สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ลำปาง เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติพร  มุงเมือง
2. เด็กชายปฏิภาณ   เครือใจยา
3. เด็กหญิงศุภิสรา  ใจหมั้น
 
1. นายธงชัย  ทำนา
2. นางสาวิตรี   วรพิทย์เบญจา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 76.17 เงิน 7 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายบริพัฒน์  หล้าวงศ์
2. เด็กชายเทพรักษ์  อินปา
 
1. นายสุทัศน์  หมดดี
2. นายสุพล  ศักดิ์ดี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 71.5 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  คำมี
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  คนเก่ง
3. เด็กหญิงกิตติกา  ชิยางคะบุตร
4. เด็กหญิงจินต์ศุจี  ปวงน้อย
5. เด็กหญิงชนิสรา  ทองใบ
6. เด็กหญิงญาสุมินทร์  จิตเรือน
7. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ท่าคล่อง
8. เด็กหญิงทิพกัญญา  ปัญญาผาบ
9. เด็กหญิงธนัญญา  ตานาคา
10. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  อังกูรเดช
11. เด็กหญิงนงลักษณ์  แหลมจริง
12. เด็กหญิงนันฐิกา  เต็มจิตร์
13. เด็กหญิงบัวชมพู  บัวบน
14. เด็กหญิงปานวาด  สมบัติใหม่
15. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทายดี
16. เด็กหญิงพัชรพร  พรหมเถา
17. เด็กหญิงพัชรลักษณ์  ศิริเมือง
18. เด็กหญิงพิชชาพร  พลนิกร
19. เด็กหญิงภัทรา  พานแก้ว
20. เด็กหญิงมณฑิรา  ต้องใจ
21. เด็กหญิงมณีรัตน์  คิดอ่าน
22. เด็กหญิงรัชนีกร  จันทาพูน
23. เด็กหญิงวิรากานต์  ศรีตนทิพย์
24. เด็กหญิงวิสสุตา  ปงลังก๋า
25. เด็กหญิงศิริธร  สิทธิยศ
26. เด็กหญิงสมาพร  เสียงเล็ก
27. เด็กหญิงสิริประภา  ล่ำงาม
28. เด็กหญิงสุพิชชา  สืบแจ้
29. เด็กหญิงอภิชญา  คิดอ่าน
30. เด็กหญิงอมลรดา  ลาภโต
31. เด็กหญิงอาพิชยา  ตุ้ยแสนวงศ์
32. เด็กหญิงอินทิรา  นนตานอก
33. เด็กหญิงเขมมิตรกา  ปงลังกา
 
1. นายกิตติพงษ์   เมืองยศ
2. นายดำรง  วงค์ขัติยะ
3. นายธรรมนูญ  ฤทัยประเสริฐสูง
4. นายนฤทธิ์  เสาร์ฝั้น
5. นายประนอม   ไทยกรรณ์
6. นางผ่องพรรณ  จูงาม
7. นางวาสนา  วรรณารักษ์
8. นางวิไลวรรณ  วงค์ขัติยะ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 8 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  มูงเมือง
2. เด็กหญิงชมพูนุช   อินบุญส่ง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  มีวันดี
4. เด็กหญิงนารีรัตน์   มุงเมือง
5. เด็กชายพงศธร   ไทยใหม่
 
1. นางอรพิน  สมเสียง
2. นางสาวไพลิน  สิงห์แก้ว
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 67 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  จิตมุง
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  วางเหล็ก
 
1. นางสาวชโลทร  ปิงเมือง
2. นางทันยา  นิตตา
 
6 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 12 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 1. เด็กชายชาคริต  เมืองเจริญ
2. นายยุทธพงศ์  ปินใจกุล
 
1. นายวิทวัส  แก้วประดิษฐ์