สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ราชบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 1. เด็กหญิงพิยดา  ศิรินาวรรณ
 
1. นางจรัญ  อรชร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1. เด็กชายธนพัฒน์  สุวรรณศรี
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 1. เด็กหญิงวลีพร  กิจเมฆ
 
1. นางสาวทิพย์วิมล  พัวเจริญสิน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สิทธิแสงชัย
 
1. นายกิติพงษ์  แก้ววงค์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 1. เด็กหญิงการณ์วิกา  เปลี่ยนแก้ว
2. เด็กหญิงจิราพัชร  วิเศษรจนา
 
1. นายสุรวุฒิ  บุญสวัสดิ์
2. นายสุวิทย์  บุญสวัสดิ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กชายปณวัฒน์  แก้วมังกร
 
1. นางสาวโกสุม  สุฉันทบุตร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทิมเทศ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  อ่อนจงไกร
3. เด็กชายพรเทพ  ทองมี
4. เด็กหญิงวันวิสาข์  รัตนมุง
5. เด็กหญิงสมศรี  มอญ
 
1. นางพนิดา  ตันติธีระศักดิ์
2. นางสุมล  มณีรัตน์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบางแพ 1. เด็กชายพีระ  เต็มเปี่ยม
2. เด็กชายอัครพนธ์  พาสอน
 
1. นายปัญญา  กล่อมความสุข
2. นายโฆษิต  อนันต์เวชานุวัฒน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ประเทืองผล
 
1. นายธรรมนูญ  เหมณี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1. เด็กชายธนพัฒน์  สุวรรณศรี
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนวัดเขาส้ม 1. เด็กหญิงพรรวษา  โยธา
2. เด็กหญิงสุจิตรา  เนียมหอม
3. เด็กหญิงไพลิน  ศรธนู
 
1. นางวาณีรัตน์  สุภาพงศ์
2. นายสุกิจ  สุภาพงศ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 81.4 ทอง 7 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1. เด็กชายกฤษดา   สุวรรณศรี
2. เด็กชายธนพัฒน์  สุวรรณศรี
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  จันทร์พัฒนาพงศ์
4. เด็กชายบัณฑิต  ปิยะอรุณ
5. เด็กหญิงปาริชาติ  เพ่งผล
6. เด็กหญิงอติพร  ขันติกาล
7. เด็กหญิงเกศรินทร์  อดทน
8. เด็กหญิงโกมลดา  สมีรักษ์
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
 
13 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง 8 โรงเรียนดุสิตวิทยา 1. เด็กหญิงชาริณี   วรรณเครือ
2. เด็กหญิงฐิติพร   โตอ่อน
 
1. นางสาวยุรนันท์  พลายละหาร
2. นางสาวแคทรียา  สถิตบรรจง
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 84.7 ทอง 8 โรงเรียนวัดหนองกบ 1. เด็กหญิงกุ๊กกิ๊ก  ตนศิริ
2. เด็กหญิงประกายดาว  ครองยุทธ
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จักขุจันทร์
 
1. นางพัชรินทร์  วัดอักษร
2. นางเฉลิมลักษณ์  กิจจานุลักษ์
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87.66 ทอง 8 โรงเรียนวัดหนองมะค่า 1. เด็กชายอนุชา  โมใหญ่
 
1. นางชนกเนตร  เกาสังข์
 
16 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80.66 ทอง 9 โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายวรเดช  เหมณี
 
1. นายธีรวัฒน์  ดวงใจดี