สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ราชบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ประเทืองผล
 
1. นายธรรมนูญ  เหมณี
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 71.26 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 1. เด็กหญิงฌัชชา   ฤดีเย็นสกุล
2. เด็กหญิงญาณิศา  แซ่โง้ว
3. เด็กชายอภิชาติ  เทพวัง
 
1. นางสาวพัชรี  เฮงประเสริฐ
2. นางสาววิลัยวรรณ  โมนะ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบางแพ 1. เด็กชายพีระ  เต็มเปี่ยม
2. เด็กชายอัครพนธ์  พาสอน
 
1. นายปัญญา  กล่อมความสุข
2. นายโฆษิต  อนันต์เวชานุวัฒน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทิมเทศ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  อ่อนจงไกร
3. เด็กชายพรเทพ  ทองมี
4. เด็กหญิงวันวิสาข์  รัตนมุง
5. เด็กหญิงสมศรี  มอญ
 
1. นางพนิดา  ตันติธีระศักดิ์
2. นางสุมล  มณีรัตน์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายประเสริฐศักดิ์   เผือกพูนผล
2. เด็กหญิงปิยนุช  แสงตา
 
1. นางสาวจำเนียร  พลอยเพชร
2. นางสาวมณฑกาญจน์  ยังกิจจา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 1. เด็กหญิงการณ์วิกา  เปลี่ยนแก้ว
2. เด็กหญิงจิราพัชร  วิเศษรจนา
 
1. นายสุรวุฒิ  บุญสวัสดิ์
2. นายสุวิทย์  บุญสวัสดิ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สิทธิแสงชัย
 
1. นายกิติพงษ์  แก้ววงค์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1. เด็กชายธนพัฒน์  สุวรรณศรี
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1. เด็กชายธนพัฒน์  สุวรรณศรี
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 81.4 ทอง 7 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1. เด็กชายกฤษดา   สุวรรณศรี
2. เด็กชายธนพัฒน์  สุวรรณศรี
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  จันทร์พัฒนาพงศ์
4. เด็กชายบัณฑิต  ปิยะอรุณ
5. เด็กหญิงปาริชาติ  เพ่งผล
6. เด็กหญิงอติพร  ขันติกาล
7. เด็กหญิงเกศรินทร์  อดทน
8. เด็กหญิงโกมลดา  สมีรักษ์
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 1. เด็กชายกฤษณะ  จันทร์ชม
 
1. นางศิวพร  สุวรรณ์นัง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 1. เด็กหญิงวลีพร  กิจเมฆ
 
1. นางสาวทิพย์วิมล  พัวเจริญสิน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กชายปณวัฒน์  แก้วมังกร
 
1. นางสาวโกสุม  สุฉันทบุตร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองอ้อบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญสม
2. เด็กหญิงกัณฐมณี  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงกัลญารัตน์  เชาวทัต
4. เด็กหญิงขวัญจิต  ภาคอรุณ
5. เด็กหญิงขวัญจิรา  วิริยาภรณ์
6. เด็กหญิงจันทิมา  เสือคล้าย
7. เด็กหญิงจารุวรรณ  ขอนแก่น
8. เด็กหญิงจิราวรรณ  เสือคล้าย
9. เด็กหญิงฐิธิมา  ตาลี
10. เด็กหญิงดวงฤดี  ดวงทอง
11. เด็กหญิงนฤมล  เลี๊ยะเครือ
12. เด็กหญิงน้ำฝน  หงษา
13. เด็กหญิงพลอย  -
14. เด็กหญิงพิมปภา  ลาภธนกุล
15. เด็กหญิงมณฑิรา  เลื่องลือ
16. เด็กหญิงรุจิรา  เขียวเจริญ
17. เด็กหญิงวิภากร  สุวรรณพันชู
18. เด็กหญิงศศิภา  ชวนอยู่
19. เด็กหญิงศศิภา  สินศิริ
20. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุมรัมย์
21. เด็กหญิงอรจิรา  นามตระกูล
22. เด็กหญิงอรอนงค์  อรชร
23. เด็กหญิงอรัญญา  แก้วสะอาด
24. เด็กหญิงอัจจิมา  เสลาฤทธิ์
25. เด็กหญิงอัญชลี  ชายทวีป
26. เด็กหญิงเกสรา  เลื่องลือ
27. เด็กหญิงเอมวรี  แซ่ท้าว
28. เด็กหญิงแพรวพรรณ  บุตรช้าง
 
