สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ลพบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 84.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กหญิงชลทิชา  ประจำเขตต์
2. เด็กหญิงดลนภา  ประทุมทอง
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แย้มสัจจา
 
1. นางปราณี  แดงดี
2. นางสาวเบญจพร  สิงห์ศักดิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กหญิงกาญจนา  จันโสธร
2. เด็กหญิงกาญจนาวดี  โมมะเกลือ
3. เด็กหญิงสุภัทชา  สุวรรณราช
 
1. นางปราณี  แดงดี
2. นางสาวเบญจพร  สิงห์ศักดิ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83.6 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ 1. เด็กหญิงญาณิศา  อุดมทรัพย์
2. เด็กหญิงพรพรรณ  นิลทอง
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัสสร์  กางสันเทียะ
4. เด็กหญิงสุนิษา  บัวไข
5. เด็กหญิงอรุณรัตน์  รักษา
 
1. นางกำไร  ดิดประเสริฐ
2. นางสมบูรณ์  ประเสริฐพงษ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.8 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงวนิดา  ชัยสา
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ดวงตา
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศิริมานพ
4. เด็กหญิงสุพรรษา  ภาณุรัตน์
5. เด็กหญิงใกล้รุ่ง  ศรีประเสริฐ
 
1. นางกาญจนาณัฐ  จูงวงศ์
2. นายสุพจน์  วาโย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหัวลำ 1. เด็กหญิงกวิสรา  ตุพิมาย
2. เด็กชายกัมพล  คำพันธ์
3. เด็กหญิงจินตณา  คำนวณ
4. เด็กหญิงจิราภา  ห่อเทศ
5. เด็กชายจิริศักดิ์  ธรรมพันทา
6. เด็กหญิงชลธิชา  ยินดีหา
7. เด็กหญิงชลิดา  สมจิตร์
8. เด็กหญิงณัฐชา  ละครวงษ์
9. เด็กหญิงปวันรัตน์  ทิสมบูรณ์
10. เด็กหญิงภัทนมน  ศรีทอง
11. นางสาวภัทราภรณ์  เฟื่องบุญ
12. เด็กหญิงวชรินทร์  วงศ์เมือง
13. เด็กหญิงวศิกา  ต่ายสกุล
14. เด็กหญิงศรสวรรค์  ภูทอง
15. เด็กชายศรายุธ  หนิมสุข
16. เด็กชายศราวุฒิ  อินทวงษ์
17. เด็กชายศศิชา  หนูแสง
18. เด็กหญิงศุภกานต์  ศิริสุข
19. เด็กหญิงสุธิตา  ขำขัน
20. เด็กชายอภิวัฒน์  ลงเย
 
1. นางสาวนภาพร  อ่ำรอด
2. นางบุหงา  อาทิตย์เที่ยง
3. นางสาวรัตติยาภรณ์  มาสี
4. นางสาววรญา  แสงสว่าง
5. นางสาวสุรัตน์ดา  โสดา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 90.2 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ตันติสุข
2. เด็กหญิงนริศรา  วรวัฒน์
3. เด็กหญิงปักษธร  สุขเพ็ง
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  อินทะโชติ
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  นาทอง
6. เด็กหญิงมณีวรรณ  ชีอยู่
7. เด็กหญิงวาสนา  แก้วงาม
8. เด็กหญิงศิริวรรณ์  จันทร์ขำ
9. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ฉิมสุนทร
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ฉิมสุนทร
 
1. นางกัญณภัทร  หุ่นสุวรรณ
2. นายสุพจน์  วาโย
3. นางอรุณี  พูลสวัสดิ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1. เด็กชายวัฒนา  หล้าโนนตุ่น
 
1. นายวิเชียร  พิศณาวงษ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 1. เด็กหญิงแพรวา  ละบุญเมือง
 
1. นายอนันต์เดช  เรือนเงิน
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงธนพร   นาคศิลปวิจิตร
2. เด็กหญิงบุษยมาส  หุ้มแพร
 
