สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78.67 เงิน 11 โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 1. เด็กหญิงชลกานต์  ไชยชาญ
2. เด็กหญิงลลิตา  แพงมา
3. เด็กชายศิรวิทย์  เลิศงาม
 
1. นางสาวจีรนันท์  ไชยพล
2. นายชุมพล  เสนาะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  โยสา
2. เด็กหญิงปัทมาพร   ปึ้งสุด
 
1. นายประหยัด  พลพวก
2. นายสันติ  ครังตุ้ย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.4 ทอง 10 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ในทอง
 
1. นางวงศ์ดี  คุณมาศ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านป่าใต้ 1. เด็กหญิงฐิติมา  สำแดงภัย
2. เด็กหญิงน้ำค้าง  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงพัชลี  เสนาจ
 
1. นายนิเวศน์  เข็มทอง
2. นางสาวโฉมสุดา  ประถมบุตร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 78.33 เงิน 11 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เนรคา
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กหญิงภัสสร  บุญขาว
 
1. นางธนียา  วิเชียร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. นายกฤษฎา  กันยาโพธฺ์
2. นายณัฐวุฒิ  วิเศษพงษ์
3. เด็กหญิงณัทมน  พงษ์สุระ
4. นายปราโมทย์  อุปมัย
5. นายพงศธร  คำแพง
6. นายสนธยา  นาแพง
7. นายสหรัฐ  พงษ์สุระ
8. นายสิทธิพร  วิเศษพงษ์
9. เด็กชายสิริวัฒน์  พงษ์สุระ
10. นายอนิรุต  วิจิตร
11. นายอุเทน  บุระกรณ์
 
1. นางสาวรุจิเรศ  แสงมาศ
2. นางวิจิตรา  นพมิตร
3. นายเกษมชัย  คำแพง
4. นายเผด็จ  ศรีเมือง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แก้วดวงดี
2. เด็กหญิงจรรยา  สาใจ
3. เด็กหญิงจันจิราพร  ไก่แก้ว
4. เด็กหญิงจิราพร  นิยาย
5. เด็กชายชัชวาล  ระวัง
6. เด็กหญิงทิพย์เกษร  ธงชัย
7. เด็กหญิงน้ำฝน  ไชยสิทธิ์
8. เด็กชายพงษ์พันธ์  มาศรี
9. เด็กหญิงพรชิตา  รังษี
10. เด็กหญิงพรมรี  คำสิงห์
11. เด็กหญิงภัชริญญา  จันทร์ลา
12. เด็กชายมงคล  ปารภ
13. เด็กหญิงวิลาวรรณ  น้ำคำ
14. เด็กหญิงสิริวรรณ  มะณีนวล
15. เด็กหญิงสุดาพัท  ประชุม
16. เด็กหญิงสุนิตา  หอมจันทร์
17. เด็กหญิงสุนิสา  ถาวงศ์
18. เด็กหญิงอมรรัตน์  ประชุม
19. เด็กหญิงอุทานี  สบาย
20. เด็กชายเทอดศักดิ์  อินทร์คำ
21. เด็กชายเรืองศักดิ์  ศรีสุข
 
1. นางกนกมณี  ศรีปัตเนตร
2. นายกฤติเดช  บุญศรัทธา
3. นายกัญจน์  พึ่งกิจ
4. นางทนงค์ศิลป์  วงษ์นิล
5. นายนิวัฒน์  บุญศักดิ์
6. นางสาววรรณี  ตระกูลพงษ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 73.67 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กชายธนวิทย์  นนทะสร
 
1. นายพีระพันธ์  มะลิรัมย์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75.33 เงิน 11 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงพักตณันท์  ก้านเกตุ
 
1. นายพลังภณ  ก้านเกตุ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงกานต์มาดา  พรมมินทร์
 
1. นางหสต์กมล  ดวงมณี
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 74.17 เงิน 11 โรงเรียนบ้านใจดี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก่นเมือง
2. เด็กหญิงคำนวน  อินโสภา
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  จาตูม
4. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีลาชัย
5. เด็กชายสถาพร  คงยะมาศ
 
1. นางอุรา  ทูลประโคน
2. นายเอกสิทธิ์  ศรีเมือง
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 75.83 เงิน 7 โรงเรียนบ้านตาสุด 1. นางสาวขวัญชนก  กัณฑา
2. เด็กหญิงคะริตา  ปานทอง
3. เด็กชายชาญณรงค์  สิงห์โคตร
4. เด็กหญิงนวนจันทร์  บุญรอด
5. เด็กหญิงมัลลิกา  วงษ์พินิจ
6. นางสาววัลภา  วิทยา
7. นางสาวศรสวรรค์  เพียรจำ
8. เด็กหญิงหัตถพันธ์  งามเลิศ
9. เด็กหญิงเจนจิรา  คำกลอน
10. เด็กหญิงเฟื่องลดา  บุญนรา
 
1. นางธัญวรัตม์  ปานขาว
2. นางพิกุล  ดวนใหญ่
3. นายสนั่น  ไชยบุตร
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายณัฐพล  ย่อทอง
2. เด็กชายสิทธิเดช  ดวงอินทร์
 
1. นายวุฒิสรณ์  พิชญสมบัติ
2. นางสุธารินี  อสิพงษ์
 
15 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กชายบัญชากิจ  แช่มช้อย
2. เด็กชายสุระชาติ  เจียงแก้ว
3. เด็กหญิงอรษา  ประชุม
 
1. นางสุรัดดา  ดอนศรี
2. นางสาวเสาวณีย์  สาใจ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตาสุด 1. นายชนินทร์  คำกลอน
2. นายบุญศรี   ไชยา
3. นายมานพ  รังษี
 
1. นายพรรณา  ธรรมวัตร
2. นางอาภาพร  ธรรมวัตร
 
17 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทะลอก 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เพชรงา
2. เด็กหญิงธนภรณ์  พิมานแพง
3. เด็กหญิงภัทริดา  ศรีลาชัย
 
1. นางวิไลวรรณ  วรญาณ
2. นางศศิวรรณ  วิรุณพันธ์
 
18 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายผดุงเดช  ภูอ่างทอง
 
1. นางณัฐณิชา  พลภักดี
 
19 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด 1. เด็กหญิงกุสุมา  ชำนาญ
2. เด็กหญิงปภาวี   ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงพัสดาพร  สุระ
4. เด็กหญิงสุทธิดา  คำคันธา
5. เด็กหญิงอภัสรา  ดวงใจ
6. เด็กหญิงเกศมณี  ศรีมุม
7. เด็กหญิงเบญจภรณ์  ม้านิล
 
1. นายจักรกฤษณ์  จันทวี
2. นางวาสนา  กันหาสุข
3. นางไพลิน   บุญศิลป์
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทองอินทร์
 
1. นางนวลจันทร์  จันดาบุตร
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงฉันทนา  ธรรมกิจ
2. เด็กหญิงชลิตา  บุตะเคียน
3. เด็กหญิงมนันญา  เทิ่งใบ
4. เด็กหญิงรัตนา  จันขาว
5. เด็กหญิงสายฝน  จันทะเสน
6. เด็กหญิงอรสา   ยอดเกษ
 
1. นางลัดดา  หอมจิตร
2. นายสง่า  อาจอินทร์
3. นางสาวอัยรดา  ลำดวนหอม
 
22 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงจุไรภรณ์  บุญประจำ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทองอินทร์
 
1. นางนวลจันทร์  จันดาบุตร
2. นางวรัตม์ชนันตร์  รัตนพันธ์