สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงศุภากร  เกณงูเหลือม
2. เด็กหญิงเกษมณี  ประทุมวงค์
 
1. นางณิชรัตม์  แสงทอง
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กหญิงจิรายุ  มีวงษ์
2. เด็กหญิงฐิติมา  ไชยสุวรรณ
3. เด็กหญิงนิภาพร  ยศวิจิตร
4. เด็กหญิงประกายพฤกษ์  สุริเตอร์
5. เด็กหญิงปรียานุช  ไชยชนะ
6. เด็กหญิงพนิดา  สินสระ
7. เด็กหญิงพัชราวดี  วรรณกาล
8. เด็กหญิงมาริสา  วงศ์บ้านดู่
9. เด็กหญิงวัชราภรณ์  วิเศษกลาง
10. เด็กหญิงสุนิสา  จันดี
11. เด็กหญิงสุภารัตน์  ในเรือน
12. เด็กหญิงเพ็ญโฉม  ถุงจันทร์
 
1. นางสาวชัญญาภัค  สินศิริ
2. นางนิตยา  จำปา
3. นายปิยะรัฐ  อุดมแก้ว
4. นางสาววราภรณ์  สุดาชาติ
5. นางสาวสุพรพรรณ  โสภาพ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  จริยทวีสิน
 
1. นางสุจิตรา  ฉวีรักษ์