สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ลำปาง เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งขวาก 1. เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วจันต๊ะ
 
1. นางผ่องศรี  เตจ๊ะ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายสุรชัช  โสภา
 
1. นางทองอ่อน  คณิตปัญญาเจริญ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 72.5 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายรณกร  สุวรรณเมือง
2. เด็กชายศิริเฉลิม  ขันไชยวงค์
 
1. นางทองอ่อน  คณิตปัญญาเจริญ
2. นางสาวนิภาวดี  ไข่ทา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่จาง 1. เด็กหญิงประกายฟ้า   คำเวียงสา
2. เด็กชายพรหมมินทร์   ปุ๋ยวงศ์
3. เด็กหญิงภัทราพร   วงค์ปินจันทร์
 
1. นายกัมพล   วงศ์เรือน
2. นางสาวสุภาพร  รักษาดินแดน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 1. เด็กชายสิทธิรัตน์  ชะตารุ่ง
2. เด็กชายอภิวัฒน์  นันตาพรม
 
1. นายจิตร  ยอดเทา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 1. เด็กชาย วงศกร   กิจประกอบ
2. เด็กชายปริญญา   คำภูแสน
 
1. นายพงษ์ศักดิ์   ทรายเป็ง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง 1. เด็กหญิงกัลยา  ปัญญาวรรณ
2. เด็กหญิงชญาดา  โคตรสมบัติ
3. เด็กหญิงชนากานต์  ใจเปี้ย
4. เด็กชายดนุพล  โมฬีชาติ
5. เด็กชายวสิษฐ์พล  พันธวาวงค์
 
1. นางพีระพรรณ  เครือคำขาว
2. นายสุพจน์  ณ จันตา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กหญิงภาลินี  มะโนคำ
 
1. นายสมศักดิ์  มะโนคำ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 51.67 เข้าร่วม 12 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงเบญจสวรรค์  นพคุณ
 
1. นางยุวดี  แปงสนิท
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. เด็กชายพีรัช  เหลืองจิรโณทัย
 
1. นางศิริวรรณ  อุ่นประดิษฐ์
 
11 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายคมคิด  ใหม่ธรรม
2. เด็กชายภูดิศ  เนตรสุวรรณ
3. เด็กชายเพชรกล้า  นาฑีทอง
 
1. นายคิด  ใหม่ทำ
2. นายอรรถพล  ชื่นกุล
 
12 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 1. เด็กชายพงษ์ศกร  สายทอง
2. เด็กหญิงอาทิตยา  กันทะอู
 
1. นายวิสุทธิศักดิ์  เครือสาร
 
13 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 1. เด็กหญิงกรกนก  สินสมุทร
2. เด็กหญิงธรารัตน์  บุญมา
3. เด็กชายศักรินทร์  ทองนา
 
1. นายวิสุทธิศักดิ์  เครือสาร
2. นางอัมพร  วรรณแก้ว
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เนื่องเดช
 
1. นางจันทร์ฉาย  ฉวีวัฒน์
 
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 68 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กชายปฏิพล  บุญคุ้ม
 
1. นางประไพศรี  ปัญญาวงศ์
 
16 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งหก 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  ยอดปา
2. เด็กชายยุทธศักดิ์  กรีฑา
 
1. นางนิภาพร  กันทะอินทร์
2. นางโสภาพรรณ์  คำบุญชู
 
17 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.33 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายชัยรัตน์  พุฒตาล
2. เด็กหญิงธัญชนก  เชื้อผาเต่า
 
1. นางรุ่งทิวา  ถาน้อย
2. นางสาวสุวิมล  ใจมา
 
18 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 73.33 เงิน 8 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 1. เด็กชายชณานุพงษ์  วาวแวว
2. เด็กหญิงอมลธีรา  ต๊ะตุ้ย
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  โตปินใจ
 
19 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำวะรัตน์
2. เด็กหญิงณิชารีย์  ปะละน่าน
3. เด็กหญิงพรประเสริฐ  วงค์แต้
4. เด็กชายวัชรพล  วัชราชวาลา
5. เด็กชายสุทธิพงษ์  ทรายมูล
6. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ระวังวงค์
7. เด็กหญิงอมลธีรา  ต๊ะตุ้ย
 
1. นายกษิดิศวร์  สายเปียง
2. นางทองคำ  ชุ่มวิจารณ์
3. นางวรรณภา  มั่นเหมาะ
 
20 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.3 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหวด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก่นจันหอม
2. เด็กชายทศพล  เครือคำ
3. เด็กชายนนทวัฒน์  ไทยใหม่
4. เด็กหญิงพรทนา  กาบเกี๋ยง
5. เด็กชายวรกานต์  เมต๊ะ
6. เด็กหญิงสาวิตรี  สิงห์คนา
7. เด็กชายอัมรินทร์  เชยโพธิ์
 
1. นางสาวนิมล  กาชัย
2. นางวรนุช  จรูญโสตร์
3. นางสาวอัญชลี  ชมชื่น
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำวะรัตน์
2. เด็กหญิงณิชารีย์  ปะละน่าน
3. เด็กหญิงพรประเสริฐ  วงค์แต้
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มุงเมือง
5. เด็กหญิงอมลธีรา  ต๊ะตุ้ย
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  พวยฟุ้ง
2. นางสาวระวิวรรณ  พนาลีจารุ
3. นางวรรณภา  มั่นเหมาะ
 
22 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำวะรัตน์
2. เด็กชายจิรเมธ  ทานุสาร
3. เด็กหญิงพรประเสริฐ  วงค์แต้
 
1. นางสาวมุทิตา  เหว่าโต
2. นางสมพิศ  พร้อมญาติ
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งหก 1. เด็กชายก้องเกียรติ  กุมารบุตร
2. เด็กชายณัฐนันท์  ไชยบุญเรือง
3. เด็กชายวุฒิไกร  เตชะธิ
 
1. นางนิภาพร  กันทะอินทร์
2. นางสมพิศ  มานิตยกุล