สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ลพบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80.8 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงรินรดา  พูลประเสริฐ
 
1. นางสุจารี  สุทธิญาณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงปวรพัสตร์  วรรณกลาง
 
1. นางกมลมาลย์  ช้อยแสง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.66 ทอง 8 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงพรพักตร์  หญิงดี
 
1. นางสุรีรัตน์  ฉ่ำชุ่ม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายขันติพล  ทองกระจ่าง
2. เด็กชายสิทธิชัย  เพิ่มพูน
 
1. นายชำนาญ  จันทร์อินทร์
2. นางสาวบังอร  กฤตศิลป์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 1. เด็กชายขวัญชัย  เจือเพชร
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์   มิถุนาวงศ์
3. เด็กหญิงชลิตา  พูลผล
4. เด็กชายชูกรณ์  จันทร
5. เด็กชายณัฐพล  สมัครการ
6. เด็กชายธนชาติ  ดาวเรือง
7. เด็กชายปิยะ  จิตร์เย็น
8. เด็กชายพณารักษ์  ทับลอย
9. เด็กชายมานพ  แก้วเจริญ
10. เด็กหญิงยุวดี  จันทร์สีเผือก
11. เด็กหญิงวรรณภา  บุญทด
12. เด็กชายวีรวัฒน์  กลิ่นแก้ว
13. เด็กหญิงศศิกาญจน์  ประเคน
14. เด็กหญิงสุภาพร  พูลพุด
15. เด็กชายสุเทพ  สุขสละ
16. เด็กหญิงอังคณา  เวียงคำ
17. เด็กชายอันติยานนท์  ผ่องผุด
18. เด็กชายอุเทน  ผ่องผุด
19. เด็กชายเทวนาถ  โตยิ่ง
 
1. นายถาวร  คำเที่ยง
2. นางวงพร  ไพรวรรณ์
3. นางสาวศิริพร  กอนวงศ์
4. นางสุวรรณา  ก้อนทอง
5. นางอรุณีย์  ไชยเสนา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงพิรัตน์ดา  เจริญวงศ์
 
1. นางพนมพร  ชัยตระกูล
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงกำภูฉัตร  หอมบุบผา
 
1. นางสาวพิจิตรา   เพ็ชรมณี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายสุทัศน์  ขำเจิม
 
1. นายกฤษณะ  ภู่ห้อย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  พามา
 
1. นางสาวสุนิสา  มุสิกะสิน
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายธนิน  เพ็ญศิริสมบูรณ์
 
1. นางอัญชลี  อิ่มโพ
 
11 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ไทยกลัด
2. เด็กชายชิณวัฒน์  โฉมยา
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  จารุ
 
1. นายชำนาญ  จันทร์อินทร์
2. นายวรศักดิ์  ภูเจริญ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองแขม 1. เด็กหญิงจิรกานต์  จันทมณี
2. เด็กชายธวัชชัย  ชุมมาตร
3. เด็กหญิงมาริษา  แจ่มศรี
4. เด็กหญิงรัชดาภา  สุขดี
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ภูนาโคก
6. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ดวงอาจ
 
1. นายสมยศ  พูลผล
2. นางสุรีย์รัตน์  ภู่กลั่น
3. นางสุวรรณีย์  ดิษฐ์เดช
 
13 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96.11 ทอง 6 โรงเรียนวัดหนองเมือง 1. เด็กชายพรรณพงศ์  แซ่เอี๊ยบ
2. เด็กชายอานนท์  ขุนจำนงค์
 
1. นางสาววิภาพร  พันธุ์แน่น
2. นางสาวอมราวรรณ   พันธุ์วิชัย
 
14 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 7 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 1. เด็กชายธนกร  กิตติธรสกุล
2. เด็กชายธนกฤต  กิตติธรสกุล
 
1. นางสาวจตุพร  ปัญโญใหญ่
2. นางนงลักษณ์  ยงสม
 
15 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.82 ทอง 11 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 1. เด็กชายธีรพล  แก้วเทียน
2. เด็กชายนพดล  ทองโส
3. เด็กหญิงน้ำค้าง  เติมแก้ว
4. เด็กหญิงสมปรารถนา  วงษาไชย
5. เด็กหญิงสุพรรษา  สมพงษ์
6. เด็กชายเอกรินทร์  ศรีทอง
7. เด็กหญิงแพรวนภา  คำเมือง
 
1. นายคำลพ  ศิริมากร
2. นางราตรี  สมนึก
3. นางวรีย์  ภู่เจริญชัยวรรณ
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย 1. เด็กชายฑีรภัทร  จันทร์สิทธิ์
2. เด็กหญิงพรทิพย์  มูลมณี
3. เด็กหญิงสุธิตา  สอแจ้
 
1. นางสมบัติ  ปิ่นทอง
2. นางสุนีย์  รุ่งเรือง
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 5 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กชายณภัทร  ปันต๊ะ
2. เด็กชายปฏิพัฒน์  พิณศรี
 
1. นางสาววรุณ  เพ็ชร์เจริญสุข
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 6 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 1. เด็กชายวิจิตรศิลป์  ใจแสวง
2. เด็กชายศุภกฤต  บุญวระ
3. นายอิสรีย์  พยอม
 
1. นางจารุวรรณ  นาคประดิษฐ์
2. นายนิยม  น้อยตั้ง