สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ลพบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 84.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กหญิงชลทิชา  ประจำเขตต์
2. เด็กหญิงดลนภา  ประทุมทอง
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แย้มสัจจา
 
1. นางปราณี  แดงดี
2. นางสาวเบญจพร  สิงห์ศักดิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กหญิงกาญจนา  จันโสธร
2. เด็กหญิงกาญจนาวดี  โมมะเกลือ
3. เด็กหญิงสุภัทชา  สุวรรณราช
 
1. นางปราณี  แดงดี
2. นางสาวเบญจพร  สิงห์ศักดิ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.83 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กชายธนวัฒน์  ขันติพงษ์
2. เด็กชายพศวัต  อิ่มเอิบ
 
1. นางสุกฤตา  จังพนาสิน
2. นางสุภัสสร  รองแหยม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83.6 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ 1. เด็กหญิงญาณิศา  อุดมทรัพย์
2. เด็กหญิงพรพรรณ  นิลทอง
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัสสร์  กางสันเทียะ
4. เด็กหญิงสุนิษา  บัวไข
5. เด็กหญิงอรุณรัตน์  รักษา
 
1. นางกำไร  ดิดประเสริฐ
2. นางสมบูรณ์  ประเสริฐพงษ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.8 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงวนิดา  ชัยสา
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ดวงตา
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศิริมานพ
4. เด็กหญิงสุพรรษา  ภาณุรัตน์
5. เด็กหญิงใกล้รุ่ง  ศรีประเสริฐ
 
1. นางกาญจนาณัฐ  จูงวงศ์
2. นายสุพจน์  วาโย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหัวลำ 1. เด็กหญิงกวิสรา  ตุพิมาย
2. เด็กชายกัมพล  คำพันธ์
3. เด็กหญิงจินตณา  คำนวณ
4. เด็กหญิงจิราภา  ห่อเทศ
5. เด็กชายจิริศักดิ์  ธรรมพันทา
6. เด็กหญิงชลธิชา  ยินดีหา
7. เด็กหญิงชลิดา  สมจิตร์
8. เด็กหญิงณัฐชา  ละครวงษ์
9. เด็กหญิงปวันรัตน์  ทิสมบูรณ์
10. เด็กหญิงภัทนมน  ศรีทอง
11. นางสาวภัทราภรณ์  เฟื่องบุญ
12. เด็กหญิงวชรินทร์  วงศ์เมือง
13. เด็กหญิงวศิกา  ต่ายสกุล
14. เด็กหญิงศรสวรรค์  ภูทอง
15. เด็กชายศรายุธ  หนิมสุข
16. เด็กชายศราวุฒิ  อินทวงษ์
17. เด็กชายศศิชา  หนูแสง
18. เด็กหญิงศุภกานต์  ศิริสุข
19. เด็กหญิงสุธิตา  ขำขัน
20. เด็กชายอภิวัฒน์  ลงเย
 
1. นางสาวนภาพร  อ่ำรอด
2. นางบุหงา  อาทิตย์เที่ยง
3. นางสาวรัตติยาภรณ์  มาสี
4. นางสาววรญา  แสงสว่าง
5. นางสาวสุรัตน์ดา  โสดา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 90.2 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ตันติสุข
2. เด็กหญิงนริศรา  วรวัฒน์
3. เด็กหญิงปักษธร  สุขเพ็ง
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  อินทะโชติ
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  นาทอง
6. เด็กหญิงมณีวรรณ  ชีอยู่
7. เด็กหญิงวาสนา  แก้วงาม
8. เด็กหญิงศิริวรรณ์  จันทร์ขำ
9. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ฉิมสุนทร
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ฉิมสุนทร
 
1. นางกัญณภัทร  หุ่นสุวรรณ
2. นายสุพจน์  วาโย
3. นางอรุณี  พูลสวัสดิ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1. เด็กชายวัฒนา  หล้าโนนตุ่น
 
1. นายวิเชียร  พิศณาวงษ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 1. เด็กหญิงแพรวา  ละบุญเมือง
 
