สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 1. เด็กหญิง]ลักขณา   สุพรรณ์
 
1. นางสิทธิดา   พันธุวิทย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 1. เด็กชายกัมพล   ผลบัว
2. นางสาวนิศารัตน์   สีดาจิตร
 
1. นายยุทธิพงษ์   พร้อมพรม
2. นางอัญชลี  ภูบัวเพชร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.2 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธิภาพร   ดวงขวาง
2. เด็กหญิงประกายดาว   พันธุ์กิ่งทิพย์
3. เด็กหญิงประณิตา   ช่วงชัย
4. เด็กหญิงวรรณิภา  กุลพรม
5. เด็กหญิงอรอนงศ์   บังศรี
 
1. นางดอกแก้ว   แก่นพิทักษ์
2. นางดารารัตน์   พันธุ์เพ็ง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียน บ้านสบาย 1. เด็กหญิงฐิติพร   จากโคกสูง
2. เด็กหญิงปลายฟ้า    โนรินทร์
3. เด็กชายปิยะพงษ์   ทิพย์สมบัติ
4. เด็กหญิงสุขหรรษา  คำเพียร
5. เด็กชายอาทิตย์  ทองปลือ
 
1. นางอุษณีย์   มุ่งดี
2. นางเฉลียว  อัมภรัตน์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.75 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงคุณัญชญา  บุญรมย์
 
1. นางดวงมณี  อาธิบุตร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.6 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงปุณยาพร   อบอุ่น
 
1. นางฐิตาภา  พัฒนธัญญา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงสุด
2. เด็กชายปฏิภาณ   ทองสุ
3. เด็กชายวรวัฒน์   แสนสวนจิต
 
1. นางณัฐธยาน์  จันทะรัตน์
2. นายอุทิศ   จันทะรัตน์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนทุ่งเทิน 1. เด็กชายชัยวุฒิ   ศิริบูรณ์
2. เด็กชายวัชร  ชิณวงศ์
3. เด็กหญิงสุทธิดา  เหล็กกับทอง
 
1. นางรัชนี  ทุมวงษ์
2. นายวัชระ  วงศ์เจริญ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์   ปุรินัย
 
1. นางศรีสุดา   สิทธิ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 82.5 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงรมิตา   ยิ้มเกิด
 
1. นางชลทิชา   คำชา
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กหญิงปิยะธิดา    กฤษณานุวัตร์
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   ทันบุตร
3. เด็กชายสนธยา   โนนน้อย
4. เด็กหญิงอัยยดา   คำตา
5. เด็กหญิงเบญจมาศ   นาคนวน
 
1. นางกนกวรรณ   อรรถวัน
2. นางสาวพรพิไล   มนัสเกียรติกุล
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงณภัทร  อัศวเมธาพันธ์
2. เด็กชายรชฏ  ไกรษี
 
1. นางวิลัลย์ดา   วงค์ผัดศ์
2. นางศศิธร   ชื่นนิรันดร์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียน บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ผุยพรม
2. เด็กหญิงอัจฉรา  มังคลา
 
1. นางสาวพุธิตา  นวลศิริ
2. นายวีรพันธ์  โสโพธิ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงปัญญาพร  สีน้ำคำ
2. เด็กหญิงพิชญาดา  งางาม
 
1. นางสาวนันทพร  ศักดิ์เทวินทร์
2. นางอรอุมา  ธรรมวันนา
 
15 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76.83 เงิน 5 โรงเรียน บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 1. เด็กชายธนเดช   ศรีบัณฑิต
2. เด็กชายปริญญา   ศรีสุข
 
1. นายภาสธร   ยาวโนภาส
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงจันทรัตน์   ทองวัน
2. เด็กชายพิทักษ์  สาสังข์
3. เด็กหญิงสมยา   ทองงาม
 
1. นางบุตรศรี   สิงคิบุตร
2. นางแสงเดือน   แก้วคำไสย์
 
17 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 90 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกฤชญา   แฟงคล้าย
 
1. นางจิรวดี  นาคทอง
 
18 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81 ทอง 5 โรงเรียน บ้านสบาย 1. เด็กหญิงกุลนิดา  จากโคกสูง
2. เด็กชายธนวัฒน์  วิเศษหมื่น
3. เด็กหญิงมนัสขวัญ   ศรีปัตเนตร
 
1. นางภัทรานี  วิจิตรจรรยา
2. นางสรรเสริญ  ฉลวยศรี
 
19 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.1 ทอง 5 โรงเรียน บ้านรุ่ง 1. เด็กหญิงสุพรรษา  นามวิชา
 
1. นางรัชณีย์   อาจหาญ
 
20 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 1. เด็กหญิงอัจฉริยา  พืชศรี
 
1. นางสงวนจิตร   กัญญาบุญ
 
21 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 1. เด็กหญิงวนิดา   นามพรม
2. เด็กหญิงอัจฉริยา   พืชศรี
 
1. นางสงวนจิตร   กัญญาบุญ
 
22 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1. เด็กชายคงฤทธิ์   กาลพันธ์
2. เด็กชายณัฐชนนท์   จันทพันธ์
 
1. นางรำไพ  อดทน
2. นางสาววิมลลักษณ์  ธานี
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.65 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 1. เด็กชายวัชรพล   ชูรัตน์
 
1. นางธมนวรรณ   อวิรุทธิ์จินดา
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง 4 โรงเรียน บ้านรุ่ง 1. เด็กหญิงทัตพิชา   นันทเสน
 
1. นางสาวพยอม  สายวงศ์
 
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 1. เด็กหญิงวนิดา   นามพรม
2. เด็กชายสุทธิกมล   รองสุพรรณ
3. เด็กหญิงอัจฉริยา   พืชศรี
 
1. นางจารุณี   เอี่ยมสุข
2. นางสงวนจิตร   กัญญาบุุญ
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.33 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1. เด็กชายคงฤทธิ์   กาละพันธ์
2. เด็กชายณัฐชนนท์   จันทพันธ์
 
1. นางสาววิมลลักษณ์   ธานี
2. นายสมสกุล   พรหมดี
 
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 7 โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) 1. เด็กชายทนงศักดิ์  สาลีทำ
2. เด็กชายธนพงษ์  โคนาบาล
 
1. นางกัญนิกา  วรรณทวี
2. นายสายทอง  วรรณทวี
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.33 เงิน 8 โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  เข็มทอง
2. เด็กชายอัมพล  บุญแสง
 
1. นางกัญนิกา  วรรณทวี
2. นายสายทอง  วรรณทวี