สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ราชบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 71.26 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 1. เด็กหญิงฌัชชา   ฤดีเย็นสกุล
2. เด็กหญิงญาณิศา  แซ่โง้ว
3. เด็กชายอภิชาติ  เทพวัง
 
1. นางสาวพัชรี  เฮงประเสริฐ
2. นางสาววิลัยวรรณ  โมนะ
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขุนณรงค์
 
1. นางสาวบุษยา  ศรัทธาวาณิชย์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายประเสริฐศักดิ์   เผือกพูนผล
2. เด็กหญิงปิยนุช  แสงตา
 
1. นางสาวจำเนียร  พลอยเพชร
2. นางสาวมณฑกาญจน์  ยังกิจจา
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ 1. เด็กหญิงปัญนิตา  น่วมทนงค์
 
1. นางวสุธา  ชานุ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79.5 เงิน 7 โรงเรียนวัดสัมมาราม 1. นายชาญณรงค์  ทองขวัญ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  บัวผึ้ง
3. เด็กชายทักษ์ดนัย  มั่นคง
4. เด็กชายธนกร  ยินดี
5. เด็กชายธนา  โมใหญ่
6. นายสุรชาติ  ขวัญมี
7. เด็กชายอาทิตย์  ช่อศรีคำ
8. เด็กชายไกสร  จันตบูรณ์
 
1. นายจำนงค์  เปลี่ยนขำ
2. นางสาวภานุมาศ  นิลรอด
3. นางวันดี  คชานันท์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองอ้อบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญสม
2. เด็กหญิงกัณฐมณี  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงกัลญารัตน์  เชาวทัต
4. เด็กหญิงขวัญจิต  ภาคอรุณ
5. เด็กหญิงขวัญจิรา  วิริยาภรณ์
6. เด็กหญิงจันทิมา  เสือคล้าย
7. เด็กหญิงจารุวรรณ  ขอนแก่น
8. เด็กหญิงจิราวรรณ  เสือคล้าย
9. เด็กหญิงฐิธิมา  ตาลี
10. เด็กหญิงดวงฤดี  ดวงทอง
11. เด็กหญิงนฤมล  เลี๊ยะเครือ
12. เด็กหญิงน้ำฝน  หงษา
13. เด็กหญิงพลอย  -
14. เด็กหญิงพิมปภา  ลาภธนกุล
15. เด็กหญิงมณฑิรา  เลื่องลือ
16. เด็กหญิงรุจิรา  เขียวเจริญ
17. เด็กหญิงวิภากร  สุวรรณพันชู
18. เด็กหญิงศศิภา  ชวนอยู่
19. เด็กหญิงศศิภา  สินศิริ
20. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุมรัมย์
21. เด็กหญิงอรจิรา  นามตระกูล
22. เด็กหญิงอรอนงค์  อรชร
23. เด็กหญิงอรัญญา  แก้วสะอาด
24. เด็กหญิงอัจจิมา  เสลาฤทธิ์
25. เด็กหญิงอัญชลี  ชายทวีป
26. เด็กหญิงเกสรา  เลื่องลือ
27. เด็กหญิงเอมวรี  แซ่ท้าว
28. เด็กหญิงแพรวพรรณ  บุตรช้าง
 
1. นางสาวกัญจน์ธญา  ใจดี
2. นายเฉลิมพงษ์  พิมุจศักดิ์
3. นางเอมอร  ดุษรักษ์
4. นางไฉไล  แสงทอง