สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เลย เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 81.3 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงเกวลิน  วิเศษเขตการณ์
 
1. นางประไพศิลป์  ศรีณรงค์ฤทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. นางสาวกานต์ชนก  จันทะคีรี
 
1. นางสาวนวพร  กะกุคำ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงศริมน  จันทศรี
 
1. นายสุวัฒน์  แสงโสดา