สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 1. เด็กหญิง]ลักขณา   สุพรรณ์
 
1. นางสิทธิดา   พันธุวิทย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 1. เด็กชายกัมพล   ผลบัว
2. นางสาวนิศารัตน์   สีดาจิตร
 
1. นายยุทธิพงษ์   พร้อมพรม
2. นางอัญชลี  ภูบัวเพชร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียน บ้านสบาย 1. เด็กหญิงฐิติพร   จากโคกสูง
2. เด็กหญิงปลายฟ้า    โนรินทร์
3. เด็กชายปิยะพงษ์   ทิพย์สมบัติ
4. เด็กหญิงสุขหรรษา  คำเพียร
5. เด็กชายอาทิตย์  ทองปลือ
 
1. นางอุษณีย์   มุ่งดี
2. นางเฉลียว  อัมภรัตน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.75 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงคุณัญชญา  บุญรมย์
 
1. นางดวงมณี  อาธิบุตร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.6 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงปุณยาพร   อบอุ่น
 
1. นางฐิตาภา  พัฒนธัญญา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงสุด
2. เด็กชายปฏิภาณ   ทองสุ
3. เด็กชายวรวัฒน์   แสนสวนจิต
 
1. นางณัฐธยาน์  จันทะรัตน์
2. นายอุทิศ   จันทะรัตน์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์   ปุรินัย
 
1. นางศรีสุดา   สิทธิ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 82.5 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงรมิตา   ยิ้มเกิด
 
1. นางชลทิชา   คำชา
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กหญิงปิยะธิดา    กฤษณานุวัตร์
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   ทันบุตร
3. เด็กชายสนธยา   โนนน้อย
4. เด็กหญิงอัยยดา   คำตา
5. เด็กหญิงเบญจมาศ   นาคนวน
 
1. นางกนกวรรณ   อรรถวัน
2. นางสาวพรพิไล   มนัสเกียรติกุล
 
10 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงปัญญาพร  สีน้ำคำ
2. เด็กหญิงพิชญาดา  งางาม
 
1. นางสาวนันทพร  ศักดิ์เทวินทร์
2. นางอรอุมา  ธรรมวันนา
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงจันทรัตน์   ทองวัน
2. เด็กชายพิทักษ์  สาสังข์
3. เด็กหญิงสมยา   ทองงาม
 
1. นางบุตรศรี   สิงคิบุตร
2. นางแสงเดือน   แก้วคำไสย์
 
12 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 90 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกฤชญา   แฟงคล้าย
 
1. นางจิรวดี  นาคทอง
 
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81 ทอง 5 โรงเรียน บ้านสบาย 1. เด็กหญิงกุลนิดา  จากโคกสูง
2. เด็กชายธนวัฒน์  วิเศษหมื่น
3. เด็กหญิงมนัสขวัญ   ศรีปัตเนตร
 
1. นางภัทรานี  วิจิตรจรรยา
2. นางสรรเสริญ  ฉลวยศรี
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.1 ทอง 5 โรงเรียน บ้านรุ่ง 1. เด็กหญิงสุพรรษา  นามวิชา
 
1. นางรัชณีย์   อาจหาญ
 
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 1. เด็กหญิงอัจฉริยา  พืชศรี
 
1. นางสงวนจิตร   กัญญาบุญ
 
16 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 1. เด็กหญิงวนิดา   นามพรม
2. เด็กหญิงอัจฉริยา   พืชศรี
 
1. นางสงวนจิตร   กัญญาบุญ
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.65 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 1. เด็กชายวัชรพล   ชูรัตน์
 
1. นางธมนวรรณ   อวิรุทธิ์จินดา
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง 4 โรงเรียน บ้านรุ่ง 1. เด็กหญิงทัตพิชา   นันทเสน
 
1. นางสาวพยอม  สายวงศ์
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 1. เด็กหญิงวนิดา   นามพรม
2. เด็กชายสุทธิกมล   รองสุพรรณ
3. เด็กหญิงอัจฉริยา   พืชศรี
 
1. นางจารุณี   เอี่ยมสุข
2. นางสงวนจิตร   กัญญาบุุญ
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.33 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1. เด็กชายคงฤทธิ์   กาละพันธ์
2. เด็กชายณัฐชนนท์   จันทพันธ์
 
1. นางสาววิมลลักษณ์   ธานี
2. นายสมสกุล   พรหมดี