สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ราชบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กชายปณวัฒน์  แก้วมังกร
 
1. นางสาวโกสุม  สุฉันทบุตร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองอ้อบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญสม
2. เด็กหญิงกัณฐมณี  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงกัลญารัตน์  เชาวทัต
4. เด็กหญิงขวัญจิต  ภาคอรุณ
5. เด็กหญิงขวัญจิรา  วิริยาภรณ์
6. เด็กหญิงจันทิมา  เสือคล้าย
7. เด็กหญิงจารุวรรณ  ขอนแก่น
8. เด็กหญิงจิราวรรณ  เสือคล้าย
9. เด็กหญิงฐิธิมา  ตาลี
10. เด็กหญิงดวงฤดี  ดวงทอง
11. เด็กหญิงนฤมล  เลี๊ยะเครือ
12. เด็กหญิงน้ำฝน  หงษา
13. เด็กหญิงพลอย  -
14. เด็กหญิงพิมปภา  ลาภธนกุล
15. เด็กหญิงมณฑิรา  เลื่องลือ
16. เด็กหญิงรุจิรา  เขียวเจริญ
17. เด็กหญิงวิภากร  สุวรรณพันชู
18. เด็กหญิงศศิภา  ชวนอยู่
19. เด็กหญิงศศิภา  สินศิริ
20. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุมรัมย์
21. เด็กหญิงอรจิรา  นามตระกูล
22. เด็กหญิงอรอนงค์  อรชร
23. เด็กหญิงอรัญญา  แก้วสะอาด
24. เด็กหญิงอัจจิมา  เสลาฤทธิ์
25. เด็กหญิงอัญชลี  ชายทวีป
26. เด็กหญิงเกสรา  เลื่องลือ
27. เด็กหญิงเอมวรี  แซ่ท้าว
28. เด็กหญิงแพรวพรรณ  บุตรช้าง
 
1. นางสาวกัญจน์ธญา  ใจดี
2. นายเฉลิมพงษ์  พิมุจศักดิ์
3. นางเอมอร  ดุษรักษ์
4. นางไฉไล  แสงทอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทิมเทศ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  อ่อนจงไกร
3. เด็กชายพรเทพ  ทองมี
4. เด็กหญิงวันวิสาข์  รัตนมุง
5. เด็กหญิงสมศรี  มอญ
 
1. นางพนิดา  ตันติธีระศักดิ์
2. นางสุมล  มณีรัตน์