1. นายอนันต์เดช  เรือนเงิน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 63.4 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กหญิงกาญจนา  พันธ์ยา
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  พระไกร
3. เด็กหญิงจารุพร  คำผุย
4. เด็กชายจารุวัฒน์  ช่องโก้
5. เด็กชายชยันธร  ม่วงกรุง
6. เด็กหญิงดวงใจ  บุญด้วยลาน
7. เด็กชายทศพล  พุ่มมาลา
8. เด็กชายทัศกร  พานิชลาน
9. เด็กชายธนพนธ์  พรมไทย
10. เด็กชายธนวัฒน์  ดาดี
11. เด็กชายธนาวิทย์  นักลาน
12. เด็กชายนรินทร  นักธรรม
13. เด็กหญิงปนัดดา  พึ่งแก้ว
14. เด็กหญิงพงศ์ศุลี  ผลมะตูม
15. เด็กชายพิชิตชัย  อยู่นิ่ม
16. เด็กชายภานุวัฒน์  โดดสกุล
17. นางสาวมณฑาทิพย์  ธนาวิชิตฤกษ์
18. เด็กชายมนไท  มันทุปา
19. เด็กหญิงวรารัตน์  สมัครลาน
20. เด็กชายวัชเรนทร์  ขันติเนตร
21. เด็กหญิงศศิธร  อนันต์สลุง
22. เด็กชายสิงหา  พึ่งประสม
23. เด็กหญิงสุจิณณา  ทับศิลป์
24. เด็กหญิงสุนิสา  บุปผาเวียง
25. เด็กหญิงอาทิตยา  ภูเวียง
26. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แย้มเมืองไชย
27. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชอบเสียง
 
1. นางสาวจินตนา  อ่อนน้อม
2. นายชัยวัฒน์  ไพรวรรณ์
3. นางสาวณัชยา  ทำลานดี
4. นายธนิสร  กิ่งวงษา
5. นางสาวน้ำผึ้ง  สายศรีโกศล
6. นางรักษิตา  วรเกียรติตระกูล
7. นางรัตนา  เนตรสุวรรณ
8. นางศรีภูมิ  หวังเจริญ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 1. เด็กหญิงศิรินธร  ฤาชา
 
1. นางขวัญฤดี  แววเพ็ชร
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 71 เงิน 12 โรงเรียนบ้านบัวชุม 1. เด็กชายชัยณรงค์  ชำนาญเฉียบ
2. เด็กชายนิธิกรณ์  งวนสันเทียะ
3. เด็กชายภูมริน  สิลาสลุง
4. เด็กชายอดิศักดิ์  กมขุนทด
5. เด็กชายอนุวัช  ศรีมงคล
6. เด็กชายอภิวิชญ์  บุญมล
 
