สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ลำพูน เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 1. นางสาวจุฬารัตน์  ธิอูป
 
1. นางสาวไพรัช  ปันจุติ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัลยา   คงสุริยะเศียร
2. เด็กหญิงกาญจนา   นิยมทศ
3. เด็กหญิงขวัญจิรา   พนวาสี
4. เด็กหญิงจอมขวัญ   วังพากเพียร
5. เด็กหญิงนฤมล   ขวัญเมืองสกุล
6. เด็กหญิงนารีรัตน์   วนาเฉลิมเขต
7. เด็กหญิงบุษกร   รุจราทับทิม
8. เด็กหญิงปราณี   ห้วยกาเหว่า
9. เด็กหญิงปาลิดา   ศิริกรพนา
10. เด็กหญิงภัทรสุดา   กระทิงไพร
11. เด็กหญิงมาริสา  ไพรประพิณ
12. เด็กหญิงยุพารัตน์  วังกระจุก
13. เด็กหญิงละวา   เวียงไพรทอง
14. เด็กหญิงวลีนา  โชตินิธิกานน
15. เด็กหญิงวารุณี   ขวัญหล้าวิจิตร
16. เด็กหญิงสุภัทรา  โศภางกูรไพร
17. เด็กหญิงสุวนันท์   ธารสุขวิไล
18. เด็กหญิงสุเย   ปรางค์ทวี
19. เด็กหญิงอภิชญา   ธารสุขจรุง
20. เด็กหญิงอรินยุพา  ทะนุศีลธรรม
21. เด็กหญิงเจนจิรา   จิตรสมานมิตร
 
1. นางสาวกานต์รวี  ศรียาบ
2. นางจิดาภา  ประภาวิลัย
3. นางสาวธิดารัตน์  ศรีสุวรรณ
4. นางนิพิชฌม์ชา  บุญทากลาง
5. นางศิรกาญจน์  จงสิริวัฒน์
6. นายเชิด  กันชูลี
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 1. เด็กชายภูพิรัฐ   แสนเรียบร้อย
2. เด็กหญิงวณิดา   คำฝั้น
 
1. นางกัลยา   มหาพรหม
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 1. เด็กชายสิทธิกร  รุ่งธนพร
2. เด็กชายสิทธินนท์  ขัติวงษ์
 
1. นางสาวศุภนุช  ประพิณ