สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กหญิงเย็นอุรา  จันโท
 
1. นางพิมพ์ภัทท์ชุดา  แซนเชท โคทส์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงศุภากร  เกณงูเหลือม
2. เด็กหญิงเกษมณี  ประทุมวงค์
 
1. นางณิชรัตม์  แสงทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 1. เด็กชายณัฐภูมิ  กงล้อม
2. เด็กชายปฏิภาน  ประจักร์จิตร
 
1. นายประวิทย์  ปรัสพันธ์
2. นางลักขณา   ปรัสพันธ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กชายณัฐพล  วรรณทอง
 
1. นายอนันต์  สัตยาพันธุ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กชายเฉลิมเดช  สมมั่น
 
1. นายอนันต์  สัตยาพันธุ์
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กหญิงจิรายุ  มีวงษ์
2. เด็กหญิงฐิติมา  ไชยสุวรรณ
3. เด็กหญิงนิภาพร  ยศวิจิตร
4. เด็กหญิงประกายพฤกษ์  สุริเตอร์
5. เด็กหญิงปรียานุช  ไชยชนะ
6. เด็กหญิงพนิดา  สินสระ
7. เด็กหญิงพัชราวดี  วรรณกาล
8. เด็กหญิงมาริสา  วงศ์บ้านดู่
9. เด็กหญิงวัชราภรณ์  วิเศษกลาง
10. เด็กหญิงสุนิสา  จันดี
11. เด็กหญิงสุภารัตน์  ในเรือน
12. เด็กหญิงเพ็ญโฉม  ถุงจันทร์
 
1. นางสาวชัญญาภัค  สินศิริ
2. นางนิตยา  จำปา
3. นายปิยะรัฐ  อุดมแก้ว
4. นางสาววราภรณ์  สุดาชาติ
5. นางสาวสุพรพรรณ  โสภาพ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  จริยทวีสิน
 
1. นางสุจิตรา  ฉวีรักษ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐกานต์  สามิตร
 
1. นางสาวเจริญศรี  ย่อมพันธ์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. นางสาววรรณทนา  ศรีเนตร
2. เด็กหญิงอนุสรา  บุญพอ
 
1. นางนิภาพร  ปุณประวัติ
2. นายสัญชัย  ปุณประวัติ
 
10 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สวัสดิ์กุล
2. เด็กหญิงสันทราย  ทาตะวัตร
 
1. นายป้อง  นามบุตร
2. นายสมจิตร  ชาภักดิ์ดี
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 1. เด็กชายรติพงษ์  บำรุงผล
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้วมูล
3. เด็กหญิงเกวลิน  พรมมา
 
1. นายณรงค์กร  ตั้งเลิศเวชกุล
2. นางอุไรรัตน์  สุวรรณกูฏ
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1. เด็กหญิงศิริพร  ดวงศรี
 
1. นางเด่นดวง  ธรรมทวี
 
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87.33 ทอง 12 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 1. เด็กหญิงปริญรัตน์  มวลพรหม
 
1. นางภัทรียา  มีโค
 
14 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงขนิษฐา    ชูกลิ่น
2. เด็กหญิงนราวัลย์   ไชยชนะ
3. เด็กหญิงนริศราพร    ทันเชื้อ
4. เด็กหญิงวิลาวัณย์   โทชัย
5. เด็กหญิงศรุตา   ดวงจิตร
6. เด็กหญิงศิริวรรณ    อ้วนมะโฮง
7. เด็กหญิงสิริรัตน์    คำนนท์
 
1. นายฉัตรชาย   รินวงษ์
2. นายฐานะ   แก้วแสง
3. นางโยทะกา    รักโสภา
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สมนึก
2. เด็กหญิงธนภร   เต่าแก้ว
3. เด็กหญิงธันย์ชนก   จันทร์นาเมือง
4. เด็กหญิงรัชฎาพร    ชูกลิ่น
5. เด็กหญิงรุ่งนภา   ทองมนต์
6. เด็กหญิงอุทัยวรรณ    ดวงมณี
 
1. นายฐานะ   แก้วแสง
2. นางสาวสุภาวดี    บุญลี
3. นางโยทะกา    รักโสภา
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนข่า 1. เด็กชายธรรมรัต  สายศรี
2. เด็กชายธีระพงษ์  ระงับภัย
3. เด็กชายวันเฉลิม  ชูชาติ
4. เด็กหญิงศศิประภา  ตำหนิชาติ
5. เด็กชายศิริภัทร์  ศรีพรม
6. เด็กชายสรศักดิ์  ตำหนิชาติ
7. เด็กชายเมธี  ชูคำ
 
1. นายธนาสันต์  จำนงค์
2. นางประยงค์  ร่วมจิตร
3. นางอาภรณ์  จันทร์สว่าง
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  บุตรสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงกุหลาบทิพย์  แป้นนะริน
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  แป้นนะริน
4. เด็กหญิงจันทิมา  บุญทร
5. เด็กหญิงนภัสสร  บุญเลิศ
6. เด็กหญิงปิยะนุช  ดีลาส
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  สำรวย
 
1. นายธัชชา  เพิ่มเพียร
2. นายนพดล  หรรษา
3. นางวนิดา  คำนึก
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 1. เด็กหญิงพาสุข  ธรรมจันทร์
2. เด็กหญิงลักขณา  มีพันธ์
3. เด็กหญิงลัดดา  วิลัย
4. เด็กหญิงวราภรณ์  หาญชัย
5. เด็กหญิงสุวันนี  มาศศรี
6. เด็กหญิงสุเภาวดี  ศิริพันธ์
 
1. นางสาวยุวเรศ  ขุขันธ์เขตุ
2. นายสีไพ  ศิลบุตร
3. นายโกสิต  คุณสม
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.7 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงชมพู่  ทองลอย
2. เด็กหญิงรัตนา  สายอุทา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุโท
 
1. นางกุหลาบ  พวงมะลิ
2. นางสุวรรณา  ฝอยทอง
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายวัชพล  ประนามสา
2. เด็กชายสุริยา  เมษาดี
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ธานี
 
1. นายชุติ  เจริญศรีเมือง
2. นายไพจิตร  สิงห์ทอง
 
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพยอม 1. เด็กหญิงจีระนันท์  วงษ์พินิจ
2. เด็กหญิงปณิตตรา   ซ้อนเติม
3. เด็กหญิงปิยะพร  อุ่นแก้ว
 
1. นางพรพิศ  พรมมาก
2. นางสาววิลณีย์  ศรีดาพันธ์
 
22 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแฝก 1. เด็กหญิงชญานี  โทชัย
2. เด็กชายดมิก  จำนงค์
3. เด็กหญิงปานนิดา  โทชาติ
 
1. นายนรินทร์  ทิ่งนาค
2. นางโกสุม  รีเรืองชัย
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 1. เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  แสงโพธิ์ดา
2. เด็กหญิงสิริมา  ละมุล
3. เด็กชายอภินันท์  เดชบุญ
 
1. นายจักรพงษ์  หน่อคำผุย
2. นายสุวิน   โสภา