สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ราชบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กหญิงวันนิสา  ผาสุข
2. เด็กหญิงสุธิดา  ต้นบุญ
3. เด็กหญิงอารียา  บัวสุก
 
1. นายสมไชย  กระต่ายทอง
2. นางเรณู  คงยิ่ง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 72.5 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงนภกมล  ไทยถานันดร์
2. เด็กชายอนุวัฒน์  แก่นนาคำ
 
1. นางวันวิสาข์  ไพศาลนันทน์
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 79.99 เงิน 7 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กชายธีรพัฒน์  เรืองโรจน์
 
1. นางอมรรัตน์  ฟักเขียว
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75.67 เงิน 8 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กหญิงดาว  ลีซอ
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แสนใส
 
1. นายสมไชย  กระต่ายทอง
2. นางโสภี  สุขเจริญ
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 9 โรงเรียนวัดบางกระ 1. เด็กชายปฐมนันทน์  ทัพยุทธพงศ์
 
1. นางสาวศรินทร์รัตน์  วิเชียรโชติ
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 73.3 เงิน 12 โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สวัสดิ์ธนานนท์
2. เด็กชายตะวัน  เริ่มภักดิ์
3. เด็กชายพรเทพ  บัวเทศ
 
1. นางสาวจิราพร  หลายพูนสวัสดิ์
2. นางสุพัตรา  ขุขันธิน