สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ลพบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 63.4 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กหญิงกาญจนา  พันธ์ยา
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  พระไกร
3. เด็กหญิงจารุพร  คำผุย
4. เด็กชายจารุวัฒน์  ช่องโก้
5. เด็กชายชยันธร  ม่วงกรุง
6. เด็กหญิงดวงใจ  บุญด้วยลาน
7. เด็กชายทศพล  พุ่มมาลา
8. เด็กชายทัศกร  พานิชลาน
9. เด็กชายธนพนธ์  พรมไทย
10. เด็กชายธนวัฒน์  ดาดี
11. เด็กชายธนาวิทย์  นักลาน
12. เด็กชายนรินทร  นักธรรม
13. เด็กหญิงปนัดดา  พึ่งแก้ว
14. เด็กหญิงพงศ์ศุลี  ผลมะตูม
15. เด็กชายพิชิตชัย  อยู่นิ่ม
16. เด็กชายภานุวัฒน์  โดดสกุล
17. นางสาวมณฑาทิพย์  ธนาวิชิตฤกษ์
18. เด็กชายมนไท  มันทุปา
19. เด็กหญิงวรารัตน์  สมัครลาน
20. เด็กชายวัชเรนทร์  ขันติเนตร
21. เด็กหญิงศศิธร  อนันต์สลุง
22. เด็กชายสิงหา  พึ่งประสม
23. เด็กหญิงสุจิณณา  ทับศิลป์
24. เด็กหญิงสุนิสา  บุปผาเวียง
25. เด็กหญิงอาทิตยา  ภูเวียง
26. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แย้มเมืองไชย
27. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชอบเสียง
 
1. นางสาวจินตนา  อ่อนน้อม
2. นายชัยวัฒน์  ไพรวรรณ์
3. นางสาวณัชยา  ทำลานดี
4. นายธนิสร  กิ่งวงษา
5. นางสาวน้ำผึ้ง  สายศรีโกศล
6. นางรักษิตา  วรเกียรติตระกูล
7. นางรัตนา  เนตรสุวรรณ
8. นางศรีภูมิ  หวังเจริญ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 1. เด็กหญิงศิรินธร  ฤาชา
 
1. นางขวัญฤดี  แววเพ็ชร
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 61.99 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 1. เด็กชายนวพล  บุญประดิษฐ์
 
1. นายฐากร  ตะกรุดสงค์
2. นางสาวสรินยา  ฉิมมา