1. นางช่อทิพย์  เขตจำนงค์
2. นายสุพจน์  วาโย
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.1 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กชายพัฒพงษ์  ดีชาติ
 
1. นางสาวนันทนา   จามจุรีย์
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.3 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 1. เด็กชายชุติวัติ  หวังอาษา
 
1. นางมยุรา  โลหะเวช
 
12 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กชายอาทิตย์  ดอนจงโก
2. เด็กหญิงอุบลรัตน์  ทรัพย์ซ้อน
 
1. นางสาวนิตยา  นามโสม
2. นางสมส่วน  ปั้นโต
 
13 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเขารวก 1. เด็กชายณพลกฤต  ชนะน้อย
2. เด็กชายธวัชชัย  กองเพ็ง
 
1. นางสาวมะริวรรณ  นาประกอบ
2. นางสาวเบญจมาศ  กนกขุมทรัพย์
 
14 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขารวก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รัตนะธรรม
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  มาจันทึก
3. เด็กชายภูผา  แดงชูชาติ
4. เด็กชายสุรชัย  สังเวียนวงศ์
5. เด็กชายสุริยา  โถชัย
6. เด็กชายเฉลิม  อาบสุวรรณ์
 
1. นายภัทราวุธ  ไชยเชษฐ์
2. นายวินัย  หลาบงาม
3. นางสาวสุณี  พรสี่
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กชายศุภกิจ  เจริญสุข
 
1. นางวีรยา  คำแหง
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.49 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 1. เด็กชายวันโชค  กลิ่นกลัด
 
1. นายณรงค์  ฉ่ำแสง
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 1. เด็กหญิงพรพรรณ  เขียนโพธิ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ห่วงกลาง
3. เด็กหญิงสาวิตรี  เกษขุนทด
4. เด็กหญิงอรวัลย์  สร้อยเสนา
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  พึดขุนทด
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กลิ่นนวล
 
1. นายณรงค์  ฉ่ำแสง
2. นายสุติปิยะ  เศรษฐีธร
3. นายอนุวัฒน์  มาลัยทอง
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขารวก 1. เด็กหญิงกาญจนา   บู่สูงเนิน
2. เด็กหญิงชมพูนุช   มีแป้
3. เด็กหญิงนิภาพร   มาจันทึก
4. เด็กชายศราวุธ  จันทร์ดากุล
5. เด็กชายสุริยา  โถชัย
6. เด็กหญิงอัมพร   เมืองโม้ง
7. เด็กชายเชิดชัย   ศรีมาลา
 
1. นางณัฐฐินันท์   สมุทรศรี
2. นางนวนันท์   ถาวงษ์กลาง
3. นายวินัย   หลาบงาม
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 1. เด็กชายชัยเพชร์  เทศโล
2. เด็กชายบัญชา  เถื่อนถ้ำ
3. เด็กชายพัฒนากร  เทศโล
4. เด็กชายศตวรรษ  ภู่บำเพ็ญ
5. เด็กชายอภิชัย  สวัสดี
6. เด็กชายอภิเดช  สวัสดี
7. เด็กชายอานุภาพ  อินปัญชา
 
1. นางพัชรินทร์  ศรทรง
2. นางรำไพ  โพธิ์แดง
3. นางรุจิเรข  กาญจนวรานนท์
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.64 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กชายนวพล  อารีวงศ์
2. เด็กชายอาทิตย์  ดอนจงโก
3. เด็กหญิงอุบลรัตน์  ทรัพย์ซ้อน
 
1. นางสาวนิตยา  นามโสม
2. นางสมส่วน  ปั้นโต
 
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเขารวก 1. เด็กชายณัฐพล  ไม้ดง
2. เด็กชายศราวุธ  จันทร์ดากุล
3. เด็กชายสุริยา  โถชัย
 
1. นางสาวกัญญาณัฏฐ์  ผ่านไกร
2. นายอิศเรศ  สนั่นเมือง
 
22 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประมะเด
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ประมะเด
3. เด็กหญิงรัชนี  สุขถาวร
 
1. นางวรรณวิสา  สุขีนัย