สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เลย เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลเลย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ทองสุทธิ
2. เด็กหญิงลภัสลดา  สุขทองสา
 
1. นางกันธิมา  คณะศิริวงค์
2. นางละเอียด  ทองสุทธิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 1. เด็กหญิงปนัดดา  สอนวิจารย์
2. เด็กหญิงอนิตญา  นาวาสิทธิ์
 
1. นางศุภาพิชญ์  พันน้อย
2. นางสาวเจนจิรา  แสนดี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กชายณัฐดนัย  ธรรมเป็นจิตต์
 
1. นางภักดี  ศิริหล้า
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 1. เด็กหญิงดวงกมล  อินทอง
2. เด็กหญิงพรพิมล  วงษ์ป้อง
3. เด็กชายวุฒิชัย  มรรครมย์
 
1. นางบุญน้อม  สมพร
2. นางพิมลพรรณ  ใจคำ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านน้ำพร 1. เด็กชายนนทวัฒน์  สุพรมอินทร์
2. เด็กชายอนุพล  ดวงแก้ว
 
1. นายนราพงศ์  อาษารินทร์
2. นางสาววันทนีย์  ศรีบุรินทร์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง 1. เด็กหญิงกาญจนา  สีโนนเคน
2. เด็กหญิงจิราพัชร  มุสิกบุญเลิศ
3. เด็กหญิงณัฐฤนีย์  ศรีสุระ
4. เด็กหญิงดวงกมล  วงษ์ป้อง
5. เด็กหญิงมัดทนา  ทำเวียง
6. เด็กหญิงลลิตา  ศรีสอาด
7. เด็กหญิงวรัญญา  ค่อมสิงห์
8. เด็กหญิงสุทธิดา  สัญญาลักษณ์
9. เด็กหญิงสุพัฒตรา  จันทะโคตร
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เสมอการ
 
1. นางนรินทร์  โสระสิงห์
2. นางบัวลอย  ไชยสิทธิ์
3. นางวรุณี  วอแพง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านน้ำพร 1. เด็กหญิงจันธิรา  อู่อรุณ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  กาดำ
 
1. นายนราพงศ์  อาษารินทร์
2. นางสาววันทนีย์  ศรีบุรินทร์
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเลิง 1. เด็กหญิงชลธร  พึ่งโพธิ์
2. เด็กชายยศพร  ศรีสุดรักษ์
3. เด็กหญิงวัลลภา  แก่นจันทร์
 
1. นางนิตยา  แก้วยาศรี