สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  งามศิริ
2. เด็กชายนันทกฤต  ศรีเกษ
3. เด็กหญิงมุทิตา  มาพบ
 
1. นายปิยวัฒน์  สาสังข์
2. นางยุภาพร  งามเจริญ
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.34 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกุงขาม 1. เด็กหญิงพรรณภา  พรมศรี
 
1. นางสาววาสนา  พรมศรี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงกาญจนา  เณรอยู่
 
1. นายธวัฒน์ชัย  ทิณพัฒน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงศศินิภา  บุรวัตร์
 
1. นายพิชิต  บรรเทา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กชายพีระพัฒน์  ภู่ทอง
 
1. นายพิชิต  บรรเทา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงยุพเรศ  รัตนวัน
 
1. นางคัคนานต์  บรรเทา
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงวรรณษา  ภูสีฤทธิ์
2. เด็กหญิงสรัญกรณ์  อินธรรม
 
1. นางวราวรรณ  พลที
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กชายอภินันท์  เครือแสง
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ผิวนวล
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  พานิชนอก
2. เด็กหญิงปิยะดา  สมบัติ
3. เด็กหญิงโสรญา  สิมตะมะ
 
1. นางวิไลพันธ์  ทุมพัฒน์
2. นางสาวเพิ่มพูน  จันทร์เต็ม
 
10 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงรวิวัลย์  บุดดี
2. เด็กชายวุฒิชัย  นามมนตรี
 
1. นายสัมฤทธิ์  ขันติวงศ์
2. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
 
11 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 99.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงวรินทร  นันทบุตร
2. เด็กหญิงอาภัสสรณ์  พุทธรักษ์
 
1. นายสัมฤทธิ์  ขันติวงษ์
2. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กชายวัชรพงษ์  แจ้งสว่าง
 
1. นางวรรณภา  จันทร์ทอง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พัดโท
2. เด็กหญิงกรรณิกา  เทียรคา
3. เด็กหญิงณัฏฐกาญจน์  อ่อนปอภาร
4. เด็กชายทวีเกียรติ  แก้วจันทร์
5. เด็กหญิงปิยะนันท์  พูนดี
6. เด็กหญิงลภัสรดา  กันเติม
7. เด็กชายวัชรพงษ์  แจ้งสว่าง
8. เด็กชายศรายุทธ  ประสารทอง
9. เด็กหญิงสายชล  บัวขาว
10. เด็กหญิงสุธารัตน์  จินาวัลย์
11. เด็กชายอนุภาพ  เทียมทอง
12. เด็กหญิงอรชิตา  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวดุษดี  วัฒนพานิช
2. นายทองตัน  อินธิปัญญา
3. นางวรรณภา  จันทร์ทอง
4. นางสาวสุดใจ  ถาวร
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72.66 เงิน 9 โรงเรียนบ้านบุยาว 1. เด็กหญิงวนิดา  อิ่มเพชร
 
1. นางสมานจิตร  หมื่นสุข
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.99 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบุยาว 1. เด็กหญิงวนิดา  อิ่มเพขร
 
1. นายสุริยันต์  สายแก้ว
 
16 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะหละ 1. เด็กหญิงกุสุมาลย์  บุญเฉลียว
2. เด็กชายจีระวัฒน์  วิรุพูล
3. เด็กหญิงอรอุมา  จำปากุล
 
1. นางกองแก้ว  ทองนำ
2. นางนิภา  ดวงแสง
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ผมพันธ์
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  เหลาเพียร
3. เด็กหญิงพัชราพร  สิมเสมอ
4. เด็กหญิงวิไลพร  มอยนา
5. เด็กหญิงสุพัตรา  เทียมเทศแก้ว
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ดวงคำจันทร์
 
1. นายชัยสิทธิ์  หล้าธรรม
2. นางปิยวรรณ  นันทวงษ์
3. นางสุรณี  สีหะวงษ์
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงธนพิมพ์  พิมบุตร
2. เด็กหญิงธนภัทร  พิมบุตร
3. เด็กหญิงนิชา  ทองมี
4. เด็กหญิงบุษบา  ดาแก้ว
5. เด็กหญิงศศิธร  บึงไกร
6. เด็กหญิงอินทุอร  บึงไกร
 
