สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ลำปาง เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80.6 ทอง 11 โรงเรียนบ้านป่าตาล 1. เด็กหญิงกรนิภา  ยานะเครือ
 
1. นางนงคราญ  สุขโข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 10 โรงเรียนนายางวิทยา 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันตา
 
1. นางพวงเพ็ญ  พาสุริยันต์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา 1. เด็กหญิงปัทมา   แก้วธิวงค์
2. เด็กหญิงศิริฟาง  แก้วมูล
3. เด็กหญิงอลิษา   อินต๊ะนนท์
 
1. นายจักรพงศ์  ไชยคำ
2. นางยุวนัยน์   บรรทัด
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ 1. เด็กชายกฤษฎากร   ธรรมสอน
2. เด็กชายจักรีพันธ์   อุดทาคำ
3. เด็กหญิงญาณิศา   ลาดปาละ
4. เด็กชายธนพล   สกุลสืบไพศาล
5. เด็กชายธีระพันธ์   ยะหัวฝาย
6. เด็กหญิงประภัสสร  กล่อมกมล
7. เด็กชายพัชรพล   ขัดทะเสมา
8. เด็กชายพัชระพงษ์  ฟูเอี้ยง
9. เด็กหญิงพิศพิมล   ชุ่มธิ
10. เด็กชายภูริภัทร   อุดทาคำ
11. เด็กหญิงมนัสนันท์   ถาแก้ว
12. เด็กชายวัชรพงษ์   ศรีจันทร์
13. เด็กชายวัชรพล   ชุ่มธิ
14. เด็กหญิงศุภิกา   ชุ่มธิ
15. เด็กหญิงอรณิชา   ฟูเอื้อง
16. เด็กหญิงอรวรรณ  สดสุภา
17. เด็กชายอิทธินันท์   ทนานนท์
18. เด็กหญิงเปรมฤดี   ชุ่มธิ
19. เด็กชายไกรศร   สุขเจริญ
20. เด็กชายไตรภพ   สร้อยข่าย
 
1. นางนงลักษณ์  ตาเมืองมูล
2. นางสาววราภรณ์  มณีอรุณ
3. นางศรีนวล  คำปวน
4. นายสมาน  คำปวน
5. นางสาวสุจิณณา  สุทธิแสน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนสันโป่งวิทยา 1. เด็กหญิงพรภิมล  เพ็ชรปัญญา
 
1. นางพรอำไพ  วงศ์เรือน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กหญิงวรัชยา   กันทา
 
1. นายธานี   มณีจันทรา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 1. เด็กชายธนพนธ์  ทับก๋า
2. เด็กชายพลทัต  สายเครือ
3. เด็กหญิงสุภาณี  ปัญญาเครือ
 
1. นางดวงใจ  คงคชวรรณ
2. นายปริญญา  กลั่นตา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กชายโชคทวี  ไชยวงค์
 
1. นายกัณหา  ถนอมจิตต์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 72.66 เงิน 10 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  คำปัน
 
1. นางชมชื่น  วงค์กลม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 1. เด็กชายธนวันต์  เนินพลับ
 
1. นายสมศักดิ์  อนันตธนากุล
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 62.1 ทองแดง 10 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  คำปัน
 
1. นางชมชื่น  วงค์กลม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 1. เด็กชายธนวันต์  เนินพลับ
 
1. นางสาวนุจรี  อองกุลนะ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านท่า 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  แปงแก้ว
 
1. นางบุษยา  รุจิระปรีชากุล
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 79.2 เงิน 7 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา   กันธิยะ
2. เด็กชายอดิศร   ภิญโญ
 
1. นายวรพันธ์  กัญญเทพ
2. นางอำพร  เม่นวังแดง
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนผาปังวิทยา 1. นายวิริยะ  คำภิระยศ
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ศรีจันทร์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 โรงเรียนป่าตันวิทยา 1. เด็กหญิงธัญจิรา   ปันวารี
2. เด็กหญิงอิสริยา   สง่าคีรีวงศ์
 
1. นางดารณี  ทองบ่อ
2. นายวาด  ปองรักษ์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.5 ทอง 12 โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วะณาพันธ์
2. เด็กหญิงชนิภา  เครือชัย
3. เด็กชายโชติชัย  เรือนดี
 
1. นายธนยศ  สาริบุตร
2. นางสาวสุกัญญา  เกษมศรี
 
18 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   สมบูรณ์ญา
2. เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  แก้วดี
3. เด็กหญิงพิชญาภัค  สิทธินวล
 
1. นางดวงฤดี  ขำมั่น
2. นางสาวอรณิชา  ขำมั่น