สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ลำพูน เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.67 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 1. เด็กหญิงดลยา  วาทะไทย
2. เด็กหญิงพรรณฤทัย  มะโนปัน
3. เด็กหญิงพัชรา  ดุมลาย
4. เด็กหญิงมณิสรา  อุดมสุข
5. เด็กหญิงหัสยา  สมสวัสดิ์
6. เด็กหญิงอรวรรณ  ตั๋นแก้ว
7. เด็กชายแท้จริง  ปิงกุล
 
1. นางราตรี  ทับทิม
2. นางวิไล  อินทร์แก้ว
3. นายศักดิ์  ณ ลำพูน
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเขียด 1. เด็กหญิงอรยา  สุขระแหง
 
1. นายเจษฎา  สร้อยญาณ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัลยา   คงสุริยะเศียร
2. เด็กหญิงกาญจนา   นิยมทศ
3. เด็กหญิงขวัญจิรา   พนวาสี
4. เด็กหญิงจอมขวัญ   วังพากเพียร
5. เด็กหญิงนฤมล   ขวัญเมืองสกุล
6. เด็กหญิงนารีรัตน์   วนาเฉลิมเขต
7. เด็กหญิงบุษกร   รุจราทับทิม
8. เด็กหญิงปราณี   ห้วยกาเหว่า
9. เด็กหญิงปาลิดา   ศิริกรพนา
10. เด็กหญิงภัทรสุดา   กระทิงไพร
11. เด็กหญิงมาริสา  ไพรประพิณ
12. เด็กหญิงยุพารัตน์  วังกระจุก
13. เด็กหญิงละวา   เวียงไพรทอง
14. เด็กหญิงวลีนา  โชตินิธิกานน
15. เด็กหญิงวารุณี   ขวัญหล้าวิจิตร
16. เด็กหญิงสุภัทรา  โศภางกูรไพร
17. เด็กหญิงสุวนันท์   ธารสุขวิไล
18. เด็กหญิงสุเย   ปรางค์ทวี
19. เด็กหญิงอภิชญา   ธารสุขจรุง
20. เด็กหญิงอรินยุพา  ทะนุศีลธรรม
21. เด็กหญิงเจนจิรา   จิตรสมานมิตร
 
1. นางสาวกานต์รวี  ศรียาบ
2. นางจิดาภา  ประภาวิลัย
3. นางสาวธิดารัตน์  ศรีสุวรรณ
4. นางนิพิชฌม์ชา  บุญทากลาง
5. นางศิรกาญจน์  จงสิริวัฒน์
6. นายเชิด  กันชูลี
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กหญิงญาณิน  ขัดธินนท์
2. เด็กชายวรพล  ดวงจันทร์
3. เด็กชายสิทธิพล  อินถาปัน
 
1. นางยุรี  ปาอินทร์
2. นางสาวเสรี  ยาอุตม์
 
5 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.44 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายชัยธวัช  กิวัฒนา
2. เด็กชายนิธิชัย  สุขเสม
 
1. นางสมจิต  ไชยเชษฐ
2. นางสาวอมรรัตน์  สุรินทร์ทอง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.8 ทอง 12 โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 1. เด็กหญิงทัศนีพร  สิงห์คะราช
 
1. นายณัฏฐ์   วงศ์ยุพล
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล่าดู่ 1. เด็กหญิงดรุณี  สมสนิท
2. เด็กชายธงวุฒิ  นันท์ยอง
3. เด็กชายอลงกรณ์  อภัยพงค์
 
1. นายนิรันดร์  ชมภูเทศ
2. นายสมพล  หล้าเต็น
 
8 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายชัชพงศ์  ปินวิสุ
2. เด็กหญิงบุษกร  พีตา
 
1. นางสาวจรรยา  ยะบุญธง
2. นางนราภรณ์  ภูมาศ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 1. เด็กชายภูพิรัฐ   แสนเรียบร้อย
2. เด็กหญิงวณิดา   คำฝั้น
 
1. นางกัลยา   มหาพรหม
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 1. เด็กชายสิทธิกร  รุ่งธนพร
2. เด็กชายสิทธินนท์  ขัติวงษ์
 
1. นางสาวศุภนุช  ประพิณ
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. นางสาวธันยพร  กันใจ
2. นางสาวสุพัตรา  พวงเหล็ก
 
1. นางวนิดา  ทนุชิต
2. นางสาววิลาวัลย์  ยาทองคำ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 1. นางสาวจุฬารัตน์  ธิอูป
 
1. นางสาวไพรัช  ปันจุติ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 1. เด็กหญิงนริศรา  คำใส
2. นายมีชัย  ใจยะสาน
3. เด็กหญิงสุปราณี  ต๊ะใจ
 
1. นางอรพินท์  สุขโสม
2. นางเทวัญ  สุทธิมาลา
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กชายชัยแก้ว  คำฝั้น
2. เด็กชายตรีรัฐ  คำอ่อน
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เสมอใจ
2. นายณรงค์ศักดิ์  อุปะละ
 
15 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายพงษ์ดนัย  ปัญญาเหล็ก
2. เด็กหญิงสโรชา  ตุ้ยแพร่
 
1. นางวนิดา  พรมฝาย
2. นางอัมพิน  อุดดง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. เด็กหญิงวรฤทัย  สุขสิงห์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เป็งกันทา
 
1. นางสาวิตรี  เบาจิตต์
2. นางอรทัย  เมืองนา
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปวง 1. เด็กหญิงงามตา  สุจาดึก
2. เด็กหญิงจิดาภา  เตชะนา
3. เด็กหญิงปวีณา  นุเงิน
 
1. นางทิพย์สุคนธ์  สงคุ้ม
2. นายสนิท  สงคุ้ม
 
18 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 1. เด็กชายศิรศักดิ์  กาวิชัย
 
1. นางกัณหา   มูลรัตน์
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.33 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 1. นายกัมปนาท  นาค๊ะป่า
2. เด็กชายพิเชษฐ์  ทนันชัย
3. เด็กชายอเนก  กันทะยอง
 
1. นายสง่า  แสงเงินชัย
2. นายสมบัติ  ฉางกันทา
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 1. เด็กชายขจร  หล้าเตน
2. เด็กหญิงอรทัย  กันยอง
 
1. นางจันจิรา  คำบุญมา
2. นายสง่า  แสงเงินชัย
 
21 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เอมเอาธาน
2. เด็กชายอานันต์  เอมเอาธาน
 
1. นางสมจิต  ไชยเชษฐ
2. นายสมหวัง  นุวงศ์ษา
 
22 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 79.99 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  มูลเหมย
2. เด็กหญิงจุไรรัตน์  เฟยธิกา
3. เด็กหญิงไอรดา  วงษ์ฉัตร
 
1. นางอนงค์  ไชยสิทธฺ์
 
23 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. นายวรากร  ยาแปง
2. นางสาวอนันตญา  ไชยชนะ
 
1. นางวนิดา  ทนุชิต
2. นางสาววิลาวัลย์  ยาทองคำ
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา   ป้อมฝั้น
2. เด็กหญิงวราณี   จีนประโคน
 
1. นางศศิธร   สุตานันท์
2. นางศันสนีย์   หล้าหนัก
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 49.38 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงวชิรา  พรมจาริต
2. เด็กชายอนุชา  โปธาพันธ์
3. เด็กหญิงอำภาพร  ถาวร
 
1. นางกัลยาณี  คำไทย
2. นางวนิดา  พรมฝาย