1. นางพัฒนา  กันทะพันธ์
2. นายสถิตย์  สอนศรี
3. นางสุวัลรีย์  เขียวอัมพร
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงจิรวัลย์  พวงจันทร์
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ผมพันธ์
3. เด็กหญิงปุณยวีร์  เหลาเพียร
4. เด็กหญิงพัชราพร  สิมเสมอ
5. เด็กหญิงวิไลพร  มอยนา
6. เด็กหญิงสุพัตรา  เทียมเทศแก้ว
7. เด็กหญิงอาทิตยา  ดวงคำจันทร์
 
1. นางพัฒนา  กันทะพันธ์
2. นายสถิตย์  สอนศรี
3. นางสุวัลรีย์  เขียวอัมพร
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงธนพิมพ์  พิมบุตร
2. เด็กหญิงธนภัทร  พิมบุตร
3. เด็กหญิงนิชา  ทองมี
4. เด็กหญิงบุษบา  ดาแก้ว
5. เด็กหญิงศศิธร  บึงไกร
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บวนขุนทด
7. เด็กหญิงอิศรา  ห้องแซง
 
1. นางพัฒนา  กันทะพันธ์
2. นายสถิตย์  สอนศรี
3. นางสุวัลรีย์  เขียวอัมพร
 
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.65 ทอง 8 โรงเรียนบ้านพงสิม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  วิโรทศ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  อินทร์แก้ว
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  คำเผือ
 
1. นางจงจิต  พร้อมญาติ
2. นายสุรัตน์  เพ็งแจ่ม
 
22 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพงสิม 1. เด็กชายจักรี  แปรงกระโทก
2. เด็กหญิงพรวลัย  ทวีฤทธิ์
3. เด็กชายวิษณุ  วงภักดี
 
1. นางกนกกาญจน์  รัตนะเวฬุ
2. นางกนกอร  ชูนพรัตน์
 
23 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านพะวร    
24 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กชายสุธี  วงค์ภักดี
2. เด็กหญิงอรวรรณ  วงค์ภักดี
 
1. นางสาวธิดา  ใจมั่น
2. นางวัชรีภรณ์  กิจเกียรติ์
 
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 70.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงพิชญา  แพทย์มด
2. เด็กชายสุธี  วงค์ภักดี
3. เด็กหญิงอรวรรณ  วงค์ภักดี
 
1. นางสาวขนิษฐา  คำด้วง
2. นางเทวารัตน์  จีรพัฒนวรกุล
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงพิชญา  แพทย์มด
2. เด็กชายสุธี  วงค์ภักดี
3. เด็กหญิงอรวรรณ  วงค์ภักดี
 
1. นางสาวนภาภรณ์  แก้วอุดม
2. นางสาวพนิดา  เย็นใจ
 
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงพิชญา  แพทย์มด
2. เด็กชายสุธี  วงค์ภักดี
3. เด็กหญิงอรวรรณ  วงค์ภักดี
 
1. นางสาวจุรีภรณ์  ทิพย์พันธ์
2. นายวัชระ  ศรีวิพันธุ์
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงพิชญา  แพทย์มด
2. เด็กชายสุธี  วงค์ภักดี
3. เด็กหญิงอรวรรณ  วงค์ภักดี
 
1. นายวรวิทย์  ธรรมนิยม
2. นายสุวัฒน์  อาจสาลี
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงพิชญา  แพทย์มด
2. เด็กชายสุธี  วงค์ภักดี
3. เด็กหญิงอรวรรณ  วงค์ภักดี
 
1. นางสาวนภาภรณ์  แก้วอุดม
2. นางสาวสุพิชชา  วงศ์ภักดี
 
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงพิชญา  แพทย์มด
2. เด็กชายสุธี  วงค์ภักดี
3. เด็กหญิงอรวรรณ  วงค์ภักดี
 
1. นางนิสสรณ์  ทวีชาติ
2. นายวัฒนา  โคตรเนตร
 
31 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงพิชญา  แพทย์มด
2. เด็กชายสุธี  วงค์ภักดี
3. เด็กหญิงอรวรรณ  วงค์ภักดี
 
1. นางนันทิยา  สังข์ขาว
2. นายปิยะ  ไตรยงค์
 
32 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 1. เด็กชายชูเกียรติ  นกน้อย
2. เด็กชายนิรุทธ์  ดีประเสริฐ
3. เด็กชายพงศ์พล  บัวเขียว
 
1. นางลภัสรดา  นามวงค์
2. นายอัษฎาวุธ  สุวรรณดี
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงชนม์ชนก  ยางงาม
 
