สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เลย เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แพ่งศรีสาร
2. เด็กหญิงสุพัตรา  พิกุล
3. เด็กหญิงอินทิรา  แก้วโวหาร
 
1. นางพรทิพย์  มีดี
2. นายมนูญ  มหาสิงห์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 74.6 เงิน 7 โรงเรียนบ้านซำม่วง 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  จักสาร
2. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ศรีมหาพรม
3. เด็กชายอัมรินทร์  ศรีมหาพรม
 
1. นายทวีวัฒน์  แน่นอุดร
2. นายสุขสันต์  ยศธสาร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงกานต์มณี  มาลาศรี
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  แก้วแสนเมือง
3. เด็กหญิงจันทร์สุดา  ปิ่นทอง
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ปาริศรี
5. เด็กชายชุติกานต์  แสนเสนา
6. เด็กหญิงทิพากร  ชินศรี
7. เด็กหญิงปฐมพงค์  ธรรมวงค์
8. เด็กหญิงปณิธาน  แก้วก่า
9. เด็กหญิงปานวาด  ชัยลอม
10. เด็กหญิงพรชิตา  อาสานุต
11. เด็กชายพีระพัฒน์  บุญกระจ่าง
12. เด็กชายมงคล  คงภิวัฒนา
13. เด็กชายวัชรพล  คำรัง
14. เด็กชายวัชรพล  ศรียวงศ์
15. เด็กหญิงอรดา  เรียบเรียง
16. เด็กหญิงอรพิม  ดวงเพ็ญมาตร
17. เด็กหญิงอาทิตยา  เดี่ยวผา
18. เด็กหญิงเกศรินทร์  ปิ่นทอง
19. เด็กหญิงเก็ตมณี  โล่ห์คำ
20. เด็กชายเพชร  ศรีชาทุม
 
1. นายชาตรี  คำสุวรรณ์
2. นางดอนจันทร์  ศรีบุญ
3. นางพวงพยอม  ตั้งสมบูรณ์
4. นางพันราศี  ประชาโชติ
5. นางลำดวน  ศรีพรม
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80.9 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  เมยเค่า
2. เด็กหญิงชลธิชา  วันณา
3. เด็กหญิงทิพรัตน์  บงแก้ว
4. เด็กชายนฤดล  แย้มอดุลย์
5. เด็กหญิงพรกมล  พูลเกิด
6. เด็กหญิงพิมพ์มณี  เหง่าศรี
7. เด็กหญิงภาวิณี  พลกอง
8. เด็กหญิงภาวิณี  ศาลา
9. เด็กหญิงมลธา  บุญธรรม
10. เด็กหญิงมลธิดา  บงแก้ว
11. เด็กหญิงวิภารัตน์  ดวงเดช
12. เด็กหญิงสกาวรัตน์  บงแก้ว
13. เด็กหญิงสาวิตรี  ศาลา
14. เด็กหญิงสุดาภรณ์  นามวิลา
15. เด็กหญิงอริษา  พลเสนา
 
1. นางกฤษณา  ศรีคุณ
2. นายฐปนัท  แก้วเกษศรี
3. นายวุฒิพงษ์  ชินน้ำพอง
4. นายอนันต์  พลซา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายดนัย  รูปสูง
2. เด็กชายทินกร  ชนพอง
3. เด็กชายอาทิตย์  ศรีบุญมี
 
1. นางบุปผา  นามจริง
2. นางวรทัย  แสนพ้อง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76.66 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 1. เด็กหญิงพรทิพย์  หัวดอน
 
1. นางปิยวรรณ  เนาวบุตร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.33 ทอง 12 โรงเรียนบ้านลาด 1. เด็กหญิงภัทราวดี  จันนา
 
1. นางสุภาพร  ชินพันธ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กหญิงกริญญา  ภูมิกระจาย
2. เด็กชายกฤษฎาพร  ศรีพรรณ์
3. เด็กหญิงกอบกุล  บิดาศรี
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วิพายา
5. เด็กชายคงกะพัน  พลซา
6. เด็กชายคฑาวุธ  แก้วบุดดา
7. เด็กหญิงจิดาภา  สุขปื้อ
8. เด็กหญิงจินห์วรา  เตตะมะ
9. เด็กหญิงจิราพร  ชาวสวน
10. เด็กชายจีระวัฒน์  อุทธบูรณ์
11. เด็กหญิงชดาภรณ์  อินพิทักษ์
12. เด็กหญิงชมพูนุท  มาใส
13. เด็กหญิงฐิตาพร  สรรพการ
14. เด็กชายณัชพล  แพนชัย
15. เด็กหญิงทอฝัน  ตองหว้าน
16. เด็กชายธนวัฒน์  ตัณฑสิทธิ์
17. เด็กหญิงธัญมน  พลดา
18. เด็กหญิงธัญสิริ  วงพิมศรี
19. เด็กชายธีรกร  มากคช
20. เด็กหญิงนัชชาริพร  ศรีบุตร
21. เด็กหญิงนิภาพร  เกษทองมา
22. เด็กหญิงนิภาวรรณ  เกษทองมา
23. เด็กหญิงปภัสรา  งอกงาม
24. เด็กหญิงปวรรณรัตน์  ชำนาญ
25. เด็กชายพงษ์เพชร  มุทาพร
26. เด็กหญิงพรรณษา  ไฮงาม
27. เด็กชายพันธสัญญา  แก้วเข้ม
28. เด็กหญิงรัชดาพร  เวียงอินทร์
29. เด็กหญิงวัชรีภรณ์  โตเล็ก
30. เด็กหญิงวิมลสิริ  อรรควงศ์
31. เด็กชายวิศิษฐ์  ชนะนาน
32. เด็กหญิงศศิธร  สิงห์สถิตย์
33. เด็กชายสุธี  คัฒมารศรี
34. เด็กหญิงสุภาสินี  เทวสัตย์
35. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีสอาด
36. เด็กหญิงอริสรา  คุณนา
37. เด็กชายอลงกรณ์  แสงราชา
38. เด็กหญิงอารียา  ไกรศรีบวร
39. เด็กหญิงเกศินี  ชามนตรี
40. เด็กหญิงแคนดี้  ไบรท์คอฟ
 
