สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ราชบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 1. เด็กชายกฤษณะ  จันทร์ชม
 
1. นางศิวพร  สุวรรณ์นัง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดแก้วฟ้า 1. เด็กหญิงธรรมราชลธิชา  ทองขวัญ
 
1. นางสาวสุมารัตน์  พงษ์อภัย
 
3 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 64.33 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายณัฐพล  ลือสุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงสาธนี  แสนเยีย
 
1. นางสาวจารวี  ยินดี
2. นางสาวนภสวรรณ์  ฤทธิ์เดช