1. นางสุนิดา  ปิยะวงษ์
 
34 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านยางเอือด 1. เด็กชายเอกลักษณ์  อักษร
 
1. นางวาสนา  โสระพันธ์
 
35 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายชินกร  ฟุ้งสุข
2. เด็กชายพิพัฒน์  บำรุงธรรม
3. เด็กหญิงอรทัย  จารัตน์
 
1. นางสาวรจนา  ขอร่ม
2. นางอัญชลี  พลบุญ
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  งามแสง
2. เด็กหญิงนุชจรินทร์  อินตะนัย
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ตรีประโคน
 
1. นายพีรชัย  วงษ์เลิศ
2. นางสาวสุรางคนา   ไชยปัญญา
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงกฤตพร  มอญเพ็ชร
2. เด็กหญิงฐิติมา  อนุพันธ์
3. เด็กชายธนวัฒน์  แพงสา
4. เด็กชายธวัชชัย  ศรีสวัสดิ์
5. เด็กหญิงธิชาดา  หัวใจฉ่ำ
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ถีเจริญ
7. เด็กหญิงนลินี  ธัญญเจริญ
8. เด็กหญิงนัชชา  งามล้วน
9. เด็กชายประดิพัทธ์  แก้วสมุทร์
10. เด็กหญิงปุณยวีร์  ทำดีกุล
11. เด็กหญิงพรทิพย์  ก้านท้าว
12. เด็กหญิงศิวิลัย  ภาพันธ์
13. เด็กชายศุภมิตร  ปัดตานัง
14. เด็กชายสันทกฤษ  งามแสง
15. เด็กหญิงสุภาพร  วงษ์วรรณา
16. เด็กชายสุรศักดิ์  ลิ้มอินทรพันธุ์
17. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คำทะเนตร์
18. เด็กหญิงหัทยา   ก้านท้าว
19. เด็กชายอภิสิทธิ์  โอชา
20. เด็กหญิงอารียา  เสาศิริ
21. เด็กชายเอ  คำสาคู
 
1. นางกรรณิการ์  หาญบาง
2. นายคำสอน  สายลาม
3. นางจิราพร  จุลละศร
4. นางประภัสสร  ปัทมคัมภ์
5. นางสมใจ  ก้อนศิลา
6. นางเยาวภา  ดาสันทัด
 
38 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1. เด็กหญิงพรชิตา  ทับทิม
 
1. นางศริ  ยางงาม
 
39 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโก 1. เด็กหญิงปภาวดี  แซ่จึง
2. เด็กหญิงสโรชา  มีสวาทนอก
3. เด็กหญิงเจณิษา  วงษามาลย์
 
1. นางรัตนา  ธรรมบุตร
2. นายโรม  ดีทั่ว
 
40 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโก 1. เด็กหญิงสโรชา  มีสวาทนอก
2. เด็กหญิงเจณิษา  วงษามาลย์
 
1. นางดารา  บัวส่อง
2. นางนฤมล  สุตะพันธ์
 
41 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.1 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทำ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุ้งทอง
3. เด็กชายธีระพัชร  จันทำ
4. เด็กชายพราดร  ดนตรีพงษ์
5. เด็กหญิงวิภาดา  ทวีสกิจ
6. เด็กชายวีระศักดิ์  โพธิ์แก้ว
7. เด็กชายอนุนัย  เวชการ
 
1. นางพิกุล  คำแสน
2. นายมงคล  เทียบคุณ
3. นายสุรศักดิ์  คำแสน
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 1. นายยงยศ  วรรณโคตร
2. เด็กหญิงศรีสุดา  วรรณโคตร
3. เด็กชายอรรถชาติ  ทุมศรีมา
 
1. นายผดุงสิน  ศรีสมุทร
2. นายไพโรจน์  กมล
 
43 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กชายตระกาล  ทวีสาร
2. เด็กชายนพณัฐ  นิยม
3. เด็กชายปราการ  ผิวจันทร์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  วรรณวงษ์
2. นางสมจิตร  นวลใส
 
44 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กชายตระกาล  ทวีสาร
2. เด็กชายนพณัฐ  นิยม
3. เด็กชายปราการ  ผิวจันทร์
 
1. นางสมจิตร  นวลใส
2. นางสาวสุกัญญารัตน์  ไชยงาม
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมป์) 1. เด็กชายทศพร  ใจดี
 
1. นายอนนท์  อนุพันธ์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมป์) 1. เด็กหญิงปทิตตา  บุดดาวงศ์
 