1. นางพรรณนภา  เตอร์ตู
2. นางพิศพล  อุนาสิทธิ์
3. นายวรพันธุ์  กิติศรีวรพันธุ์
4. นางสาววาสนา  เกษทองมา
5. นายศิริธรณ์  เทพดุลยพัฒน์
6. นายสุขเสริญ  คำอ่าง
7. นางสาวเพ็ญภัก  พลซา
8. นายเอกลักษณ์  เตอร์ตู
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูกระดึง 1. เด็กหญิงชนิกา  บุญทจันทร์
2. เด็กหญิงตติยาพร  แสงคา
3. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ชนะพันธ์
4. เด็กหญิงพรพิรุณ  นพเกตุ
5. เด็กหญิงวาสนา  แสนตระกูล
6. เด็กหญิงสุทธิดา  อนุพันธ์
7. เด็กหญิงอารียา  ผานิล
8. เด็กหญิงเหมวดี  ชินทะนาม
 
1. นายชัยสิทธิ์  คำภู
2. นางสาวอรกัญญา  แซ่โค้ว
3. นางเทวา  เพ็งหาพันธ์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กชายกรรณชัย  ไชยแสงการ
2. เด็กชายกฤตวิทย์  พานิชศิริ
3. เด็กชายกฤษกร  ธีสุมา
4. เด็กชายคมสันต์  สมสอง
5. เด็กหญิงจริญญา  อุ่นคำ
6. เด็กหญิงจิราพร  ศรีสะอาด
7. เด็กหญิงจิราภรณ์  ป่าขมิ้น
8. เด็กชายชัยพิทักษ์  บานทอง
9. เด็กชายชัยเจริญ  คูณเมือง
10. เด็กชายชาญชัย  สิงห์ทองลา
11. เด็กหญิงฐานิดา  บัวน้อย
12. เด็กหญิงฐิติมา  ยศคำลือ
13. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  วิริยา
14. เด็กหญิงณัชนิชา  สุขะ
15. เด็กชายณัฐพล  ศรีธรณ์
16. เด็กชายณัฐภัทร  บุญไพโรจน์
17. เด็กหญิงณัฐริกา  คำภาจูม
18. เด็กหญิงดวงฤทัย  รุ่งอุดมลาภ
19. เด็กชายทีมชาติ  ศรีเมืองแก้ว
20. เด็กชายธนวัตร  โอนกลาง
21. เด็กหญิงธิติยา  โคตตัสสา
22. เด็กชายธีรพล  ไชยโศก
23. เด็กชายธีรภัทร  คำศรี
24. เด็กหญิงนฤมล  รามศิริ
25. เด็กหญิงนันท์นภัส  หลักม่วง
26. เด็กหญิงนารีรัตน์  หอมสูงเนิน
27. เด็กชายนิธิกร  ภูธร
28. เด็กหญิงปฏิมากร  แก้วสุวรรณ
29. เด็กหญิงประภาพร  ศรีธรณ์
30. เด็กหญิงปานชีวัน  ไชยโศก
31. เด็กหญิงปาริชาติ   วงษา
32. เด็กหญิงพนัสรินทร์  เหล่าเทพ
33. เด็กหญิงพบพร  วงษ์จวง
34. เด็กหญิงพรทิพย์  หมั่นยม
35. เด็กหญิงพรไพลิน  มูลเอก
36. เด็กชายพัฒน์พงษ์  ช่างพิมพ์
37. เด็กหญิงพิชญา  ใจงาม
38. เด็กหญิงพิมพร  วุฒิยา
39. เด็กหญิงพิไลพร  ชัยสามารถ
40. เด็กชายพีรพัฒน์  ไทยสุวรรณ
41. เด็กหญิงภัทรียา  ธีสุมา
42. เด็กชายภิรวุฒิ  ศิริกุล
43. เด็กหญิงมยุริญ  ภูธร
44. เด็กหญิงมุทิตา  ธีสุมา
45. เด็กชายยืนยง  หลงน้อย
46. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สมรัก
47. เด็กชายวชิระ  วงษา
48. เด็กหญิงวชิราภรณ์  พันธ์คำภา
49. เด็กหญิงวณิชญา  ช่วยนา
50. เด็กชายวัชรพล  พินธการ
51. เด็กชายวันชัย  ตรีวิเศษ
52. เด็กชายวิทวัส  เครือแก้ว
53. เด็กหญิงวิภาดา  ศรีปัตถา
54. เด็กหญิงวิราวรรณ  วงษ์จันทร์
55. เด็กชายวุฒิพล  สอนวงษ์แก้ว
56. เด็กชายศราวุธ  วงษา
57. เด็กหญิงศศิธร  แสงราชา
58. เด็กหญิงศิรินันท์  พินิจ
59. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สอนสุภาพ
60. เด็กหญิงสมฤทัย  เหล่าเทพ
61. เด็กชายสรวิชญ์  พรหมทอง
62. เด็กชายสันติภาพ  สุริยธรรม
63. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สาลีศรี
64. เด็กหญิงสุดารัตน์  อันธิรส
65. เด็กหญิงสุนารี  แก้วบุราน
66. เด็กชายสุรพล  จำปาตา
67. เด็กชายสุวิชา  แก้วลอย
68. เด็กชายอธินันท์  ภูสมมาตย์
69. เด็กชายอนิวัฒน์  ไทยขัน
70. เด็กชายอภิรักษ์  นิกรสุข
71. เด็กหญิงอัจจิมา  สุภสุข
72. เด็กชายอัศจรรย์  วรรณประภา
73. เด็กหญิงอาริสรา  ก้านเหลือง
74. เด็กหญิงอารียา  บัวงาม
75. เด็กหญิงอุบลวรรณ  วงษา
76. เด็กหญิงอุมากร  ประมังคะตา
77. เด็กหญิงเกศริน  บรรเทา
78. เด็กหญิงเกศแก้ว  วิยะวรรณ
79. เด็กหญิงเณศรา  ชมแก้ว
80. เด็กชายเทพพิพัฒน์  ร่มลำดวน
81. เด็กชายเทียนชัย  ชาวสวน
82. เด็กหญิงเนตรชนก  ปัตฐามัง
83. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พรหมทอง
84. เด็กชายเอกพล  อุ่นคำ
85. เด็กชายไกรราช  แสงมา
 
