สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.2 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธิภาพร   ดวงขวาง
2. เด็กหญิงประกายดาว   พันธุ์กิ่งทิพย์
3. เด็กหญิงประณิตา   ช่วงชัย
4. เด็กหญิงวรรณิภา  กุลพรม
5. เด็กหญิงอรอนงศ์   บังศรี
 
1. นางดอกแก้ว   แก่นพิทักษ์
2. นางดารารัตน์   พันธุ์เพ็ง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนทุ่งเทิน 1. เด็กชายชัยวุฒิ   ศิริบูรณ์
2. เด็กชายวัชร  ชิณวงศ์
3. เด็กหญิงสุทธิดา  เหล็กกับทอง
 
1. นางรัชนี  ทุมวงษ์
2. นายวัชระ  วงศ์เจริญ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียน บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ผุยพรม
2. เด็กหญิงอัจฉรา  มังคลา
 
1. นางสาวพุธิตา  นวลศิริ
2. นายวีรพันธ์  โสโพธิ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76.83 เงิน 5 โรงเรียน บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 1. เด็กชายธนเดช   ศรีบัณฑิต
2. เด็กชายปริญญา   ศรีสุข
 
1. นายภาสธร   ยาวโนภาส
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 7 โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) 1. เด็กชายทนงศักดิ์  สาลีทำ
2. เด็กชายธนพงษ์  โคนาบาล
 
1. นางกัญนิกา  วรรณทวี
2. นายสายทอง  วรรณทวี
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.33 เงิน 8 โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  เข็มทอง
2. เด็กชายอัมพล  บุญแสง
 
1. นางกัญนิกา  วรรณทวี
2. นายสายทอง  วรรณทวี