สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ราชบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ประเทืองผล
 
1. นายธรรมนูญ  เหมณี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบางแพ 1. เด็กชายพีระ  เต็มเปี่ยม
2. เด็กชายอัครพนธ์  พาสอน
 
1. นายปัญญา  กล่อมความสุข
2. นายโฆษิต  อนันต์เวชานุวัฒน์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทิมเทศ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  อ่อนจงไกร
3. เด็กชายพรเทพ  ทองมี
4. เด็กหญิงวันวิสาข์  รัตนมุง
5. เด็กหญิงสมศรี  มอญ
 
1. นางพนิดา  ตันติธีระศักดิ์
2. นางสุมล  มณีรัตน์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 1. เด็กหญิงการณ์วิกา  เปลี่ยนแก้ว
2. เด็กหญิงจิราพัชร  วิเศษรจนา
 
1. นายสุรวุฒิ  บุญสวัสดิ์
2. นายสุวิทย์  บุญสวัสดิ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สิทธิแสงชัย
 
1. นายกิติพงษ์  แก้ววงค์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1. เด็กชายธนพัฒน์  สุวรรณศรี
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1. เด็กชายธนพัฒน์  สุวรรณศรี
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 81.4 ทอง 7 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1. เด็กชายกฤษดา   สุวรรณศรี
2. เด็กชายธนพัฒน์  สุวรรณศรี
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  จันทร์พัฒนาพงศ์
4. เด็กชายบัณฑิต  ปิยะอรุณ
5. เด็กหญิงปาริชาติ  เพ่งผล
6. เด็กหญิงอติพร  ขันติกาล
7. เด็กหญิงเกศรินทร์  อดทน
8. เด็กหญิงโกมลดา  สมีรักษ์
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 1. เด็กหญิงวลีพร  กิจเมฆ
 
1. นางสาวทิพย์วิมล  พัวเจริญสิน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กชายปณวัฒน์  แก้วมังกร
 
1. นางสาวโกสุม  สุฉันทบุตร
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 1. เด็กหญิงพิยดา  ศิรินาวรรณ
 
1. นางจรัญ  อรชร
 
12 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง 8 โรงเรียนดุสิตวิทยา 1. เด็กหญิงชาริณี   วรรณเครือ
2. เด็กหญิงฐิติพร   โตอ่อน
 
1. นางสาวยุรนันท์  พลายละหาร
2. นางสาวแคทรียา  สถิตบรรจง
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนวัดเขาส้ม 1. เด็กหญิงพรรวษา  โยธา
2. เด็กหญิงสุจิตรา  เนียมหอม
3. เด็กหญิงไพลิน  ศรธนู
 
1. นางวาณีรัตน์  สุภาพงศ์
2. นายสุกิจ  สุภาพงศ์
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 84.7 ทอง 8 โรงเรียนวัดหนองกบ 1. เด็กหญิงกุ๊กกิ๊ก  ตนศิริ
2. เด็กหญิงประกายดาว  ครองยุทธ
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จักขุจันทร์
 
1. นางพัชรินทร์  วัดอักษร
2. นางเฉลิมลักษณ์  กิจจานุลักษ์
 
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80.66 ทอง 9 โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายวรเดช  เหมณี
 
1. นายธีรวัฒน์  ดวงใจดี
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87.66 ทอง 8 โรงเรียนวัดหนองมะค่า 1. เด็กชายอนุชา  โมใหญ่
 
1. นางชนกเนตร  เกาสังข์