1. นายสมชาย  สีสด
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 1. เด็กหญิงกนกนิภา  ชิดขุนทด
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  สระแก้ว
3. เด็กชายกรกต  กึมขุนทด
4. เด็กชายกฤษณะ  เพ็ชรเสนา
5. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ภูศรี
6. เด็กหญิงกาญจนา  ผกากาญจน์
7. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญเสือ
8. เด็กหญิงขวัญมนัส  ใบขุนทด
9. เด็กชายคมกริช  เห็มวิพัฒน์
10. เด็กชายจตุรงค์  อินทร์สถิตย์
11. เด็กชายจักรชัย  สวมขุนทด
12. เด็กชายจั่นเจา  สิทธิชัย
13. เด็กหญิงจารุมน  สินสายออ
14. เด็กหญิงจารุวรรณ  แขสันเทียะ
15. เด็กหญิงจิดาภา  พินสะเกษ
16. เด็กชายชลนที  สุขเกษม
17. เด็กหญิงณัชชา  เตินขุนทด
18. เด็กชายณัฐพันธ์  แสงจันทร์
19. เด็กหญิงณัฐมล  ชุนขุนทด
20. เด็กหญิงณัฐวดี  จองจำเริญ
21. เด็กชายทิวากร  จูมแพง
22. เด็กหญิงธมลวรรณ  เสถียรธรรม
23. เด็กชายธรนินทร์  แสงจันทร์
24. เด็กหญิงธันยพร  อุเทนสุทธ
25. เด็กหญิงธิดารัตน์  นามขุนทด
26. เด็กชายธีรพัฒน์  แดงประโคน
27. เด็กชายธีระ  ขิมโพธิ์กลาง
28. เด็กชายนพพล  พรมสี
29. เด็กหญิงนพรดา  ขิมโพธิ์กลาง
30. เด็กหญิงนัทชา  ถั่วสันเทียะ
31. เด็กชายนันทพงศ์  เกตุคง
32. เด็กชายนิคม  พินสะเกษ
33. เด็กหญิงนิภาวรรณ์  อินสถิตย์
34. เด็กชายบุญธรรม  โซขุนทด
35. เด็กชายบูรพา  แต่งทรัพย์
36. เด็กหญิงปณิดา  แก้วฆ้องวงศ์
37. เด็กชายประสงค์  อาบสุวรรณ์
38. เด็กชายประสพโชค  แต่งทรัพย์
39. เด็กหญิงปริฉัตร  แก่ค้างพลู
40. เด็กหญิงปริชาติ  สายขุนทด
41. เด็กหญิงปรียานุช  เพลงดี
42. เด็กหญิงปวีณา  แก่ค้างพลู
43. เด็กหญิงพรไพลิน  สว่างแจ้ง
44. เด็กหญิงพิมพ์วราภรณ์  นันจันทร์ทึก
45. เด็กชายภานุกร  สาขุนทด
46. เด็กชายมงคล  ส่งเสริม
47. เด็กชายยอดสิงห์  สายเรือง
48. เด็กหญิงรัชดา  พินิจเมือง
49. เด็กหญิงรัญติยา  สุขดา
50. เด็กชายรุณวัตร์  ภูมี
51. เด็กหญิงรุ่งนภา  สุขเกษม
52. เด็กชายลัทธิชัย  จูมแพง
53. เด็กหญิงวราภรณ์  พิงขุนทด
54. เด็กชายวสุ  เหงี่ยมผักแว่น
55. เด็กชายวันฉลอง  คอสันเทียะ
56. เด็กหญิงวารินทร์  นันจันทึก
57. เด็กชายวุฒิชัย  กลุ่มค้างพลู
58. เด็กชายศราวุธ  วีสูงเนิน
59. เด็กชายศักดิ์ชัย  สุวรรณ์ลำ
60. เด็กหญิงศิริรัตน์  บึกขุนทด
61. เด็กหญิงศุภลักษณ์  กวกขุนทด
62. เด็กหญิงสภาดา  เอี่ยมสะอาด
63. เด็กหญิงสมจิตร  เปลี่ยนขุนทด
64. เด็กหญิงสิริยากร  ปรุสันเทียะ
65. เด็กหญิงสุกัญญา  คูณขุนทด
66. เด็กชายสุริยัน  เตินขุนทด
67. เด็กหญิงสุวนันท์  เคลือบขุนทด
68. เด็กชายสุวิชัย  เปลี่ยนจันทึก
69. เด็กชายองอาจ  คงกลาง
70. เด็กชายอนุสรณ์  เหมือดขุนทด
71. เด็กชายอภิเดช  คณะพันธ์
72. เด็กหญิงอรณี  แกมขุนทด
73. เด็กหญิงอรปวีณา  เสียมกัมปัง
74. เด็กชายอัคพล  ม่วงราม
75. เด็กชายอาคม  ภูศรี
76. เด็กหญิงอารยา  บึกขุนทด
77. เด็กหญิงอารียา  โพธิ์เกตุ
78. เด็กหญิงอำพร  ทวยจัตุรัส
79. เด็กชายอิทธิกร  สิทธิแสง
80. เด็กหญิงเกตสุณี  กลั่นขุนทด
81. เด็กหญิงเจนจิรา  กลขุนทด
82. เด็กชายเมทนี  กวกขุนทด
83. เด็กหญิงแก้วมณี  กลั่นขุนทด
 
1. นางจุฑามาศ  วงษ์กัน
2. นายทศพล  สุขรักษ์
3. นางสาวนภัสนันท์  กิตติกรสิริพร
4. นางสาวนภาลัย  ฉิมใจงาม
5. นายบุญธรรม  พิมพล
6. นางสาววิลาวรรณ  ภูสถาน
7. นายวิเชียร  พูลพงษ์
8. นางสาวสุภาพรรณ  บัวเขียว
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 76.33 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีอุดร
2. เด็กหญิงรัตนากร  อ่อนน้อม
 
1. นางสาววรัทยา  ผาดจันทึก
2. นายสุพจน์   วาโย
 
15 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงธนพร   นาคศิลปวิจิตร
2. เด็กหญิงบุษยมาส  หุ้มแพร
 
1. นางช่อทิพย์  เขตจำนงค์
2. นายสุพจน์  วาโย
 
16 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.1 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กชายพัฒพงษ์  ดีชาติ
 
