  เกรียงไกรโรจน์
 
1. นางสาวกันยารัตน์  เพิงสา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1. เด็กหญิงวิเรืองรอง  ใจอ่อน
 
1. นายราเชนทร์  จันทร์เจิม
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เหมาะสมัย
2. เด็กชายกฤษณะ  กันกำเนิด
3. นางสาวกฤษณี  พ่วงรอด
4. เด็กชายขวัญเพชร  ระดมสูข
5. เด็กหญิงขวัญใจ  จงสวัสดิ์
6. เด็กชายครรชิต  มาลัยพวง
7. เด็กชายจีรพัฒน์  ทองคำ
8. เด็กหญิงดวงกมล  บุตรดีโสภา
9. เด็กหญิงพรยมล  จันทรคาม
10. เด็กชายภาคภูมิ  เสียงเพราะ
11. เด็กหญิงวัชราพร  ทะวีธร
12. เด็กหญิงสุณิสา  เพชรเที่ยง
 
1. นางศนิ  รสเครือ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงพนิตนันท์  วงศ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงพิชญา  เสนาธรรม
3. เด็กหญิงภัทราภร  โพธิ์ศรี
 
1. นางกรวรรณ  เสียงเสนาะ
2. นางวรรทณา  พิมพ์สวัสดิ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กชายบูรณ์ธิการ  พันธ์ไทย
 
1. นางวรรทณา  พิมพ์สวัสดิ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงศิริยศ  คูนิก
 
1. นางรวงอรุณ  ศรีประเสริฐ
 
13 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.99 ทอง 7 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กชายนนทชัย  เชิดชู
2. เด็กหญิงวรินดา  พวงทอง
 
1. นางนริสสา  พันธุ์ศักดิ์
2. นางอมรรัตน์  ฟักเขียว
 
14 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.32 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 1. เด็กหญิงปุณยาพร   วงศ์สรประเสริฐ
2. เด็กชายหิรัญ   วงศ์สรประเสริฐ
 
1. นางจองทอง  โชติช่วง
2. นางชูใจ  สายหมี
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 1. เด็กหญิงนิรชา  ร้าแร้ง
 
1. นายพัฒนา  ภักษาแสวง
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 83.76 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายพิริยะ  อรรถเมธากุล
 
1. นางสาวชุติมา  ปาลวิสุทธิ์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายกชภาส  ไพศาลนันท์
 
1. นางสาวชนิดา  ทรัพย์อาจิณ