1. นายถนอม  สอนสุภาพ
2. นายทยากร  จันทะบุตร
3. นางธันยนันท์  จันทนา
4. นายพูลประสิทธิ์  จันทราช
5. นางยุภา  จันทะบุตร
6. นายสมศักดิ์  บูรณ์เจริญ
7. นางสุคล  พันยา
8. นางแสงจันทร์  จันทราช
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.7 ทอง 11 โรงเรียนบ้านกกซ้อ 1. นายชาญชัย   ผางมา
2. นางสาวนิตยา  ก้านพลู
3. เด็กชายพุทธกาล  บัวบาลบุตร
 
1. นางภัสราภรณ์  บุญแก้ว
2. นางศีระดา  หินสูงเนิน
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพียรโคตร
 
1. นางปิยมาภรณ์  ทองเพชร
 
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 64.17 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงพิยดา  บุผามาลา
 
1. นางโศรยา  ธัญญประกอบ
 
14 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนผานกเค้า 1. เด็กหญิงชลดา  พุ่มจำปา
2. เด็กชายยศวรรธน์  ผาทิพพาที
 
1. นางสาวกฤษฎาพร  ธัญญะประกอบ
2. นายอร่าม  ลีล้าน
 
15 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กชายธนชัย  กรรณลา
2. เด็กชายอัจฉริยะ  ฟ้องเสียง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พันพิมพ์
2. นายสฤษดิ์  สีหา
 
16 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.99 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กชายธนายุต  เห็มทอง
2. เด็กหญิงสุวนันท์  ยางเบือก
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พันพิมพ์
2. นางอำนวย  แก้วพิภพ
 
17 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.65 ทอง 8 โรงเรียนภูกระดึง 1. เด็กชายศุภกฤติ  คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงสุณิสา  มาตา
 
1. นางณัฐธยาน์  บัวบาน
2. นางมยุรี  บุดดาดวง
 
18 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กชายชลชาติ  เริงนิสัย
2. เด็กหญิงศิริพร  กรรณลา
 
1. นายประดิษฐ์  แก้วพิภพ
2. นางสมยุทธ  แก้วพิภพ
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพียรโคตร
 
1. นางปิยมาภรณ์  ทองเพชร
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.65 ทอง 5 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 1. เด็กชายกบินทร์  อินทร์นอก
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  เอี่ยมละออ
3. เด็กชายอาทิตย์  พันทอง
 
1. นางจุฑามาส   เปรื่องธรรมกุล
2. นางนงเยาว์  มะโนสุข