สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ลำพูน เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 83.6 ทอง 4 โรงเรียนละอองทิพย์ 1. เด็กหญิงนิรัชญา  ปาลี
 
1. นางสาวธนาภรณ์  ชุมภูกาวิน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 79 เงิน 5 โรงเรียนวัดสันทราย 1. เด็กชายหน่อเมือง  ทองหล่อ
2. เด็กชายเต็งกี่  ลุงวิ
 
1. นายอภิชัย  ปัญโญใหญ่
2. นายอภิชา  หน่อแก้ว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านห้วยไซ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ปาลี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปาลี
3. เด็กหญิงสุชาวลี  โพธิ์ทอง
4. เด็กหญิงอรุณรัตน์  เกิดกองทรัพย์
5. เด็กชายอุงหม่อง  ป่าใหญ่
 
1. นายนพดล  สุขสาร
2. นางเกศริน  ภิระตา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไร่ดง 1. เด็กหญิงเทพวงศ์  โทเกษ
 
1. นางสาว จันทนีย์  กองอรินทร์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74.499 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กชาย ก้องตะวัน   สงวนวงศ์
2. เด็กหญิง ภัศรา   หลวงสุวรรณ
 
1. นางปนัดดา  สุทธสิริ
2. นางศรัณยา   ยะเชียงคำ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 1. เด็กชายกนต์ธีร์  อิทธิยศ
2. เด็กหญิงขจิตพร  รัตนวงค์
3. เด็กหญิงคำสา  จะคือ
4. นายจักรพงษ์  ใจแจ่ม
5. เด็กหญิงจันจิรา  หวังสุข
6. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เข็มลาด
7. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินทรารัตน์
8. เด็กชายณัฐธวัช  ชมปูภู
9. เด็กหญิงทัศฎาพร  อินต๊ะพิงค์
10. เด็กหญิงทิตยา  เป็งวารินทร์
11. เด็กหญิงทิพานัน  ทะนะวงศ์
12. เด็กชายทูน  -
13. เด็กหญิงธัญญเรศ  มณีเหล็ก
14. เด็กหญิงธิติยา  แวงวรรณ์
15. เด็กหญิงนลินี  สุรินทร์คำ
16. เด็กหญิงนัฐฐิชา  แก้วมณีแสง
17. เด็กชายนาวิก  อินสวรรค์
18. เด็กชายบุญยรัตน์  มียิ่ง
19. เด็กหญิงประกายเดือน  ปัญญา
20. เด็กหญิงปวรรรัตน์  มียิ่ง
21. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุขประเสริฐ
22. เด็กชายภานุวัตร  มหาวันน้ำ
23. เด็กหญิงมณีรัตน์  วังทอง
24. เด็กหญิงมยุเรศ  อภิวัง
25. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วิเศษศิริ
26. เด็กหญิงรินรณี  เบญจขันธ์
27. เด็กหญิงวรรณนิภา  วงค์เทพ
28. เด็กหญิงวรัญญา  จันทราศักดิ์
29. เด็กหญิงสาวิตรี  สุขเหล็ก
30. เด็กชายสิรวิชญ์  ตากันทะ
31. เด็กหญิงสุภัทรา  สิงผงาด
32. เด็กชายสุรเชษฐ์  เวทไธสง
33. เด็กชายอดิศร  เตมีศักดิ์
34. เด็กหญิงอรยา  เป็งญาวงษ์
35. เด็กชายอรรถพล  สามารถ
36. เด็กหญิงอรอุมา  ทองเฟื่อง
37. เด็กหญิงอารียา  จันทร์น้ำ
38. เด็กหญิงเย็น  ลุงนะ
39. เด็กหญิงเสาวนีย์  ทาปุ๊ด
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หอมอบ
 
1. นางกรองทอง  คำสินศักดิ์
2. นายณรงค์  เขียววาสน์
3. นางนภาพรรณ  หย่างพานิช
4. นางนิตยา  อินทะกัณฑ์
5. นางนิทรา  ชัยคำหล้า
6. นายวรพล  สภาวจิตร
7. นายศักดิ์ชัย  ชัยวิรัตน์
8. นายเจษฎา  พิริยพงศ์พิทักษ์
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 75.3 เงิน 10 โรงเรียนวัดบ้านธิ 1. เด็กหญิงกัญชพร   เขื่อนคำ
2. เด็กชายกิตดนัย  ปาลี
3. เด็กชายทวีศักดิ์  คำลือ
4. เด็กชายทศวรรษ   พันหนัก
5. เด็กหญิงธิดารัตน์   ชัยอ้าย
6. เด็กหญิงปนัดดา   แก้วอูป
7. เด็กหญิงมด  มูแซ
8. เด็กหญิงมัจฉา  เอกกันทา
9. เด็กหญิงวาสนา    ปัญโญใหญ่
10. เด็กหญิงศิริวรรณ  อ้ายใหญ่
11. เด็กหญิงหทัยกาญจน์   ปัญโญใหญ่
12. เด็กหญิงอรวรา   ปัญโญใหญ่
13. เด็กหญิงอโรชา   จันทร์อ่อน
14. เด็กหญิงเบญจรัตน์   พรหมพนัส
15. เด็กหญิงแสงเฮือน  ลุงเปา
 
1. นางนงคราญ  ไพราม
2. นางพวงทอง  ปัญโญใหญ่
3. นางศรีวรรณ  ปัญญานิล
4. นางสายพิณ  จิตรปราณี
5. นางสาวอรพินทร์  มานะอุดมสิน