1. นางสาวนันทนา   จามจุรีย์
 
17 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 76.33 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กชายชำนาญ  ปานโตนด
 
1. นางเสาวลักษณ์   วรชิน
 
18 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.3 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 1. เด็กชายชุติวัติ  หวังอาษา
 
1. นางมยุรา  โลหะเวช
 
19 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กหญิงอุบลรัตน์  ทรัพย์ซ้อน
 
1. นางสาวนิตยา  นามโสม
 
20 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กชายอาทิตย์  ดอนจงโก
2. เด็กหญิงอุบลรัตน์  ทรัพย์ซ้อน
 
1. นางสาวนิตยา  นามโสม
2. นางสมส่วน  ปั้นโต
 
21 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเขารวก 1. เด็กชายณพลกฤต  ชนะน้อย
2. เด็กชายธวัชชัย  กองเพ็ง
 
1. นางสาวมะริวรรณ  นาประกอบ
2. นางสาวเบญจมาศ  กนกขุมทรัพย์
 
22 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขารวก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รัตนะธรรม
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  มาจันทึก
3. เด็กชายภูผา  แดงชูชาติ
4. เด็กชายสุรชัย  สังเวียนวงศ์
5. เด็กชายสุริยา  โถชัย
6. เด็กชายเฉลิม  อาบสุวรรณ์
 
1. นายภัทราวุธ  ไชยเชษฐ์
2. นายวินัย  หลาบงาม
3. นางสาวสุณี  พรสี่
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กชายศุภกิจ  เจริญสุข
 
1. นางวีรยา  คำแหง
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.49 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 1. เด็กชายวันโชค  กลิ่นกลัด
 
1. นายณรงค์  ฉ่ำแสง
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 1. เด็กหญิงพรพรรณ  เขียนโพธิ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ห่วงกลาง
3. เด็กหญิงสาวิตรี  เกษขุนทด
4. เด็กหญิงอรวัลย์  สร้อยเสนา
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  พึดขุนทด
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กลิ่นนวล
 
1. นายณรงค์  ฉ่ำแสง
2. นายสุติปิยะ  เศรษฐีธร
3. นายอนุวัฒน์  มาลัยทอง
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขารวก 1. เด็กหญิงกาญจนา   บู่สูงเนิน
2. เด็กหญิงชมพูนุช   มีแป้
3. เด็กหญิงนิภาพร   มาจันทึก
4. เด็กชายศราวุธ  จันทร์ดากุล
5. เด็กชายสุริยา  โถชัย
6. เด็กหญิงอัมพร   เมืองโม้ง
7. เด็กชายเชิดชัย   ศรีมาลา
 
1. นางณัฐฐินันท์   สมุทรศรี
2. นางนวนันท์   ถาวงษ์กลาง
3. นายวินัย   หลาบงาม
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 1. เด็กชายชัยเพชร์  เทศโล
2. เด็กชายบัญชา  เถื่อนถ้ำ
3. เด็กชายพัฒนากร  เทศโล
4. เด็กชายศตวรรษ  ภู่บำเพ็ญ
5. เด็กชายอภิชัย  สวัสดี
6. เด็กชายอภิเดช  สวัสดี
7. เด็กชายอานุภาพ  อินปัญชา
 
1. นางพัชรินทร์  ศรทรง
2. นางรำไพ  โพธิ์แดง
3. นางรุจิเรข  กาญจนวรานนท์
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.64 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กชายนวพล  อารีวงศ์
2. เด็กชายอาทิตย์  ดอนจงโก
3. เด็กหญิงอุบลรัตน์  ทรัพย์ซ้อน
 
1. นางสาวนิตยา  นามโสม
2. นางสมส่วน  ปั้นโต
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเขารวก 1. เด็กชายณัฐพล  ไม้ดง
2. เด็กชายศราวุธ  จันทร์ดากุล
3. เด็กชายสุริยา  โถชัย
 
1. นางสาวกัญญาณัฏฐ์  ผ่านไกร
2. นายอิศเรศ  สนั่นเมือง
 
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 61.99 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 1. เด็กชายนวพล  บุญประดิษฐ์
 
1. นายฐากร  ตะกรุดสงค์
2. นางสาวสรินยา  ฉิมมา
 
31 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประมะเด
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ประมะเด
3. เด็กหญิงรัชนี  สุขถาวร
 
1. นางวรรณวิสา  สุขีนัย