1. นางพัฒนา  ไชยปัญญา
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมป์) 1. เด็กชายศักดา  ป่องลาภ
 
1. นางศรีสมบัติ  รัชกุล
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมป์) 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  อนุมาตร
 
1. นางพัฒนา  ไชยปัญญา
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมป์) 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  อนุมาตร
2. เด็กชายณัฐพล  เขียวบุญจันทร์
3. เด็กชายทศพร  ใจดี
4. เด็กชายธาราเทพ  ยินดี
5. เด็กชายนครินทร์  พรมาย
6. เด็กหญิงนรินทิพย์  ก้านเพชร
7. เด็กหญิงปทิตตา  บุดดาวงศ์
8. เด็กชายศักดา  ป่องลาภ
 
1. นางพัฒนา  ไชยปัญญา
2. นางศรีสมบัติ  รัชกุล
3. นายอนนท์  อนุพันธ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมป์) 1. เด็กหญิงชไมพร  สุมา
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  อนุมาตร
3. เด็กชายณัฐพล  เขียวบุญจันทร์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  สะอาด
5. เด็กชายทศพร  ใจดี
6. เด็กชายธาราเทพ  ยินดี
7. เด็กชายนครินทร์  พรมาย
8. เด็กหญิงปทิตตา  บุตรดาวงศ์
9. เด็กหญิงปนัดดา  หินกล้า
10. เด็กหญิงปภัสสร  ไขแสง
11. เด็กหญิงรัตนภรณ์  ปางสุข
12. เด็กหญิงศยามล   โนนสูง
13. เด็กชายศักดา  ป่องลาภ
14. เด็กชายศิรวัฒน์  กลางประพันธ์
15. เด็กชายโกมล  ธรรมนิยม
 
1. นางวณิชยา  บุรุษ
2. นางสันติภาวี  พาลี
3. นายสุทธิโรจน์  สกุลนิธิวัฒน์
4. นายสุรชัย  วันทรวง
 
51 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กชายศิริวัฒน์  บุญมี
2. เด็กชายศุภชัย  ใยอุ่น
 
1. นายพิเชษ  อินทฤทธิ์
2. นางละเอียด  พงษ์สุวรรณ
 
52 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.34 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงศ์ประพันธ์
2. เด็กชายเมธาพล  จันทำ
3. เด็กชายเอ็ม  ลุทโท
 
1. นายกรกวิน  กุลชาติ
2. นางสาวศิริพร  ริลทัย
 
53 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง    
54 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 1. เด็กชายมนต์สิริ  ดวงอาจ
2. เด็กชายวีระวุฒิ  ละมุน
3. เด็กชายเอ็ม  ลุทโท
 
1. นายสากล  ศรีโสดาพล
2. นายอัมพร  หว่านทอง
 
55 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 1. เด็กชายมนต์สิริ  ดวงอาจ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงค์ประพันธ์
3. เด็กชายเอ็ม  ลุทโท
 
1. นางสาวนิตยา  ถาวร
2. นายสากล  ศรีโสดาพล
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74.8 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงจีรนันท์  บุญส่ง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ชัย
3. เด็กหญิงนงนภัส  วงษ์อินทร์
4. เด็กหญิงสุพรรษา   ถะเกิงสุข
5. เด็กหญิงสุพิชญา  กันทะ
 
1. นางฉลวยศรี   ศรีกุล
2. นายเริงฤทธิ์  บรรเทา
 
57 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กชายพีรศักดิ์  กตะศิลา
2. เด็กหญิงสุมิตรา  โพธิบุตร
 
1. นางพรนิชา  นรสาร
2. นางสมหมาย  ไชยโพธิ์
 
58 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กชายกฤษณพงศ์   บัวพร
2. เด็กหญิงณัฐทิชา  เผ่าพันธ์
3. เด็กหญิงสาวิกา  คงช่วย
 
1. นายปฏิพงศ์  เผือกเนียม
2. นางสาวยุภาวรรณ  จวงพันธ์
 
59 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงกิ่งไผ่  ซุยอุ้ย
2. เด็กหญิงสิรินุช  จันทร์เทพา
3. เด็กหญิงอภิรดี   วิวาห์สุข
 
1. นางสุนทรา  พรหมทา
2. นางอุมาพร   สุวรรณดี
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงมาลินี  ศรีละออน
 
1. Miss WANG KE  XIA