1. นางสาวกัญจน์ธญา  ใจดี
2. นายเฉลิมพงษ์  พิมุจศักดิ์
3. นางเอมอร  ดุษรักษ์
4. นางไฉไล  แสงทอง
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดแก้วฟ้า 1. เด็กหญิงธรรมราชลธิชา  ทองขวัญ
 
1. นางสาวสุมารัตน์  พงษ์อภัย
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79.5 เงิน 7 โรงเรียนวัดสัมมาราม 1. นายชาญณรงค์  ทองขวัญ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  บัวผึ้ง
3. เด็กชายทักษ์ดนัย  มั่นคง
4. เด็กชายธนกร  ยินดี
5. เด็กชายธนา  โมใหญ่
6. นายสุรชาติ  ขวัญมี
7. เด็กชายอาทิตย์  ช่อศรีคำ
8. เด็กชายไกสร  จันตบูรณ์
 
1. นายจำนงค์  เปลี่ยนขำ
2. นางสาวภานุมาศ  นิลรอด
3. นางวันดี  คชานันท์
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 46.11 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล) 1. เด็กหญิงดาราพร  อ่อนละเอียด
 
1. นางสาวสุนันทา  ชัยสิทธิ์ดำรง
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 1. เด็กหญิงพิยดา  ศิรินาวรรณ
 
1. นางจรัญ  อรชร
 
19 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง 8 โรงเรียนดุสิตวิทยา 1. เด็กหญิงชาริณี   วรรณเครือ
2. เด็กหญิงฐิติพร   โตอ่อน
 
1. นางสาวยุรนันท์  พลายละหาร
2. นางสาวแคทรียา  สถิตบรรจง
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนวัดเขาส้ม 1. เด็กหญิงพรรวษา  โยธา
2. เด็กหญิงสุจิตรา  เนียมหอม
3. เด็กหญิงไพลิน  ศรธนู
 
1. นางวาณีรัตน์  สุภาพงศ์
2. นายสุกิจ  สุภาพงศ์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 84.7 ทอง 8 โรงเรียนวัดหนองกบ 1. เด็กหญิงกุ๊กกิ๊ก  ตนศิริ
2. เด็กหญิงประกายดาว  ครองยุทธ
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จักขุจันทร์
 
1. นางพัชรินทร์  วัดอักษร
2. นางเฉลิมลักษณ์  กิจจานุลักษ์
 
22 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80.66 ทอง 9 โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายวรเดช  เหมณี
 
1. นายธีรวัฒน์  ดวงใจดี
 
23 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ 1. เด็กหญิงปัญนิตา  น่วมทนงค์
 
1. นางวสุธา  ชานุ
 
24 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขุนณรงค์
 
1. นางสาวบุษยา  ศรัทธาวาณิชย์
 
25 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 64.33 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายณัฐพล  ลือสุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงสาธนี  แสนเยีย
 
1. นางสาวจารวี  ยินดี
2. นางสาวนภสวรรณ์  ฤทธิ์เดช
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87.66 ทอง 8 โรงเรียนวัดหนองมะค่า 1. เด็กชายอนุชา  โมใหญ่
 
1. นางชนกเนตร  เกาสังข์
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านพุลุ้ง 1. เด็กหญิงทัชฌา  ชินเวช
2. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ดีเสมอ
3. เด็กหญิงสุนิสา  อนุตโร
4. เด็กหญิงอรพรรณ  หมีป่า
 
1. นางสาวบุณฑริกา  นิเทศศิลป์
2. นางแสงเดือน  จูธารี