สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 1. เด็กชายกัมพล   ผลบัว
2. นางสาวนิศารัตน์   สีดาจิตร
 
1. นายยุทธิพงษ์   พร้อมพรม
2. นางอัญชลี  ภูบัวเพชร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงสุด
2. เด็กชายปฏิภาณ   ทองสุ
3. เด็กชายวรวัฒน์   แสนสวนจิต
 
1. นางณัฐธยาน์  จันทะรัตน์
2. นายอุทิศ   จันทะรัตน์
 
3 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงปัญญาพร  สีน้ำคำ
2. เด็กหญิงพิชญาดา  งางาม
 
1. นางสาวนันทพร  ศักดิ์เทวินทร์
2. นางอรอุมา  ธรรมวันนา
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงจันทรัตน์   ทองวัน
2. เด็กชายพิทักษ์  สาสังข์
3. เด็กหญิงสมยา   ทองงาม
 
1. นางบุตรศรี   สิงคิบุตร
2. นางแสงเดือน   แก้วคำไสย์